Protokół 07.05.2014 r.

Protokół

z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP

w dniu 07 maja 2014 r.

W dniu 07 maja 2014 r. w siedzibie Mazowieckiego Oddziału KIDP przy ul. Targowej 20 A odbyło się II posiedzenie IV kadencji Zarządu Mazowieckiego Oddziału.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie zarządu (w kolejności alfabetycznej):

  1. Zbigniew Chojnacki
  2. Andrzej Kapczuk
  3. Krzysztof Kluczek
  4. Maja Rezanko-Zielińska
  5. Hanna Szarpak
  6. Beata Świątkowska-Gołąbek
  7. Paweł Trojanek
  8. Jan Wasilewski
  9. Agnieszka Zasikowska
  10. Iwona Żurawlow-Pawlikowska

Porządek obrad

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 15.04.2014 r.

2. Omówienie aktualnych kwestii z zakresu prac Komisji Szkoleń, Integracji, Wsparcia i Rozwoju Zawodu, Regulacji i Kontaktów Wewnętrznych, w tym:

a) Omówienie zasad działania Mazowieckiego Oddziału KIDP (MO KIDP) w odniesieniu do kwestii finansowych, tak w całości kadencji, jak i realizacji budżetu w roku 2014;

b) Dyskusja nad programem zarządu na kolejne 4 lata (o ile będzie możliwa);

c) Ustalenie zasad współpracy zarządu z członkami Izby z różnych środowisk w tym Stowarzyszenia, tzw. Małych i średnich Kancelarii, oraz tzw. wielkich Kancelarii,

d) Współpraca z innymi regionami, w świetle działań i regulacji wewnętrznych funkcjonowania KRDP;

3. Deregulacja – obecna sytuacja, plany działania.

4. Sprawy bieżące.

1. Zatwierdzenie protokołu z I posiedzenia Zarządu z dnia 15.04.2014 r.

Pan Paweł Trojanek powitał zgromadzonych i rozpoczął dyskusję nad sposobem protokołowania obrad zarządu oraz protokołem z I posiedzenia zarządu w dniu 15 kwietnia 2014 roku. W trakcie dyskusji poruszano m.in. następujące kwestie:

· Tempo publikowania protokołów z posiedzeń zarządu na stronach internetowych Mazowieckiego Oddziału (Pan Jan Wasilewski poinformował, że zgodnie z dotychczasową praktyką protokół był zatwierdzany na kolejnym posiedzeniu zarządu, a zatem po ok. 5 tygodniach, i zaproponował, aby znacznie przyspieszyć ten proces).

· Co powinno wynikać z protokołu (Pani Beata Świątkowska-Gołąbek poinformowała, iż obecny protokół jest nieczytelny, bo przeanalizowała protokoły z ostatnich dwóch kadencji i nic z nich nie wynika; Pan Paweł Trojanek zaproponował, aby kwestie finansowe były bardzo dokładnie protokołowane).

· Nakład pracy pracowników biura niezbędny do stworzenia szczegółowego protokołu.

· Różnice pomiędzy protokołem a stenogramem; zadano pytanie, czy istnieje techniczna możliwość załączania do protokołu zapisu audio z posiedzenia zarządu.

· Odzwierciedlanie w protokole szczegółów głosowań (Pan Krzysztof Kluczek zwrócił uwagę na to, że z protokołu powinno wynikać jak przebiegały głosowania - ile głosów za a ile przeciw oraz kto jak głosował).

W wyniku dyskusji zdecydowano, że:

1) Protokoły z posiedzeń zarządu będą bardziej szczegółowe niż dotychczas. Postanowiono, że każdy z członków zarządu będzie mógł zgłaszać pracownikowi biura protokołującemu posiedzenie, że prosi o umieszczenie w protokole określonej informacji omawianym temacie, wygłaszanym poglądzie itd.

2) Protokół z posiedzenia zarządu będzie sporządzany przez pracowników biura najpóźniej 5 dnia od dnia posiedzenia i przesyłany do sekretarza. Po naniesieniu zmian sekretarz będzie przesyłał poprawioną wersję do wszystkich członków zarządu. Członkowie zarządu będą zgłaszali uwagi do protokołu w przeciągu 2 dni. Sekretarz podejmie decyzję o uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu poszczególnych zmian, i prześle proponowaną wersję protokołu do wszystkich członków zarządu, która będzie poddana pod głosowanie elektronicznie. Opublikowanie protokołu będzie następowało w terminie do 14 dni od dnia posiedzenia.

Po zakończeniu dyskusji członkowie zarządu przyjęli jednomyślnie w drodze jawnego głosowania protokół z I posiedzenia zarządu w dniu 15 kwietnia 2014 roku.

