Regulamin postępowania rozjemczego wraz z uchwałami wprowadzającymi zmiany

Załącznik do uchwały nr 134/2010

Krajowej Rady Doradców Podatkowych

z dnia 8czerwca 2010 r.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA ROZJEMCZEGO

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Przepisy niniejszego Regulaminu określają zakres i tryb postępowania rozjemczego.

2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

a) „ustawa” – ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z

2008 r. Nr 73 poz. 443 ze zm.);

b) „statut” – statut Krajowej Izby Doradców Podatkowych;

c) „postępowanie rozjemcze” – postępowanie, przez które realizowane jest zadanie

prowadzenia działalności rozjemczej, o którym mowa w § 44 pkt 6 statutu;

d) „KIDP” – Krajowa Izba Doradców Podatkowych;

e) „KRDP” – Krajowa Rada Doradców Podatkowych;

f) „członek organu regionalnego” – członek Zarządu Regionalnego Oddziału KIDP,

zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego w Regionalnym Oddziale KIDP oraz członek

Zamiejscowego Oddziału Sądu Dyscyplinarnego w Regionalnym Oddziale KIDP;

g) „zarząd regionu” – Zarząd Regionalnego Oddziału KIDP;

h) „rzecznik” – Rzecznik Dyscyplinarny KIDP;

i) „zastępca rzecznika” – zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP;

j) „regionalny oddział” – Regionalny Oddział KIDP;

k) „biuro regionalne” – biuro Regionalnego Oddziału KIDP.

§ 2.

1. Przedmiotem postępowania rozjemczego, z zastrzeżeniem ust. 4, mogą być spory

pomiędzy:

a) doradcami podatkowymi;

b) doradcą podatkowym a inną osobą nie będącą doradcą podatkowym;

zwanymi dalej łącznie „stronami”.

2. Przedmiotem postępowania rozjemczego, z zastrzeżeniem ust. 4, mogą być także

przypadki uchybienia przez doradcę podatkowego obowiązkowi regularnego

opłacania składki członkowskiej, wynikającemu z art. 36 pkt 3 ustawy. W takim

przypadku stronami postępowania rozjemczego są: doradca podatkowy, który

uchybił temu obowiązkowi, oraz skarbnik lub inny członek zarządu regionu, na

terenie którego doradca podatkowy prowadzi działalność.

3. Podjęcie postępowania rozjemczego w przedmiocie, w którym mowa w ust. 2, jest

możliwe również po wszczęciu przez rzecznika lub zastępcę rzecznika postępowania

wyjaśniającego, o którym mowa w rozdziale II „Regulaminu działania Rzecznika

Dyscyplinarnego i jego zastępców”, jednak do czasu złożenia wniosku o ukaranie

doradcy podatkowego w trybie postępowania dyscyplinarnego.

4. Przedmiotem postępowania rozjemczego nie mogą być spory, których rozstrzyganie

na drodze takiego postępowania jest niezgodne z zasadami etyki lub przepisami

prawa.

§ 3.

1. Postępowanie rozjemcze jest postępowaniem mediacyjnym. Jego celem jest

zakończenie sporu poprzez osiągnięcie przez strony porozumienia zgodnego z

zasadami etyki oraz przepisami prawa.

2. Postępowanie rozjemcze prowadzone jest na zasadach równości, dobrowolności i

bezpośredniości stron.

§ 4.

1. Postępowanie rozjemcze prowadzone jest przez rozjemcę.

2. Rozjemcą, niezależnie od sposobu wyznaczenia, może być tylko doradca podatkowy

spełniający łącznie następujące warunki:

a) wykonujący zawód od co najmniej dwóch lat;

b) wypełniający obowiązki wynikające z ustawy, w tym w szczególności obowiązek

regularnego opłacania składki członkowskiej oraz obowiązek ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności

doradztwa podatkowego;

c) niekarany wyrokiem sądu dyscyplinarnego lub sądu powszechnego.

3. Rozjemcą jest, z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i 6, przewodniczący zarządu regionu, na

terenie którego działalność prowadzi doradca podatkowy będący stroną.

Przewodniczący zarządu regionu może wyznaczyć inną osobę do przeprowadzenia w

jego imieniu postępowania rozjemczego lub czynności w ramach tego

postępowania.

4. W przypadku, gdy stronami są doradcy podatkowi prowadzący działalność na terenie

więcej niż jednego regionu, rozjemcą jest przewodniczący zarządu regionu, na

terenie którego prowadzi działalność doradca podatkowy, który wniósł o

przeprowadzenie postępowania rozjemczego, lub przewodniczący zarządu regionu,

który wszczął postępowanie z urzędu. Przewodniczący zarządu regionu może

wyznaczyć inną osobę do przeprowadzenia w jego imieniu postępowania

rozjemczego lub czynności w ramach tego postępowania.

