Szczegóły szkolenia / imprezy

UPRAWNIENIA DORADCY PODATKOWEGO I TAKTYKA DZIAŁANIA W TOKU POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO. KULISY ZAWODU. PRAKTYKA I ORZECZNICTWO.
Kategoria: Inne
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 214 / 250
Koszty:  0.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-04-26
Data zakończenia: 2018-04-26
Organizotor:  Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Program szkolenia


1. Sposobywszczęciapostępowaniapodatkowego-kiedymusimy
złożyćpełnomocnictwoszczególneiwjakisposób?

2.Pełnomocnictwoszczególneskładanedoprotokołu-
niekonsekwencjaustawodawcy.

3.Zakresumocowaniawpełnomocnictwie-jakformułować,by
skuteczniechronićinteresyklientaoraznietracićczasuinerwów
?Kiedydoradcapodatkowyjestumocowanydodziałaniaprzedorganem
wyższejinstancjizmocyprawa?

4.Działaniepełnomocnikabezumocowania,adziałaniebez
przedłożeniadokumentupełnomocnictwa-różniceprawneiskutki
procesowe.

5.Pełnomocnikszczególnywtokupostępowania
zabezpieczającegoipostępowaniawsprawienadaniadecyzjirygoru
natychmiastowejwykonalności.

6.Kiedyiczywartoskładaćwniosekowyłączeniepracownika
organu?

7.Zasadyuwierzytelnianiadokumentówwformiepapieroweji
elektronicznej.

8.Składaniewnioskówdowodowych-zasadyitaktykaprocesowa.

9.Protokołyprzesłuchańświadkówzinnychpostępowań,
włączanedoaktsprawy-jakskutecznieprzeciwdziałaćnegatywnym
praktykomorganówskarbowych?

10.Przesłuchanieświadka-roladoradcypodatkowego,taktyka,
sposóbzachowania.

11.Dostępdoaktsprawy-przykładywniosków,koszty.

12.Ponagleniawtokupostępowaniapodatkowego-czymożnaje
składaćinajakiezachowaniaorganusłuży?Któryorgan
skarżymydosąduadministracyjnego?Nowemożliwości,wynikające
znowelizacjiustawyPrawoopostępowaniuprzedsądami
administracyjnymi.

13.Czynaruszenieprzezorganart.200§1Ordynacjipodatkowej
możeprowadzićdouchyleniadecyzji?Czywartoskładaćwnioseko
wyznaczenierozprawyprzezorganodwoławczy?

14.Przywrócenieterminu-tryb,orzecznictwo.

15.Zawieszeniepostępowania-czymożeodbyćsięnawniosek
strony?

16.Kiedyidokogokierowaćwniosekowstrzymaniewykonalności
decyzjiostatecznej?

17.Zasadyskładaniaitreśćpełnomocnictwawpostępowaniu
sądowoadministracyjnym.

18.Zwrotkosztówsądowych-jakchronićsięprzedopieszałymw
dokonywaniupłatnościklientem?

19.Zapisywumowachzklientem,azasadyetykidoradcypodatkowego.

20.Odpowiedzi na pytania.

Szkolenie dla doradców podatkowych jest bezpłatne. 

Koszt szkolenia dla pracowników doradców podatkowych 61,50 zł. 

Płatność za szkolenie przelewem na konto: 97 1140 1124 0000 4004 3000 1016

 


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax. (22) 818 21 35

x
x