Pozostałe kwestie omawiane w pierwszej części posiedzenia:

· Sposób zapoznawania się przez członków zarządu z korespondencją przychodzącą z KRDP – ustalono, że korespondencja w formie elektronicznej będzie przesyłana na skrzynki pocztowe wszystkich członków zarządu.

· Kwestie procentowego podziału składek przez KRDP, tzn., jaką składkę płacą inne regiony na rzecz KRDP, a jaką wysokość płaci MO KIDP.

· Wykorzystanie panelu mDoradca - możliwości pobierania materiałów szkoleniowych organizowanych przez inne odziały dla doradców podatkowych, którzy w tych szkoleniach uczestniczyli i są nimi zainteresowani, co w chwili obecnej nie jest możliwe.

· Ujednolicenie kalendarza spotkań np. komisji, zarządu bądź innych ważnych spotkań, poprzez wysłanie zaproszeń np. na Outlooka – w tym zakresie zlecono pracownikom biura ustalenie z informatykiem czy za pomocą strony internetowej MO KIDP istnieje możliwość ustanowienia funkcji wspólnego kalendarza dla wszystkich członków.

· Możliwość przeszukiwania uchwał MO KIDP na stronach internetowych oraz sposób ich publikowania – w tym zakresie zlecono pracownikom biura:

o zorientowanie się w temacie stworzenia wyszukiwarki wśród uchwał tak, aby je można było otworzyć wszystkie na raz,

o zapytanie informatyka o to, jak umieszczać dokumenty, pod jakim tytułem, aby łatwo wyszukiwać albo doprojektować do strony wyszukiwarkę,

o ustalenia możliwości i zasad umieszczania uchwał w panelu mDoradca w zakładce uchwały (tzn. jej stworzenia) ze słowami kluczowymi i tytułami uchwał,

o zorientowanie się, co będzie bardziej ekonomiczne, czy umieszczanie protokołów i uchwał na stronie MO KIDP czy też w panelu mDoradca.

o ustalenie jak działają inne odziały, gdzie publikują protokoły i uchwały, czy wykorzystują do tego mDoradcę i w jakim zakresie MO KIDP może skorzystać z mDoradcy w przypadku umieszczenia protokołów i uchwał

· Sposób ustalania porządku obrad posiedzeń zarządu – w tym zakresie ustalono, że wstępny porządek obrad będzie wysyłany razem z protokołem, a ostateczna wersja na tydzień przed posiedzeniem.

2. Omówienie aktualnych kwestii z zakresu prac Komisji Szkoleń, Integracji, Wsparcia i Rozwoju Zawodu, Regulacji i Kontaktów Wewnętrznych

Komisja Szkoleń przygotowała plan na najbliższe miesiące. Plany działania Komisji Integracji, Komisji Wsparcia i Rozwoju Zawodu i Komisji Regulacji i Kontaktów Wewnętrznych zostaną przygotowane.

W trakcie dyskusji omówiono prace poszczególnych komisji.

2.1 Komisja Szkoleń

Pierwsze obrady komisji odbyły się dnia 23 kwietnia 2014 roku. Najważniejsze kwestie omówione na posiedzeniu zarządu:

· Plany Komisji Szkoleń zakładają organizację dwóch dużych szkoleń i dwóch małych szkoleń w miesiącu oraz organizację szkoleń wyjazdowych.

· Planowane jest wspólne szkolenie wyjazdowe z regionem Świętokrzyskim w Sandomierzu w okolicy listopada. Pozytywnie odniesiono się także do pomysłu wspólnego szkolenia z regionem Świętokrzyskim w Budapeszcie. Członkowie zarządu postanowili jednomyślnie w drodze jawnego głosowania upoważnić Pana Zbigniewa Chojnackiego do podjęcia działań w tej kwestii.

· Po zapoznaniu się ze średnią frekwencją na szkoleniach postanowiono zrezygnować z rezerwowania dużej auli na rzecz małej, która mieści 250 osób. W razie większej ilości zgłoszeń zawsze można zmienić rezerwacją na większą. Problemy z określeniem wielkości potrzebnej sali wynikają m.in. z tego, że wielu doradców zgłasza się na szkolenia a później nie przychodzi i nie odwołuje swojego udziału.

· Należy podkreślać i uwypuklać w komunikacji, że szkolenia organizowane przez MO KIPD są bezpłatne dla doradców podatkowych.

· Dokonano wyboru terminów szkoleń w okresie od czerwca do lutego 2015 roku. Kierowano się przy tym założeniem, że preferowane przez doradców dni na szkolenia to po 20-stym dniu każdego miesiąca do 5-tego dnia następnego miesiąca tak, aby nie kolidowały ze sporządzeniem deklaracji.

