Regulamin Zarządu MO KIDP

UCHWAŁA NR 339/IV2016

Zarząd Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały 279/IV/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu funkcjonowania Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP

Na podstawie § 47 a ust. 10 Statutu Krajowej Rady Doradców Podatkowych (tekst ujednolicony na podstawie stanowiska KRDP z dnia 31 marca 2014 r.), Zarząd Mazowieckiego Oddziału KIDP, uchwala, co następuje.

§ 1

Zarząd Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych przyjmuje Regulamin swojego funkcjonowania stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

REGULAMIN
FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU
MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU KIDP

(tekst jednolity)

§ 1.

Regulamin określa zasady działania Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a) Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 86, ze zm.),

b) Statucie - rozumie się przez to Statut Krajowej Izby Doradców Podatkowych,

c) Izbie - rozumie się przez to Krajową Izbę Doradców Podatkowych,

d) Zjeździe - rozumie się przez to Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych,

e) Radzie - rozumie się przez to Krajową Radę Doradców Podatkowych,

f) Oddziale – rozumie się przez to Mazowiecki Oddział KIDP,

g) Zgromadzeniu - rozumie się przez to Zgromadzenie Regionalnego Oddziału Izby w Mazowieckim Oddziale KIDP,

h) Zarządzie - rozumie się przez to Zarząd Mazowieckiego Oddziału KIDP,

i) Przewodniczącym - rozumie się Przewodniczącego Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP,

j) Zastępcy Przewodniczącego – rozumie się Zastępców Przewodniczącego Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP,

k) Skarbniku – rozumie się Skarbnika Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP,

l) Sekretarzu – rozumie się Sekretarza Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP,

m) Przewodniczącym Komisji – rozumie się Przewodniczących Komisji działających w ramach Mazowieckiego Oddziału KIDP

n) Członku Zarządu – rozumie się Członka Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP

o) Regulaminie - rozumie się Regulamin funkcjonowania Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP.

§ 3.

Zarząd realizuje zadania powierzone przez Ustawę, Statut, uchwały Zjazdu, uchwały Rady oraz uchwały Zgromadzenia - wobec doradców podatkowych mających siedzibę na obszarze działania Oddziału.

§ 4.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) przygotowanie Zgromadzenia,

2) zwoływanie Zgromadzenia,

3) przygotowanie Walnego Zgromadzenia w Regionalnym Oddziale Izby,

4) opracowywanie planów pracy i rocznych planów finansowych Oddziału oraz sprawozdań z ich wykonania,

5) zarządzanie majątkiem i funduszami Oddziału,

6) powoływanie stałych i okresowych komisji doradczych i zespołów problemowych oraz nadzorowanie ich działalności,

7) podejmowanie innych uchwał, które uzna za celowe dla właściwego funkcjonowania Oddziału,

8) reprezentowanie Izby wobec terenowych organów państwowych i samorządowych, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych,

9) wybór przedstawicieli społecznych,

10) uchwalanie regulaminu działania Zarządu,

11) integracja środowiska doradców podatkowych,

12) ochrona interesów zawodowych doradców podatkowych,

13) prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej,

14) propagowanie zawodu doradcy podatkowego i czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej,

15) prowadzenie działalności rozjemczej, jeśli przewiduje to Ustawa lub Statut,

16) koordynowanie praktyk zawodowych,

17) podejmowanie wszelkich działań w celu terminowego płacenia składek przez doradców podatkowych Oddziału

18) rozpatrywanie skarg i wniosków zgłaszanych przez członków Oddziału

§ 5.

1. Członkowie Zarządu wykonują swoje czynności społecznie.

2. Członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z ich działalnością w Zarządzie.

§ 6.

Zarząd kieruje w zakresie swoich zadań działalnością Oddziału w okresach pomiędzy Zgromadzeniami.

§ 7.

Zarząd wyłania przedstawiciela społecznego celem przystępowania do postępowania karnego, karnego skarbowego, prowadzonego przeciwko doradcy podatkowemu.

§ 8.