5. W przypadku, gdy stroną jest członek organu regionalnego, oraz w innych

przypadkach, gdy jest to wymagane w interesie bezstronności lub efektywności

postępowania rozjemczego, rozjemcą jest członek KRDP z regionu, na terenie

którego działalność prowadzi doradca podatkowy będący stroną lub, jeżeli wniesie

o to przewodniczący zarządu regionu lub strona, inny członek KRDP wyznaczony

przez przewodniczącego KRDP.

6. Na zgodny wniosek stron rozjemcą może być osoba inna niż określona w ust. 3, 4

lub 5. Wniosek taki, ze wskazaniem osoby uzgodnionego przez nie rozjemcy, strony

przekazują przewodniczącemu zarządu regionu, w którym działalność prowadzi

przynajmniej jedna ze stron. Przewodniczący w takim przypadku wyznacza na

rozjemcę osobę uzgodnioną przez strony.

7. Zarządy regionów mogą prowadzić listy rekomendowanych rozjemców, spośród

których rozjemca może zostać wyznaczony w sposób określony w ust. 3, 4 lub 6.

8. Rozjemca ma prawo zrezygnować z pełnionej funkcji. W takim przypadku, jeżeli

strony podtrzymują wolę udziału w postępowaniu rozjemczym, nowy rozjemca

wyznaczany jest w sposób określony w ust. 3-6.

Przebieg postępowania

§ 5.

Rozjemca podejmuje postępowanie rozjemcze na wniosek strony lub z urzędu.

§ 6.

1. W przypadku sporu, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. b, wniosek o przeprowadzenie

postępowania rozjemczego złożony przez stronę ma formę pisemną i zawiera

przynajmniej:

a) oznaczenie stron wraz z podaniem ich adresów zamieszkania lub (w przypadku

doradcy podatkowego) miejsca wykonywania działalności;

b) określenie przedmiotu sporu;

c) podpis strony;

Wniosek może być złożony wspólnie przez obie strony.

2. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie postępowania rozjemczego jest złożony tylko

przez jedną stronę, rozjemca informuje o treści wniosku drugą ze stron z

zapytaniem, czy wyraża ona zgodę na udział w postępowaniu. Oświadczenie stron,

iż zgodziły się na przeprowadzenie tego postępowania, powinno być złożone na

piśmie.

3. Warunkiem podjęcia postępowania rozjemczego z urzędu jest pisemna zgoda stron.

Ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 7.

W przypadku sporu, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a lub ust. 2, wniosek strony

o przeprowadzenie postępowania rozjemczego oraz oświadczenia o zgodzie na udział

w postępowaniu rozjemczym mogą zostać złożone w jakiejkolwiek formie (w tym

telefonicznie). Wniosek powinien zawierać informacje wskazane w § 6 ust. 1 lit. a i b.

§ 8.

1. Rozjemca udziela stronom w sposób bezstronny i niezależny pomocy w ich

negocjacjach zmierzających do polubownego zakończenia sporu.

2. Rozjemca nie rozstrzyga sporu między stronami, lecz ułatwia im osiągnięcie

porozumienia.

3. Rozjemca może odbywać spotkania z każdą ze stron bez udziału drugiej strony.

§ 9.

1. Postępowanie rozjemcze odbywa się na sesjach. Rozjemca dąży do zakończenia

sporu podczas pierwszej sesji, chyba że dążenie to mogłoby wpłynąć negatywnie na

szanse zakończenia sporu poprzez zawarcie porozumienia.

2. Rozjemca wyznacza termin i miejsce pierwszej sesji oraz dokonuje odpowiedniego

powiadomienia stron.

3. Termin kolejnej sesji jest każdorazowo uzgadniany przez rozjemcę i strony podczas

sesji poprzedniej.

4. Osoby trzecie mogą być obecne na sesji jedynie za zgodą stron i rozjemcy.

§ 10.

1. Strony zobowiązują się do współdziałania z rozjemcą w dobrej wierze, a w

szczególności do przedkładania odpowiednich dokumentów, składania wyjaśnień i

uczestniczenia w sesjach.

2. Na każdym etapie postępowania rozjemca może zwrócić się do każdej ze stron

o przedstawienie dodatkowych informacji. Informacje przedstawione przez stronę

rozjemca ujawnia drugiej stronie, chyba, że udzielając ich strona zastrzegła, że

rozjemca ma je zachować w tajemnicy.

§ 11.

1. Przebieg postępowania rozjemczego i oświadczenia stron wyrażone w jego trakcie

nie są utrwalane.

2. Podczas sesji rozjemca może sporządzać notatki, w szczególności dla lepszego

rozumienia stanowisk stron. Notatki te rozjemca niszczy po zakończeniu

postępowania rozjemczego.

3. Po zakończeniu postępowania rozjemczego rozjemca sporządza krótkie

sprawozdanie z przebiegu i wyników przeprowadzonego postępowania. Odpis

sprawozdania doręczany jest stronom.

Poufność

§ 12.

1. Fakt odbycia postępowania rozjemczego i jego przebieg ma charakter poufny.

Informacje przekazane rozjemcy przez strony lub inne osoby podczas postępowania

rozjemczego nie mogą być przez niego ujawniane.