· Ze względu na specyfikę prac w dużych firmach doradczych / kancelariach, zatrudnieni tam doradcy nie mają możliwości uczestniczenia w szkoleniach organizowanych w ciągu tygodnia. W tym zakresie postanowiono, że przynajmniej część większych szkoleń będzie organizowana w soboty.

· Lokalizacje brane pod uwagę na organizację szkolenia w sobotę to ZNP lub sala w Biurze KIDP przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Wykładowcy brani pod uwagę na przeprowadzenie tego szkolenia: to Pan sędzia Bącal, Pan prof. dr hab. Witold Modzelewski lub Pan Krzysztof Woźniak.

· W zakresie proponowanych tematów szkoleń, Pani Hanna Szarpak zaproponowała przeprowadzenie szkolenia z tzw. nowinek, czyli CFC, BEPSA, inovation box, patten box, ceny transferowe, restrukturyzacja. Pan Paweł Trojanek poprosił o wysłanie do niego i do Pana Zbigniewa Chojnackiego przez wszystkich członków zarządu swoich typów wykładowców i proponowanej formuły prowadzenia szkoleń.

· Zasady wynagradzania członków zarządu prowadzących szkolenia. Zgodnie z dotychczasową praktyką członkowie zarządu albo pobierali wynagrodzenia na takich samych zasadach jak inni wykładowcy, albo też rezygnowali z pobierania wynagrodzenia. Zasady wynagradzania członków zarządu za szkolenia powinny być jawne. Pan Krzysztof Kluczek zaproponował przyjęcie uchwały, że każdy wykładowca za przeprowadzony wykład otrzymuje pieniądze. Postanowiono odłożyć tą dyskusję na kolejne otwarte posiedzenie zarządu, aby doradcy mogli się wypowiedzieć w temacie.

· Postanowiono, że członek zarządu odpowiedzialny za organizację szkoleń jedzie na takie szkolenie służbowo, a nie w celach szkoleniowych. Jest to niezbędne ze względu na konieczność obecności na miejscu osoby decyzyjnej (a nie tylko pracownika biura).

· Dyskutowano nad możliwością zorganizowania szkolenia dla doradców podatkowych z regionu przez doradców zatrudnionych w tzw. firmach wielkiej czwórki. W tym zakresie Pan Paweł Trojanek zwrócił się z prośbą o pomoc w zorganizowaniu takiego szkolenia do Pana Andrzeja Marczaka (byłego członka zarządu), który pozytywnie odniósł się do tej propozycji.

Do protokołu zgłoszono następujące zdania:

· Pani Hanna Szarpak zgłosiła do protokołu, że ma być transparentność.

· Pani Agnieszka Zasikowska zgłosiła do protokołu, że każdy, kto wykłada zasługuje na to, że za wykonaną pracę powinien dostać wynagrodzenie i nie czuje się moralnie upoważniona do tego żeby wypowiadać się na temat wynagrodzeń innych osób z zarządu.

2.2 Komisja Integracji

Pierwsze obrady komisji odbyły się dnia 23 kwietnia 2014 roku i miały formę dyskusji. Najważniejsze kwestie omówione na posiedzeniu zarządu:

· Planowany jest wyjazd szkoleniowo-integracyjny na jesieni.

· Wyjazdy typowo integracyjne odbywają się bez dofinansowania ze strony MO KIDP; jeżeli występuje dofinansowanie, dotyczy ono wyłącznie części szkoleniowej w przypadku wyjazdów integracyjno-szkoleniowych (np. wynajęcie sali).

2.3 Komisja Wsparcia i Rozwoju Zawodu

Pierwsze obrady komisji były planowane na 7 maja 2014 roku po posiedzeniu zarządu. Ze względu na zakończenie posiedzenia zarządu po godzinie 21:00, członkowie komisji zdecydowali o ustaleniu innego dnia na obrady.

2.4. Komisja Regulacji i Kontaktów Wewnętrznych

Ustalono, że pierwsze obrady komisji oraz przygotowanie planu jej działania odbędą się w późniejszym terminie – rolą komisji jest proponowanie zmian do regulacji wewnętrznych, a w tym celu należy najpierw przyjrzeć się funkcjonowaniu zarządu według obecnych reguł w celu oceny, w jakim zakresie potrzebne są zmiany.

Ponadto w trakcie dyskusji poruszano temat organizacji otwartego spotkania zarządu w dniu 4 czerwca 2014 r. Ustalono, że spotkanie będzie miało na celu wspólne wypracowanie strategii działania zarządu na całą kadencję.

2.5 Omówienie zasad działania Mazowieckiego Oddziału KIDP (MO KIDP) w odniesieniu do kwestii finansowych, tak w całości kadencji, jak i realizacji budżetu w roku 2014

· Pan Paweł Trojanek poinformował, iż w przygotowanych materiałach są dane dotyczące budżetu za 2014 rok oraz ile środków jeszcze pozostało w wykorzystania.

