Szczegóły szkolenia / imprezy

Szkolenie w Licheniu
Kategoria: CIT/PIT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 11.0
Zgłoszenia: 34 / 60
Koszty:  550.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
550.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
550.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-02-23
Data zakończenia: 2018-02-25
Organizotor:  Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
Opis szkolenia:

Dzień I (piątek) 23.02.2018 r.

13.00 - 14.00 Obiad
od 14.00 zakwaterowanie uczestników

Czas wolny na skorzystanie z basenu, saun, kręgli, bilarda.

19.00 kolacja
Po kolacji odbędzie się dyskoteka.


Dzień II (sobota) 24.02.2018 r.

06.30 – 10.00 - śniadanie

10.00 – 18.00 – Zmiany w CIT i PIT od 1.01.2018, ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń restrukturyzacyjnych (aporty, umorzenia udziałów, podwyższenia kapitałów, przeszacowanie aktywów, i inne) - dr Andrzej Dmowski

W przerwie kawa i obiad.

19.00 – 24.00 – Kolacja, mini kasyno


Dzień III (niedziela) 25.02.2018 r.

06.30 – 10.00 - śniadanie

10.00 - 13.00 – Praktyczne aspekty postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz kontroli celno-skarbowej w oparciu o nowe zasady Ordynacji Podatkowej oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej - dr Andrzej Dmowski

13.00 – 14.00 – obiad


Zakwaterowanie w pokojach 1 i 2 osobowych.

 
W przypadku rezerwacji noclegów w pokojach dwuosobowych prosimy o podanie nazwisk osób, które będą wspólnie korzystały z jednego pokoju (adres mailowy: kidp.mazowiecki@post.pl)


Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na przejazd autokarem. W przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby osób na przejazd biuro oddziału zorganizuje transport dla uczestników. O szczegółach będziemy informować zainteresowanych w późniejszym terminie.

 
Płatność za szkolenie przelewem na konto: 97 1140 1124 0000 4004 3000 1016. 

 
Uprzejmie prosimy o potwierdzanie chęci uczestnictwa w szkoleniu za pomocą platformy szkoleniowej panelu mDoradca  najpóźniej do dnia 08.02.2018 r.

 
Doradcy, którzy zgłoszą się na szkolenie i do dnia 08.02.2018 r. nie odwołają zgłoszenia, będą obciążani kosztami mimo, że nie wezmą udziału w szkoleniu.Program szkolenia:

Zmiany w CIT i PIT od 1.01.2018, ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń restrukturyzacyjnych (aporty, umorzenia udziałów, podwyższenia kapitałów, przeszacowanie aktywów, i inne). 

1. Zyski kapitałowe jako nowe źródło przychodów w CIT
- aport niestanowiący przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części
- wkłady pieniężne do spółek kapitałowych 
- wypłata wynagrodzenia za umorzenie udziałów / akcji

2. Koszty finansowania dłużnego – nowe zasady dotyczące tzw. niedostatecznej kapitalizacji i możliwości zaliczenia w koszy podatkowe odsetek od pożyczek / kredytów od podmiotów powiązanych
- określenie „zdolności kredytowej” podmiotu
- rodzaje odsetek, których dotyczy ograniczenie możliwości zaliczenia w koszy podatkowe
- sposób kalkulacji zadłużenia

3. Ograniczenie kosztów uzyskania przychodów związanych z usługami niematerialnymi oraz opłatami za wartości niematerialne i prawne od podmiotów powiązanych
- określenie limitu maksymalnych kosztów
- opłaty związane z należnościami licencyjnymi 
- katalog usług doradczych i innych niematerialnych

4. Opodatkowanie tzw. nieruchomości komercyjnych
- definicja i zakres nieruchomości komercyjnych
- nowy model opodatkowania – określenie współczynnika
- podmioty zwolnione z podatku – zakres nieruchomości niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od tzw. nieruchomości komercyjnych

5. Opodatkowanie nagród od zysku
- brak kosztów uzyskania przychodów w zakresie wypłaconych nagród
- definicja „nagród od zysku”
- sposób rozliczenia ekwiwalentu / udziału w zysku 

6. Ceny transferowe
- automatyczna wymiana informacji a obowiązki raportowe dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi
- grupowanie transakcji na tle: CIT-TP i PIT-TP, ogólna interpretacja prawa podatkowego w zakresie grupowania rodzajowego
- benchmark oraz analiza funkcjonalna

7. Nowe zasady opodatkowania nieodpłatnych przekazań oraz częściowo odpłatnych 
- sposób opodatkowania
- zużycie na własne potrzeby
- wygrane w konkursach

