Szczegóły szkolenia / imprezy

Zmiany w CIT i od 1.01.2018, ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń restrukturyzacyjnych (aporty, umorzenia udziałów, podwyższenia kapitałów, przeszacowanie aktywów, i inne).
Kategoria: CIT
rodzaj: Warsztaty
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 350 / 550
Koszty:  0.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-03-06
Data zakończenia: 2018-03-06
Organizotor:  Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

PROGRAM

1. Zyski kapitałowe jako nowe źródło przychodów w CIT

- aport niestanowiący przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części

- wkłady pieniężne do spółek kapitałowych

- wypłata wynagrodzenia za umorzenie udziałów / akcji

2. Koszty finansowania dłużnego – nowe zasady dotyczące tzw. niedostatecznej kapitalizacji i możliwości zaliczenia w koszy podatkowe odsetek od pożyczek / kredytów od podmiotów powiązanych

- określenie „zdolności kredytowej” podmiotu

- rodzaje odsetek, których dotyczy ograniczenie możliwości zaliczenia w koszy podatkowe

- sposób kalkulacji zadłużenia

3. Ograniczenie kosztów uzyskania przychodów związanych z usługami niematerialnymi oraz opłatami za wartości niematerialne i prawne od podmiotów powiązanych

- określenie limitu maksymalnych kosztów

- opłaty związane z należnościami licencyjnymi

- katalog usług doradczych i innych niematerialnych

4. Opodatkowanie tzw. nieruchomości komercyjnych

- definicja i zakres nieruchomości komercyjnych

- nowy model opodatkowania – określenie współczynnika

- podmioty zwolnione z podatku – zakres nieruchomości niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od tzw. nieruchomości komercyjnych

5. Ceny transferowe

- automatyczna wymiana informacji a obowiązki raportowe dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi

- grupowanie transakcji na tle: CIT-TP, ogólna interpretacja prawa podatkowego w zakresie grupowania rodzajowego

- benchmark oraz analiza funkcjonalna

6. Zbycie wierzytelności oraz faktoring

- strata z odpłatnego zbycia wierzytelności z koszty uzyskania przychodów

- rozliczenie przychodu

- nieściągalność wierzytelności

7. CFC – kontrolowane spółki zależne

- nowe zasady uznawania podmiotów za kontrolowane spółki zależne

- sposób kalkulacji dochodów i wykazywania ich w Polsce

- obostrzenie przepisów i obowiązków raportowych v. luki w systemie CFC

8. PGK – Podatkowe Grupy Kapitałowe

- zmiana definicji Podatkowej Grupy Kapitałowej

- podatkowe rozliczenie transakcji pomiędzy podmiotami tworzącymi PGK

- utrata statusu PGK v. obejście prawa

9. Opcje na akcje i inne programy motywacyjne dla pracowników

- sposób opodatkowania programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej

- efektywne sposoby motywowania kadry pracowniczej i zarządzającej

- premie i inne uposażenia uzależnione od zyskowności przedsiębiorstwa / wyceny przedsiębiorstwa

10. Inne zmiany w CIT na 2018

- odpowiedzialność za rozliczenia podatkowe – KKS / KK

- restrukturyzacja działalności

- dyskusja nad wybranymi zagadnieniami


Szkolenie dla doradców podatkowych jest bezpłatne. 

Koszt szkolenia dla pracowników doradców podatkowych 61,50 zł. 

Płatność za szkolenie przelewem na konto: 97 1140 1124 0000 4004 3000 1016

 


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax. (22) 818 21 35

x
x