Protokół 15.04.2014 r.

Protokół

z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP

w dniu 15 kwietnia 2014 r.

W dniu 15 kwietnia 2014 r. w siedzibie Mazowieckiego Oddziału KIDP przy ul. Targowej 20 A odbyło się I posiedzenie IV kadencji Zarządu Mazowieckiego Oddziału.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie (w kolejności alfabetycznej):

 1. Zbigniew Chojnacki
 2. Robert Jurkiewicz
 3. Andrzej Kapczuk
 4. Krzysztof Kluczek
 5. Maja Rezanko-Zielińska
 6. Hanna Szarpak
 7. Beata Świątkowska-Gołąbek
 8. Paweł Trojanek
 9. Jan Wasilewski
 10. Agnieszka Zasikowska
 11. Iwona Żurawlow-Pawlikowska

1. Porządek obrad

Przewodniczący Komisji Wyborczej Jerzy Bielawny przywitał zgromadzonych, otworzył pierwsze posiedzenie zarządu IV kadencji i zaproponował następujący porządek obrad, który został przyjęty:

1) Wybór przewodniczącego, zastępców, sekretarza i skarbnika zarządu.

2) Wybór osób upoważnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wybór przedstawiciela społecznego, opiekuna praktykantów.

3) Powołanie komisji Mazowieckiego Oddziału KIDP.

4) Omówienie spraw bieżących.

5) Wolne wnioski.

2. Wybór przewodniczącego, zastępców, sekretarza i skarbnika zarządu

Jerzy Bielawny zaproponował, aby głosowanie na przewodniczącego było tajne, propozycja została przegłosowana. Zgłoszono dwie kandydatury: Pawła Trojanka i Krzysztofa Kluczka.

Przewodniczącym Zarządu Mazowieckiego Oddziału został Paweł Trojanek. W tej sprawie podjęto uchwałę 1/IV/2014 stanowiąca załącznik do protokołu.

Paweł Trojanek podziękował za zaufanie i zaproponował, aby przed wyborem następnych przedstawicieli zarządu każdy członek zarządu przedstawił, jaki jego zdaniem program powinien realizować zarząd w IV kadencji.

Jerzy Bielawny złożył nowemu przewodniczącemu Zarządu Mazowieckiego Oddziału gratulacje, podziękował zgromadzonym i opuścił posiedzenie.

Po wysłuchaniu wszystkich członków zarządu wybrano najważniejsze zadania do realizacji:

- integracja,

- szkolenia,

- promocja zawodu w MF, w urzędach, wśród studentów, wśród przedsiębiorców,

- Kontakty z Krajową Radą, działalność statutowa,

- ochrona zawodu,

- komunikacja ze środowiskiem doradców podatkowych,

- regulaminy wewnętrzne,

- współpraca z innymi regionami.

Następnie przystąpiono do wyboru skarbnika. Zaproponowano dwie kandydatury: Iwona Żurawlow-Pawlikowska i Krzysztof Kluczek.

Odbyło się tajne głosowanie, w wyniku którego skarbnikiem został Krzysztof Kluczek. W tej sprawie podjęto uchwałę 2/IV/2014 stanowiącą załącznik do protokołu.

Paweł Trojanek zaproponował, aby przegłosować liczbę zastępców przewodniczącego. Odbyło się jawne głosowanie, w wyniku którego ustalono, że zastępców będzie dwóch. Zaproponowano dwie kandydatury: Andrzeja Kapczuka i Hannę Szarpak.

Odbyło się jawne głosowanie, w wyniku którego zastępcami przewodniczącego zostali Andrzej Kapczuk i Hanna Szarpak. W tej sprawie podjęto uchwałę nr 3/IV/2014 stanowiącą załącznik do protokołu.

Na funkcję sekretarza zgłosiły się dwie osoby: Jan Wasilewski i Beata Świątkowska-Gołąbek.

Odbyło się tajne głosowanie, w wyniku którego sekretarzem został Jan Wasilewski. W tej sprawie podjęto uchwałę 4/IV/2014 stanowiącą załącznik do protokołu.