8. Zbycie wierzytelności oraz faktoring
- strata z odpłatnego zbycia wierzytelności z koszty uzyskania przychodów
- rozliczenie przychodu
- nieściągalność wierzytelności

9. Nowe zasady dotyczące amortyzacji jednorazowej 
- rodzaje środków trwałych i WNIP podlegających amortyzacji
- maksymalny limit odliczenia
- inne preferencje dotyczące kalkulacji amortyzacji

10. CFC – kontrolowane spółki zależne 
- nowe zasady uznawania podmiotów za kontrolowane spółki zależne
- sposób kalkulacji dochodów i wykazywania ich w Polsce
- obostrzenie przepisów i obowiązków raportowych v. luki w systemie CFC

11. PGK – Podatkowe Grupy Kapitałowe
- zmiana definicji Podatkowej Grupy Kapitałowej
- podatkowe rozliczenie transakcji pomiędzy podmiotami tworzącymi PGK
- utrata statusu PGK v. obejście prawa

12. Limit 50% kosztów uzyskania przychodów w PIT
- zakres przychodów uprawniających do rozpoznania 50% KUP
- ograniczenia dotyczące działań twórców, informatyków, artystów
- sposób przeniesienia praw autorskich a rozliczenie wynagrodzenia w PIT

13. Odpisy amortyzacyjne do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w formie darowizny
- nieodpłatne otrzymanie ST i WNiP w PIT
- kontynuacja wyceny ST i WNiP
- przypadki możliwego przeszacowania ST i WNiP

14. Najem – możliwe sposoby rozliczenia przychodów z najmu w PIT
- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych a działalność gospodarcza
- limit kwotowy ryczałtu w zakresie przychodów z najmu
- sposób i tryb rozliczenia koszty uzyskania przychodów związanych z najmem

15. Nowy sposób opodatkowania w PIT przychodów uzyskiwanych z realizacji pochodnych instrumentów finansowych lub praw wynikających z papierów wartościowych
- nowy zakres źródła przychodów w PIT - „kapitały pieniężne” 
- rozliczenie straty podatkowej w źródle przychodów „kapitały pieniężne”

16. Opcja na akcje i inne programy motywacyjne dla pracowników
- sposób opodatkowania programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej 
- efektywne sposoby motywowania kadry pracowniczej i zarządzającej
- premie i inne uposażenia uzależnione od zyskowności przedsiębiorstwa / wyceny przedsiębiorstwa

17. Zaliczki na PIT
- zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na PIT
- oświadczenia pracownika a potrącenie zaliczki 
- deklaracje pracodawcy

18. Inne zmiany w CIT i PIT na 2018
- odpowiedzialność za rozliczenia podatkowe – KKS / KK
- restrukturyzacja działalności 
- dyskusja nad wybranymi zagadnieniamiPraktyczne aspekty postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz kontroli celno-skarbowej w oparciu o nowe zasady Ordynacji Podatkowej oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

1. Postępowania kontrolne w prawie podatkowym
- cele postępowań kontrolnych
- rodzaje postępowań
- zakres badań 

2. Postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa
- cele postepowań
- organy kontroli 
- kompetencje organów kontroli
- obowiązek współdziałania
- uprawnienia organów (zasady użycia środków przymusu bezpośredniego)

3. Kontrola podatkowa v. Kontrola celno-skarbowa
- wynik kontroli
- udostępnienie informacji z kontroli oraz ochrona informacji z kontroli
- wywiad skarbowy
- kontrola operacyjna
- Inspektorzy kontroli skarbowe – zakres uprawnień i obowiązków

4. Czynności sprawdzające – zakres możliwych czynności
- cel czynności sprawdzających
- korekta deklaracji
- złożenie wyjaśnień

5. Możliwe czynności podatnika w postępowaniu podatkowym – naruszenia procedury
- zasada czynnego udziału strony w postępowaniu
- postępowanie dowodowe
- przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego

6. Postępowanie podatkowe – praktyczne aspekty
- wyłączenie pracownika organu
- wezwania w trakcie postępowania
- terminy i przywrócenie terminu
- moment wszczęcia postępowania
- protokoły i adnotacje
- dowody w trakcie postępowania
- rozprawa w trakcie postępowania podatkowego
- zawieszenie posterowania
- decyzje i pouczenia
- postanowienia
- odwołania i zażalenia 
- wykonanie decyzji
- wznowienie postępowania 
- stwierdzenie nieważności decyzji
- uchylenie i zmiana decyzji ostatecznej 
- wygaśniecie decyzji

7. Dyskusja

Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax. (22) 818 21 35

x
x