1. Postępowania rozjemcze w Mazowieckim Oddziale prowadzi z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 Przewodniczący. Przewodniczący może wyznaczyć inną osobę do przeprowadzenia w jego imieniu postępowania rozjemczego lub czynności w ramach tego postępowania.

2. W przypadku, gdy stronami są doradcy podatkowi prowadzący działalność na terenie więcej niż jednego regionu, rozjemcą jest przewodniczący zarządu regionu, na terenie, którego prowadzi działalność doradca podatkowy, który wniósł o przeprowadzenie postępowania rozjemczego, lub przewodniczący zarządu regionu, który wszczął postępowanie z urzędu. Przewodniczący zarządu regionu może wyznaczyć inną osobę do przeprowadzenia w jego imieniu postępowania rozjemczego lub czynności w ramach tego postępowania.

3. W przypadku, gdy stroną jest członek organu regionalnego, oraz w innych przypadkach, gdy jest to wymagane w interesie bezstronności lub efektywności postępowania rozjemczego, rozjemcą jest członek KRDP z regionu, na terenie, którego działalność prowadzi doradca podatkowy będący stroną lub, jeżeli wniesie o to przewodniczący zarządu regionu lub strona, inny członek KRDP wyznaczony przez Przewodniczącego KRDP.

4. Na zgodny wniosek stron rozjemcą może być osoba inna niż określona w ust. 1, 2 lub 3. Wniosek taki, ze wskazaniem osoby uzgodnionego przez nie rozjemcy, strony przekazują przewodniczącemu zarządu regionu, w którym działalność prowadzi przynajmniej jedna ze stron. Przewodniczący w takim przypadku wyznacza na rozjemcę osobę uzgodnioną przez strony.

§ 9.

1. Termin i miejsce pierwszego posiedzenia wybranego przez Zgromadzenie Zarządu ustala, po konsultacji z jego członkami, przewodniczący Zgromadzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu

2. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się nie później niż w terminie miesiąca od dnia Zgromadzenia, na którym dokonano wyboru Zarządu.

§ 10.

1. Zarząd, w trybie głosowania tajnego, wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego Zastępców, Sekretarza i Skarbnika.

2. Przed wyborem Zastępców Przewodniczącego, Zarząd ustala ich liczbę w trybie głosowania jawnego Zarząd jest uprawniony w tym samym trybie do zmiany liczby Zastępców Przewodniczącego w każdym czasie, z zastrzeżeniem § 15 ust. 3.

§ 11.

1. Przewodniczący:

1) reprezentuje Zarząd,

2) kieruje jego pracami,

3) przewodniczy posiedzeniom Zarządu,

4) zapewnia wykonanie uchwał Zarządu,

5) podpisuje uchwały, pisma i dokumenty ustalone przez Zarząd, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu,

6) koordynuje pracę i sprawuje nadzór nad zatrudnionymi w biurze Oddziału etatowymi pracownikami Biura Izby.

2. Podczas nieobecności Przewodniczącego lub niemożności sprawowania przez niego obowiązków jego uprawnienia przejmuje wskazany przez Przewodniczącego jeden z Zastępców Przewodniczącego lub wskazany przez Przewodniczącego Członek Zarządu, a w przypadku braku takiego wskazania – jeden z Zastępców Przewodniczącego po uzgodnieniu między Zastępcami Przewodniczącego.

3. Przewodniczący, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarz oraz Skarbnik działają w zakresie wynikającym z Ustawy, Statutu, uchwał Zjazdu, uchwał Rady, uchwał Zarządu oraz niniejszego Regulaminu.

4. Sekretarz:

1) redaguje protokoły z posiedzeń Zarządu,

2) prowadzi wszelkie rejestry, w tym rejestr wszystkich uchwał poddawanych pod głosowanie w podziale na uchwały podjęte i niepodjęte głosowane obiegowo i podczas posiedzeń zarządu, spisy i listy doradców podatkowych w Oddziale oraz praktyk, jeśli nie należą one do czynności innych Członków Zarządu,

3) nadzoruje bieżącą korespondencję,

4) nadzoruje sprawozdawczość Zarządu,

5) nadzoruje redagowanie strony internetowej Oddziału.