3. Wybór przedstawiciela społecznego.

Po omówieniu obowiązków, jakie spoczywają na przedstawicielu społecznym, zaproponowano na tę funkcję Marcina Grześkowiaka, Marka Kluz i Krystynę Szałkowską-Kozyrę.

Po uzyskaniu telefonicznych zgód powyższych osób, wszystkie kandydatury przyjęto przez aklamację. W tej sprawie podjęto uchwałę 5/IV/2014 stanowiącą załącznik do protokołu.

4. Powołanie komisji Mazowieckiego Oddziału KIDP

Zgromadzeni rozpoczęli dyskusję dotyczącą powołania komisji, aby bardziej efektywnie realizować zamierzone cele.

Członkowie zarządu zgłaszali się do poszczególnych komisji. Wyboru przewodniczących komisji dokonywano przez aklamację.

Powołano następujące Komisje:

· Komisja Szkoleń

1) Zbigniew Chojnacki – przewodniczący

2) Paweł Trojanek

3) Agnieszka Zasikowska

· Komisja Integracji

1) Iwona Żurawlow-Pawlikowska- przewodnicząca

2) Zbigniew Chojnacki

3) Maja Rezanko-Zielińska

4) Beata Światkowska-Gołąbek

· Komisja Ofert

1) Krzysztof Kluczek - przewodniczący

2) Andrzej Kapczuk

3) Beata Świątkowska-Gołąbek

4) Agnieszka Zasikowska

5) Iwona Żurawlow-Pawlikowska

· Komisja Wsparcia i Rozwoju Zawodu

1) Maja Rezanko-Zielińska - przewodnicząca

2) Robert Jurkiewicz

3) Andrzej Kapczuk

4) Krzysztof Kluczek

5) Hanna Szarpak

6) Beata Świątkowska-Gołąbek

7) Jan Wasilewski

· Komisja Regulacji i Kontaktów Wewnętrznych

1) Agnieszka Zasikowska - przewodnicząca

2) Krzysztof Kluczek

3) Beata Świątkowska-Gołąbek

4) Jan Wasilewski

W sprawie powołania Komisji podjęto uchwałę 6/IV/2014 stanowiącą załącznik do protokołu.

5. Omówienie spraw bieżących i wolne wnioski

Zebrani starali się wypracować wspólne stanowisko i główne zadania poszczególnych komisji. Dyskutowano o tym, w jaki sposób najlepiej dotrzeć do doradców. Zwrócono uwagę na przejrzystość finansów, celowości wydatków i główne ramy funkcjonowania zarządu. Zaproponowano warsztaty szkoleniowe poprawiające wizerunek doradcy oraz dofinansowanie programów podatkowych dla poszczególnych doradców.

Przychylnie odniesiono się do umieszczenia w mdoradcy ankiety na temat potrzeb i oczekiwań doradców.

Zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych w sprawie wytycznych w sprawie Praktyk zawodowych Zarząd sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyk. Tę funkcję objęła Hanna Szarpak.

W sprawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Szkoleń do negocjowania cen wynagrodzeń za przeprowadzenie przez wykładowców szkoleń podjęto uchwałę 7/IV/2014 stanowiącą załącznik do protokołu.

Zarząd postanowił podyskutować nad potrzebą zmian w regulaminie funkcjonowania Zarządu Mazowieckiego Oddziału w związku z poproszono o przesłanie regulaminu do wszystkich członków.

Postanowiono również założyć wszystkim członkom zarządu służbowe adresy mailowe.

Termin następnego posiedzenia ustalono na 7 maja 2014 r o godzinie 16:00.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Paweł Trojanek zakończył posiedzenie.

 

Przewodniczący Zarządu                              Sekretarz Zarządu

podatki vat A A A podatki vat Wydrukuj Stronę
Twoja lokalizacja: Start  /  O nas /  Protokoły z posiedzeń zarządu /  2014 /  Protokół 15.04.2014 r.
»Na górę »Strona główna »Drukuj
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
03-731 Warszawa,
ul. Targowa 20 a
Strona Krajpwej Izby Doradców Podatkowych
tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax (22) 818 21 35
© Krajowa Izba Doradców Podatkowych :: KIDP, KRDP, Ustawy, Prawo, Podatki, Doradcy podatkowi, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki
Projekt i wykonanie BerMar multimedia