Aktualność: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ORGANIZACJĘ RODZINNEGO PIKNIKU DORADCÓW PODATKOWYCH

Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych (Zamawiający) informuje, że wszczęta została procedura ofertowa na organizację Rodzinnego Pikniku Doradców Podatkowych w dniu  8 września 2018 r.

Postępowanie ofertowe na wybór terenu, a także niezbędnych usług związanych z organizacją w/w wydarzenia, prowadzone jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności na podstawie działania Regulaminu Komisji Ofert Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie ma charakter otwarty i będzie prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania oferentów. Dopuszcza się składanie ofert pełnych oraz częściowych obejmujących wybrane przez oferenta zagadnienia. Jednocześnie Mazowiecki Oddział KIDP zastrzega sobie prawo do wyboru jedynie interesującej go części ze złożonej oferty.

Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych poszukuje podmiotu/podmiotów, które zapewnią w dniu 8 września 2018 r. (termin do ustalenia) w Warszawie lub okolicach:

- ogrodzony teren dla 900 (650 dorosłych oraz 250 dzieci) osób, dogodny do wystawienia namiotów rekreacyjnych oraz punktów gastronomicznych, wystaw oraz strzeżonego parkingu dla przynajmniej 400 samochodów. Proszę o wskazanie dokładnej lokalizacji terenu pikniku na dołączonej do oferty mapie (część z warszawskich terenów jest tak duża, że na jednym obiekcie jest de facto kilka miejsc do organizacji takiego przedsięwzięcia).

- oprawy muzycznej (wraz z prowadzącym imprezę), w tym sceny, parkietu, a także zaplecza technicznego (nagłośnienie, okablowanie, zasilanie - zapewnienie prądu do muzyki i wszystkich zabaw (pompy, światło, dmuchawy itd.).

- cateringu dla 900 osób;

- zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych (m.in. rywalizacja drużynowa, wydzielone miejsce zabaw dla dzieci wraz z odpowiednimi urządzeniami do zabawy oraz gry i zajęcia dla dzieci;);

- zaplecze sanitarne obejmujące toalety oraz umywalki z ciepłą wodą;

Oczekujemy zaproponowania tematu przewodniego pikniku (styl naukowy, nauka na wesoło dla dorosłych i dzieci).

Dodatkowe założenia: ochrona; opieka medyczna (karetka); ubezpieczenie uczestników; namiot dla mamy z dzieckiem; zadaszona scena; hala namiotowa zapewniająca zadaszenie dla części stołów i ław; stoły, 600 miejsc siedzących; plac zabaw dla dzieci; konkursy dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych; agenda z planem imprezy; alkohol (5x50 l. piwa + 200 but. wina) .

Dodatkowe atrakcje mile widziane.

Oferta powinna być:

- sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, zeskanowana na nośnik elektroniczny (płyta CD lub pendrive).

- umieszczona w kopercie opisanej: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: „procedura ofertowa na organizację pikniku doradców podatkowych w 2018 r.” i przekazana do siedziby Zamawiającego;

- złożona wraz z terminem ważności przynajmniej do 30 kwietnia 2018 r.

Oferty można składać od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Termin składania ofert upływa w dniu 13 kwietnia 2018 r. o godz. 15.00- decyduje data wpływu do Biura Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego (Krajową Izbę Doradców Podatkowych).

Oferta powinna zawierać co najmniej:

- cenę na uczestnika, z uwzględnieniem różnej liczby uczestników;

- projekt umowy;

Kosztorys powinien wskazywać ceny netto/brutto, uwzględniając poszczególne atrakcje i całkowity koszt imprezy.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

Dodatkowe warunki przygotowania oferty:

1. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta. Do oferty powinny być załączone pełnomocnictwa (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie), jeżeli uprawnienie do reprezentacji oferenta nie wynika z dokumentów rejestrowych;

2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

3. Złożone w terminie oferty nie podlegają zwrotowi;

Dodatkowe informacje oprowadzonym postępowaniu w zakresie wyboru oferty:

1. Zamawiający zastrzega prawo do zakończenia postępowania lub jego unieważnienia na każdym etapie nie dokonując wyboru oferenta;

2. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany warunków prowadzonego postępowania na każdym jego etapie;

3. Podmiotom zainteresowanym udziałem w postępowaniu ofertowym, w tym oferentom, nie będą przysługiwały względem Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego żadne roszczenia w związku ze: zmianą warunków postępowania, jego zakończeniem, unieważnieniem bez wyboru oferenta, czy też dokonanym wyborem oferenta, który według uznania Zamawiającego przedłożył najkorzystniejszą ofertę.

DATA PUBLIKACJI: 2018-02-20 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax. (22) 818 21 35

x
x