5. Skarbnik:

1) odpowiada za gospodarkę finansową Oddziału,

2) przygotowuje projekt planu wpływów i wydatków rocznych Oddziału,

3) opracowuje analizy i sprawozdania z wykonania planu,

4) nadzoruje księgowość i sprawozdawczość finansową zleconą przez Radę.

§ 12.

1. Zarząd może dokonać podziału czynności pomiędzy swoich Członków, ustalając dla nich zakres czynności, formy wykonywania pracy i sprawozdawczości.

2. Zarząd może ustalić plan dyżurów swoich członków w siedzibie Oddziału w zależności od potrzeb.

3. Zarząd może powołać komisje stałe lub doraźne, ustalając dla nich zakres działania, sposób składania sprawozdań, skład osobowy i Przewodniczącego Komisji.

§ 13.

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący lub wskazany przez niego Zastępca Przewodniczącego.

2. O terminie posiedzenia Zarządu oraz planowanym porządku obrad każdy jego Członek winien być zawiadomiony przez Przewodniczącego lub wskazaną przez niego osobę, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

3. W porządku obrad Przewodniczący uwzględnia także sprawy zgłoszone na piśmie (w tym również e-mail, faks) przez Członków Zarządu, na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem. Odmowa włączenia zgłoszonej sprawy do porządku obrad wymaga uzasadnienia.

4. Na wniosek większości obecnej na danym posiedzeniu Zarządu porządek obrad może zostać rozszerzony o sprawy zgłoszone w trybie ust. 3, a nieuwzględnione przez Przewodniczącego w porządku obrad.

5. Na wniosek większości obecnej na danym posiedzeniu Zarządu porządek obrad może zostać rozszerzony o inne sprawy niż zgłoszone w trybie ust. 3 i ust. 4.

6. Posiedzenia Zarządu odbywać się mogą nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

7. Udział Członków Zarządu w posiedzeniach jest obowiązkowy i ich nieobecność wymaga usprawiedliwienia. W wyjątkowych przypadkach Członek Zarządu może uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu telefonicznie lub za pomocą innych technik teleinformatycznych, pod warunkiem wyrażenia zgody przez większość obecnych osobiście na posiedzeniu Zarządu. Po wyrażeniu zgody przez większość obecnych osobiście, Członka Zarządu uczestniczącego w posiedzeniu Zarządu w powyższy sposób uznaje się za obecnego.

8. Z posiedzenia Zarządu wyznaczony przez Przewodniczącego protokolant sporządza projekt protokołu.

9. Zatwierdzony protokół jest podpisywany przez Przewodniczącego oraz Sekretarza i publikowany na stronie mDoradca.

§ 14.

1. W posiedzeniach Zarządu mają również prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, członkowie Rady.

2. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego lub Członka Zarządu, po uprzedniej decyzji Zarządu.

§ 15.

1. Zarząd podejmuje swoje decyzje w formie uchwał.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, uchwały zapadają na posiedzeniach Zarządu przy obecności, co najmniej połowy składu Zarządu.

3. W poniższych sprawach uchwały zapadają na posiedzeniach Zarządu przy obecności, co najmniej 2/3 składu Zarządu:

1) wybór Przewodniczącego, jego Zastępców, Skarbnika i Sekretarza,

2) ustalenie liczby Zastępców Przewodniczącego.

3) zmiana Regulaminu w zakresie spraw, o których mowa w pkt.1-2 powyżej.

4) zmiana Regulaminu w zakresie spraw majątkowych.

4. Zarząd podejmuje swoje uchwały zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub innej osoby prowadzącej posiedzenie.

4a.W przypadkach, o których mowa w §13 ust.7 (zdanie drugie), które nie wymagają głosowania tajnego, Członek Zarządu przekazuje swój głos telefonicznie lub za pomocą innych technik teleinformatycznych.

5. Zgodnie z § 47 b Statutu, Przewodniczący przekazuje podjęte uchwały Radzie w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia. Rada w terminie 60 dni od dnia otrzymania uchwały może w drodze uchwały uchylić uchwałę Zarządu Regionalnego Oddziału Izby, jeżeli narusza ona powszechnie obowiązujące prawo bądź Statut lub inne uchwały Zjazdu.

