Szczegóły szkolenia / imprezy
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2017 r. - z uwzględnieniem zmian od 1.01.2017 r. i wzrostu odpisów socjalnych
Kategoria: Inne
( Warsztaty )
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 7.5
Zgłoszenia: 25 / 35
Koszty:  50.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
50.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
50.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2017-09-27
Data zakończenia: 2017-09-27
Organizotor:  Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

PROGRAM

1) Omówienie nowych, obowiązujących od 1.01.2017 r. zasad tworzenia zfśs

· obowiązek tworzenia funduszu – duzi pracodawcy (zatrudniający co najmniej 50 pracowników) i średni pracodawcy (zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników) na wniosek związku,

· swoboda wyboru między prowadzeniem funduszu a wypłatą świadczeń urlopowych – mali pracodawcy, zatrudniający poniżej 50 pracowników,

· duzi pracodawcy, zatrudniający co najmniej 50 pracowników

· weryfikacja charakteru obowiązków socjalnych zakładu pracy na nowych zasadach na stan 1.01.2017 r.;

2) Cel tworzenia i przeznaczenie zfśs

· obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych załogi,

· definicja działalności socjalnej pracodawcy i zasady jej finansowania,

· dofinansowanie obiektów socjalnych,

· tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego;

3) Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych

 • katalog ustawowy (pracownicy, emeryci i renciści, członkowie rodzin),
 • osoby uprawnione na mocy regulaminu,
 • czy można różnicować świadczenia między pracownikami i emerytami;

4) Obliczanie odpisów na fundusz socjalny

 1. odmrożenie odpisów socjalnych w 2017 r. i nowa podstawa ich wymiaru,
 2. ustalanie przeciętnego planowanego stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,
 3. statystyczne metody przeliczania pracowników na pełne etaty,
 4. naliczenie i przekazanie I raty odpisów – do końca maja,
 5. naliczenie i przekazanie II raty odpisów – do końca września,
 6. korekta środków socjalnych na stan 31 grudnia;

5) Przyznawanie pomocy socjalnej osobom uprawnionym

 • regulamin socjalny (zasady wprowadzenia, elementy składowe),
 • komisja socjalna (zasady działania, skład i reprezentacja),
 • kryteria stosowane przy przydzielaniu świadczeń (socjalne i ogólny dostęp),
 • weryfikacja kryterium socjalnego (ocena sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej uprawnionego),
 • dokumentacja przyznanej pomocy;

6) Rodzaje świadczeń przyznawanych z zfśs i ich różnicowanie według kryterium socjalnego

 • paczki dla dzieci,
 • karnety do klubu fitness,
 • zapomogi,
 • organizacja wycieczek i imprez zbiorowych ze środków funduszu,
 • pożyczki mieszkaniowe z zfśs,
 • świadczenia na rzecz emerytów i rencistów,
 • dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • świadczenia rzeczowe i bony do supermarketów;

7) Tworzenie regulaminu socjalnego krok po krokurozpoznawanie potrzeb socjalnych załogi – preliminarz socjalny

1. budowanie kryterium socjalnego na potrzeby konkretnego pracodawcy i pod potrzeby personelu

2. definicja rodziny w regulaminie socjalnym

3. ustalanie w regulaminie socjalnym osób fakultatywnie uprawnionych do świadczeń z zfśs

4. ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny

5. ujmowanie w regulaminie zfśś innych kryteriów socjalnych (liczba dzieci, zdarzenie losowe, długość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego)

6. analiza i opracowanie wzoru wniosku o świadczenie socjalne

7. procedura starań o świadczenia socjalne;

8) Zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń wypłacanych z zfśs - w świetle najnowszych interpretacji ZUS i podatkowych

 • świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy,
 • zasady ogólnego zwolnienia dla zfśs o charakterze składkowym i podatkowym,
 • ulga podatkowa dla dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • zwolnienia świadczeń dla emerytów i rencistów,
 • ulgi z tytułu zapomóg;

9) Rezygnacja z tworzenia zfśs przez dużych i małych pracodawców oraz zasady obniżania wysokości odpisów;

 • zmiana układu zbiorowego pracy,
 • modyfikacja regulaminu wynagradzania przez pracodawcę z i bez zoz,
 • informacja dla pracowników przekazywana do końca stycznia;

10) Egzekucja ze świadczeń socjalnych

 • odczytywanie zajęcia innych wierzytelności,
 • pełne czy ograniczone potrącenia,
 • współpraca z organem egzekucyjnym.

Punkty kwalifikacyjne: 7,5

Koszt szkolenia dla doradców podatkowych 50 zł

Koszt szkolenia dla pracowników doradców podatkowych 200 zł


!!! Uwaga:
Aby zgłosić się na szkolenie należy kliknąć w powyższy przycisk "Zaloguj się do panelu mDoradca". Przeniosą się Państwo do panelu logowania systemu mDoradca a następnie po zalogowaniu się do szczegółów wybranego szkolenia. Aby zapisać się na szkolenie kliknij "Wyślij zgłoszenie". Na ekranie pojawi się formularz, który należy wypełnić i kliknąć na przycisk poniżej "Wyślij zgłoszenie".
O pomyślnym wysłaniu zgłoszenia na wybrane szkolenie będzie świadczyć mail, który dojdzie do Państwa po wysłaniu zgłoszenia. W mailu znajduje się link do potwierdzenia zgłoszenia na który należy kliknąć. Potwierdzić zgłoszenie można także z panelu mDoradca. Tylko w takim przypadku proces można uznać za pomyślnie zakończony. Potwierdzenie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.
podatki vat A A A podatki vat Wydrukuj Stronę
Kategorie szkoleń
»Na górę »Strona główna »Drukuj
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
03-731 Warszawa,
ul. Targowa 20 a
Strona Krajpwej Izby Doradców Podatkowych
tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax (22) 818 21 35
© Krajowa Izba Doradców Podatkowych :: KIDP, KRDP, Ustawy, Prawo, Podatki, Doradcy podatkowi, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki
Projekt i wykonanie BerMar multimedia