Szczegóły szkolenia / imprezy

DORADCA PODATKOWY W POSTĘPOWaNIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM
Kategoria: Inne
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 155 / 250
Koszty:  0.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-03-29
Data zakończenia: 2018-03-29
Organizotor:  Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Program szkolenia

1. Zakres sądowej kontroli administracji z uwzględnieniem najnowszych zmian dokonanych nowelizacją p.p.s.a. (np. (art. 3 § 2 p.p.s.a.) lub zmianą orzecznictwa (np. uchwała NSA z 9 10 17 r., I OPS 3/17, czy wykładnia art. 136 ust. 3 u.g.n. – zwrot wywłaszczonej nieruchomości)

2. Strony postępowania sądowoadministracyjnego

- Strona a uczestnik postępowania sądowoadministracyjnego

- Pełnomocnictwo i jego rodzaje

- Nowa pozycja procesowa radcy prawnego jako pełnomocnika w postępowaniu przed sądem administracyjnym

- Reprezentacja organu przed sądem administracyjnym

3. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego

- Strona formalna skargi

- Cechy szczególne skargi na:

a) pisemną interpretację prawa podatkowego w sprawie indywidualnej

b) uchwały lub akty wymienione w art. 3 § 2 pkt 5 i 6 p.p.s.a. (art. 58 § 1 pkt 5a p.p.s.a.)

c) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania

- Obowiązki profesjonalnego pełnomocnika

- Tryb wnoszenia skargi do sądu administracyjnego (art. 52 – 54a i art. 57 p.p.s.a.)

- Sprzeciw od decyzji kasacyjnej organu odwoławczego (art. 64a-64e, art. 151a i art. 230 § 2 p.p.s.a.)

- Odpowiedź na skargę

- Przesłanki rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym (art. 119 p.p.s.a.)

- Postępowanie mediacyjne

- Przeprowadzenie dowodu przed sądem administracyjnym (art. 133, a art. 105 p.p.s.a.)

4. Uprawnienia orzecznicze sądu I instancji

- Kasacyjne

- Reformacyjne

- Głębokość orzekania

- Zakaz reformationis in peius

5. Zaskarżanie orzeczeń sądu I instancji

- Wybrane problemy postępowania międzyinstancyjnego

- Skarga kasacyjna jako sformalizowany środek odwoławczy

a) przymus adwokacko-radcowski,

b) forma skargi kasacyjnej, a jej odrzucenie,

c) pełnomocnik wyznaczony w ramach prawa pomocy,

d) opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej i jej kontrola

- Odpowiedź na skargę kasacyjną a zwykłe pismo procesowe

- Zażalenie

6. Uprawnienia orzecznicze Naczelnego Sądu Administracyjnego

- Rozpoznanie skargi kasacyjnej na posiedzeniu niejawnym

- Uprawnienia kasacyjne NSA

- Uprawnienia reformacyjne NSA

- Tryb rozpoznania skargi kasacyjnej od wyroku oddalającego sprzeciw (art. 182 – 182a p.p.s.a.)

7. Środki dyscyplinującego oddziaływania na administrację publiczną

- Grzywna

- Przyznanie skarżącemu sumy pieniężnej

- Wydanie orzeczenia w miejsce organu administracji

- Sygnalizacja (por. np. wyrok NSA z 24 01 18 r., I OSK 2353/17)

8. Środki prawne od prawomocnych orzeczeń sądów administracyjnych

- Skarga o wznowienie postępowania

- Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

9. Zwrot kosztów postępowania sądowoadministracyjnego

10. Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego i ich znaczenie w systemie gwarancji procesowych strony

- uchwały abstrakcyjne

- uchwały konkretne


Szkolenie dla doradców podatkowych jest bezpłatne. 

Koszt szkolenia dla pracowników doradców podatkowych 61,50 zł. 

Płatność za szkolenie przelewem na konto: 97 1140 1124 0000 4004 3000 1016

 


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax. (22) 818 21 35

x
x