Składki członkowskie

Uchwała nr 35/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości składek członkowskich

Uchwała nr  35/2014
IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych
z dnia 11 stycznia 2014 r.

w sprawie wysokości składek członkowskich


Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213), IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych uchwala, co następuje: 

§ 1.

Ustala się dla doradców podatkowych składkę członkowską w wysokości 80,00 zł (słownie złotych osiemdziesiąt) miesięcznie z zastrzeżeniem § 2.  

§ 2.

    Doradca podatkowy, który uzyskał status „seniora” w rozumieniu § 8 ust. 7 Statutu KIDP, jest zwolniony z opłacania składek członkowskich, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał status „seniora”.
 
§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2014 r. 
2. Z dniem wejścia uchwały w życie traci moc uchwała nr 19/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości składek członkowskich (ze zm.).

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax. (22) 818 21 35

x
x