2. Strony nie mogą powoływać się na poufny charakter postępowania rozjemczego

celem utajnienia okoliczności, na które powoływały się w toku tego postępowania,

a które mogą być ustalone także poza postępowaniem rozjemczym.

Zakończenie postępowania. Porozumienie

§ 13.

Postępowanie rozjemcze kończy się:

a) zawarciem przez strony porozumienia;

b) złożeniem przez rozjemcę oświadczenia na piśmie o bezcelowości lub niemożności

prowadzenia dalszego postępowania rozjemczego;

c) złożeniem przez stronę rozjemcy oświadczenia na piśmie o wycofaniu się

z postępowania rozjemczego.

§ 14.

1. Porozumienie zawierane jest przez strony w formie pisemnej i zawiera:

a) oznaczenie stron wraz z podaniem ich adresów zamieszkania lub (w przypadku

strony będącej doradcą podatkowym) miejsca wykonywania działalności;

b) określenie przedmiotu sporu;

c) określenie treści zawartej ugody i terminu realizacji jej warunków;

d) podpisy stron oraz rozjemcy.

2. Odpisy porozumienia doręczane są stronom. W przypadku, gdy w przedmiocie,

którego dotyczy postępowanie rozjemcze, zostało wszczęte postępowanie

wyjaśniające, o którym mowa w rozdziale II „Regulaminu działania Rzecznika

Dyscyplinarnego i jego zastępców”, lub postępowanie dyscyplinarne, odpis

porozumienia doręczany jest także zastępcy rzecznika w regionalnym oddziale, na

terenie którego działalność prowadzi doradca podatkowy będący stroną.

3. W przypadku zawarcia porozumienia w sprawach i przez strony określone w § 2 ust.

1 rzecznik lub zastępca rzecznika może złożyć wniosek o ukaranie w trybie

postępowania dyscyplinarnego doradcy podatkowego będącego stroną tylko, jeżeli:

a) porozumienie jest sprzeczne z zasadami etyki lub przepisami prawa, lub

b) doradca podatkowy nie dotrzymał warunków porozumienia.

4. W przypadku zawarcia porozumienia w sprawach i przez strony określone w § 2 ust.

2 rzecznik lub zastępca rzecznika może złożyć wniosek o ukaranie w trybie

postępowania dyscyplinarnego doradcy podatkowego będącego stroną tylko, jeżeli

doradca ten nie dotrzymał warunków porozumienia.

§ 15.

1. Sprawozdanie rozjemcy z przebiegu i wyników postępowania rozjemczego,

porozumienie między stronami oraz inne dokumenty związane z przeprowadzonym

postępowaniem rozjemczym, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 zd. drugie, przechowuje

się w biurze regionalnym przez okres 2 lat od dnia zakończenia postępowania

rozjemczego. Po upływie tego okresu podlegają one zniszczeniu.

2. Dokumenty wskazane w ust. 1 mogą być udostępniane wyłącznie rozjemcy i

stronom, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku, gdy w przedmiocie, którego dotyczy postępowanie rozjemcze, zostało

wszczęte postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w rozdziale II „Regulaminu

działania Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców”, lub postępowanie

dyscyplinarne, dokumenty wskazane w ust. 1 mogą być udostępniane również

rzecznikowi oraz zastępcy rzecznika w regionalnym oddziale, na terenie którego

działalność prowadzi doradca podatkowy będący stroną.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy postępowanie zostanie

wszczęte przez rzecznika lub zastępcę rzecznika z przyczyn określonych w § 14 ust.

3 lub 4.

Koszty postępowania. Doręczenia. Administracja

§ 16.

Postępowanie rozjemcze prowadzone jest nieodpłatnie.

§ 17.

1. W toku postępowania rozjemczego doręczeń pism dokonuje się:

a) stronom – w miejscu zamieszkania lub (w przypadku strony będącej doradcą

podatkowym) w miejscu wykonywania działalności;

b) rozjemcy – w biurze regionalnym regionu, w którym prowadzone jest

postępowanie rozjemcze.

2. Zawiadomień można dokonywać także telefonicznie, o ile nie ma wątpliwości, że

zawiadomienie zostało przekazane adresatowi we właściwej treści i w odpowiednim

terminie.

§ 18.

Biuro regionalne zapewnia obsługę biurową postępowania rozjemczego. Pracownicy

biura wykonują w tym zakresie polecenia rozjemcy.

Przepisy końcowe

§ 19.

Przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do postępowania

rozjemczego:

a) w którym biorą udział więcej niż dwie strony;

b) w którym stroną jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca

osobowości prawnej;

c) w którym przewodniczący zarządu regionu, za zgodą stron, uznaje za

uzasadnione wyznaczenie więcej niż jednego rozjemcy.

§ 20.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie o trybie postępowania

rozjemczego decyduje przewodniczący zarządu regionu, z uwzględnieniem celu

postępowania rozjemczego określonego w § 3 ust. 1, interesu publicznego i słusznych

interesów stron.

Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax. (22) 818 21 35

x
x