Aktualność: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ORGANIZACJĘ WYJAZDOWEGO SZKOLENIA W SANKT PETERSBURGU

Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych (Zamawiający) informuje, że wszczęta została procedura ofertowa na organizację wyjazdowego szkolenia w Sankt Petersburgu w terminie 27.09.2017 – 2.10.2017 (+/- 2 dni).

Postępowanie ofertowe na wybór terenu, a także niezbędnych usług związanych z organizacją w/w wydarzenia, prowadzone jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności na podstawie działania Regulaminu Komisji Ofert Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie ma charakter otwarty i będzie prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania oferentów.

Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych poszukuje podmiotu/podmiotów, które zapewnią sześciodniową wycieczkę (5 noclegów obejmujących weekend) dla 20-40 dorosłych osób.

Pozostałe założenia wycieczki:

- przelot samolotem (rejsowym) Warszawa-Petersburg-Warszawa;

- opieka polskojęzycznego rezydenta w Petersburgu;

- 5 noclegów w hotelu ***- pokoje 2os. z możliwością dopłaty do pokoju 1os;

- dwa posiłki dziennie (śniadania + obiadokolacje), najlepiej bufet;

- sala konferencyjna na 40 os. na potrzeby dwudniowego przedpołudniowego wykładu. Aula powinna się znajdować w miejscu zakwaterowania lub w jego bliskiej (do 500m) odległości;

- ubezpieczenie podróżne w rozszerzonym wariancie (NNW i bagaż);

- Autokar do wyłącznej dyspozycji naszej grupy wraz z polskojęzycznym przewodnikiem.

- program powinien obejmować zwiedzanie wszystkich najważniejszych zabytków i atrakcji miasta. Dodatkowe atrakcje mile widziane. W ofercie należy zaproponować przykładowy program zwiedzania i wskazać możliwe modyfikacje.

- profesjonalne pośrednictwo przy procesie wydawania wiz;

- dla chętnych - wyjście do teatru Maryjskiego. Należy podać uśredniony koszt wstępu dla 1 os.

Oferta powinna być:

- sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, zeskanowana na nośnik elektroniczny (płyta CD lub pendrive).

- umieszczona w kopercie opisanej: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: „procedura ofertowa na organizację wyjazdowego szkolenia w Sankt Petersburgu” i przekazana do siedziby Zamawiającego;

- złożona wraz z terminem ważności do 30 maja 2017 r.

Oferty można składać od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Termin składania ofert upływa w dniu 15 marca 2017 r. o godz. 15.00 - decyduje data wpływu do Biura Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego (Krajową Izbę Doradców Podatkowych).

Oferta powinna zawierać co najmniej:

- pełny program imprezy ze wskazaniem wszystkich istotnych warunków organizacji wyjazdu oraz warunków rezygnacji uczestników po opłaceniu imprezy.

- cenę na uczestnika, z uwzględnieniem różnej liczby uczestników (min. 20 osób)

- projekt umowy;

- referencje;

Dodatkowe warunki przygotowania oferty:

1. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta. Do oferty powinny być załączone pełnomocnictwa (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie), jeżeli uprawnienie do reprezentacji oferenta nie wynika z dokumentów rejestrowych;

2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

3. Złożone w terminie oferty nie podlegają zwrotowi;

Dodatkowe informacje oprowadzonym postępowaniu w zakresie wyboru oferty:

1. Zamawiający zastrzega prawo do zakończenia postępowania lub jego unieważnienia na każdym etapie nie dokonując wyboru oferenta;

2. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany warunków prowadzonego postępowania na każdym jego etapie;

3. Podmiotom zainteresowanym udziałem w postępowaniu ofertowym, w tym oferentom, nie będą przysługiwały względem Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego żadne roszczenia w związku ze: zmianą warunków postępowania, jego zakończeniem, unieważnieniem bez wyboru oferenta, czy też dokonanym wyborem oferenta, który według uznania Zamawiającego przedłożył najkorzystniejszą ofertę.

DATA PUBLIKACJI: 2017-03-13 + pozostałe aktualności
podatki vat A A A podatki vat Wydrukuj Stronę
»Na górę »Strona główna »Drukuj
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
03-731 Warszawa,
ul. Targowa 20 a
Strona Krajpwej Izby Doradców Podatkowych
tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax (22) 818 21 35
© Krajowa Izba Doradców Podatkowych :: KIDP, KRDP, Ustawy, Prawo, Podatki, Doradcy podatkowi, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki
Projekt i wykonanie BerMar multimedia