§15a

1. W sprawach niecierpiących zwłoki i niewymagających głosowania tajnego oraz z zastrzeżeniem spraw wymienionych w §15 ust. 3 Regulaminu Zarząd może w okresie pomiędzy posiedzeniami podejmować uchwały w drodze obiegowej.

2. Wniosek o podjęcie uchwały w drodze obiegowej wraz z jego uzasadnieniem i projektem uchwały przygotowuje i składa do Przewodniczącego Członek Zarządu lub właściwa Komisja.

3. Przewodniczący podejmuje decyzję o skierowaniu albo odmowie skierowania projektu uchwały do głosowania w drodze obiegowej. O odmowie Przewodniczący informuje niezwłocznie wnioskodawcę i pozostałych Członków Zarządu wraz z uzasadnieniem takiej decyzji.

4. Skierowany do głosowania w drodze obiegowej projekt uchwały, Przewodniczący lub upoważniony przez niego pracownik biura Oddziału zamieszcza wraz z uzasadnieniem w panelu mDoradca, z prawem dostępu oznaczonym wyłącznie do Członków Zarządu i uprawnionych przez Przewodniczącego pracowników biura Oddział.

5. Głosy oddaje się poprzez wyrażenie woli w panelu mDoradca.

6. Za głosy oddane uznaje się głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymuję się" oddane w panelu mDoradca w przewidzianym terminie nie krótszym niż 2 dni robocze i nie dłuższym niż tydzień.

7. Do ważności uchwały podejmowanej w tym trybie wymagane jest oddanie głosów przez ponad połowę składu Zarządu.

8. Przewodniczący opatruje uchwałę datą i zawiadamia o wynikach głosowania Członków Zarządu w terminie 3 dni od daty zakończenia głosowania.

§ 16.

1. Korespondencja adresowana do Oddziału przekazywana jest na ręce Przewodniczącego i Sekretarza, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Korespondencję w imieniu Zarządu podpisuje Przewodniczący lub upoważniony przez niego Zastępca Przewodniczącego., z zastrzeżeniem ust.4.

3. Skargi i wnioski, o których mowa w § 4 ust. 18 Regulaminu, kierowane są przez Przewodniczącego na ręce Przewodniczącego Komisji, w której kompetencji leży dana skarga lub wniosek. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia czyich kompetencji dotyczy, sprawa poddawana jest pod obrady całego Zarządu.

4. Korespondencja w sprawie skarg i wniosków podpisywana jest także przez Przewodniczącego Komisji, biorącego udział w jej rozstrzygnięciu.

5. Dostęp Członków Zarządu do wszelkich dokumentów Oddziału jest nieograniczony.

§ 17.

1. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową oraz wszelką dokumentację zgodnie z Ustawą i innymi przepisami prawa, uchwałami Zjazdu, uchwałami Rady oraz uchwałami Zarządu.

2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Oddziału wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch upoważnionych przez Radę Członków Zarządu, w tym Skarbnika.

3. Zarząd sporządza coroczny budżet na podstawie uchwały Rady, w którym określa szczegółowe założenia dotyczące planowanych wpływów i wydatków

§ 18.

1. Zarząd posługuje się jednolitym wzorem druków, tablic, oznakowań i pieczęci określonym uchwałą Rady.

2. Członkowie Zarządu zobowiązani są do współdziałania w realizacji zadań Zarządu z najwyższą starannością i sumiennością.

3. Członkowie Zarządu zobowiązani są do przestrzegania zasad lojalności i koleżeństwa wobec pozostałych Członków Zarządu oraz poszanowania ich poglądów. Krytyczne uwagi dotyczące pracy Zarządu powinny być kierowane w rzeczowej formie bezpośrednio do Członków Zarządu.

Uzasadnienie uchwały nr 339IV2016 Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP z dnia 18 października 2016 r.

Uchwała została podjęta ze względu na potrzebę głosowania w drodze obiegowej za pomocą panelu mDoradca.


Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax. (22) 818 21 35

x
x