· Pan Krzysztof Kluczek poinformował, iż należy opracować zasady finansowania oddziału i poprosił Panią Iwonę Żurawlow-Pawlikowską, aby przygotowali to razem, aby później przekazać to na zarząd

· Ustalono, że na szkolenia dotychczas wydano ok. 100 tys. złotych, wobec czego do wydanie zgodnie z budżetem na rok 2014 pozostało ok. 190 tys. złotych.

· Ustalono, że w funduszu integracji pozostało ok. 60 tys. złotych do końca roku.

· Dyskutowano nad sposobem skonstruowania budżetu na obecny rok (budżet ten został przygotowany przez poprzedni zarząd). Pani Maja Rezanko-Zielińska poinformowała, że każda z Komisji siadała i planowała pieniądze, pieniądze planowała na podstawie wydatków i kosztów, jakie były faktycznie poniesione na konkretne realizowane projekty, później było porównanie czy coś wzrośnie np. dodatkowa konferencja, każda z komisji kalkulowała na podstawie realizacji projektu. Pan Marek Siramowski (pracownik biura) stwierdził, że z ustalenie budżetu integracji było podobnie, czyli były zakładane trzy główne wydarzenia: bal, piknik i teatr.

· Ustalono, że zostaną przygotowane bardziej szczegółowego założenia do obecnego budżetu przygotowanego przez poprzedni zarząd.

· Omawiano potencjalne korekty do budżetu w przypadku deregulacji i spodziewanego, powiązanego z tym odejścia części doradców samorządu. Może to dotyczyć w pierwszej kolejności tych, którzy nie płacą regularnie składek. Ustalono, że na dzień 28.03. 2014 r. regularnie składki płaciło 2160 doradców podatkowych (około 92% doradców z MO). Ponadto liczba doradców podatkowych w MO KIDP z roku na rok wzrasta średnio o kilkadziesiąt osób. Przykładowo, w 2009 było to 2049 osób, a w 2014 na dzień dzisiejszy jest 2349.

· Zarząd przeanalizuje zawarte umowy w celu stwierdzenia, czy w nich zapisy, które należy renegocjować.

· Ustalono, że koszty organizacji pikniku przewidziane w budżecie wynoszą 250 tys. złotych. W tym zakresie zwrócono się do pracowników biura o przygotowanie informacji, co składa się na tą kwotę, jakie umowy zostały już podpisane, i jakich wydatków należy jeszcze się spodziewać. Ustalono że wszystkie umowy zostały już podpisane i zostaną rozesłane do wszystkich członków zarządu.

· Ustalono, że kwota odpłatności za piknik ponoszonej przez doradców podatkowych (w zeszłym roku wynosząca 30 złotych) nie jest bezpośrednio powiązana z kosztami organizacji (jedna porcja jedzeniowa na piknik wynosi około 76 złotych). Odpłatność ma na celu zmobilizowanie doradców, aby każdy, kto się zapisze na piknik, faktycznie przyszedł. Nie podniesiono argumentów za podwyższeniem odpłatności. Zarząd jednomyślnie podjął uchwałę nr 9/IV/2014 w sprawie ustalenia odpłatności za uczestnictwo w rodzinnym pikniku doradców podatkowych w wysokości 30 zł od osoby.

2.6 Dyskusja nad programem zarządu na kolejne 4 lata (o ile będzie możliwa)

Pan Paweł Trojanek uznał, iż dyskusja nad programem zarządu na kolejne lata nie jest możliwa, ponieważ zarząd chce o tym rozmawiać 4 czerwca na otwartym posiedzeniu z doradcami.

2.7 Ustalenie zasad współpracy zarządu z członkami Izby z różnych środowisk w tym Stowarzyszenia, tzw. Małych i średnich Kancelarii, oraz tzw. wielkich Kancelarii

Ustalono, że poszczególni członkowie zarządu będą pomagać w komunikacji zarządu ze środowiskami, z których się wywodzą. Komunikacja do wszystkich doradców będzie jednolita.

W związku z organizacją otwartego posiedzenia zarządu, zarząd zdecydował zaprosić wszystkich doradców tym samym zaproszeniem w mDoradcy na godz. 17.00 na dzień 4 czerwca br przy u. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3/310 w Warszawie w siedzibie biura KIDP. Pismo zapraszające na otwarty Zarząd ma decyzją zgormadzonych przygotować Pan Sekretarz.

2.8 Współpraca z innymi regionami, w świetle działań i regulacji wewnętrznych funkcjonowania KRDP

Pan Paweł Trojanek poinformował, iż Zarząd powinien pomyśleć, żeby na posiedzeniach KRDP pojawiali się przedstawiciele zarządu, żeby trzymać rękę na pulsie. Ustalono, że będzie się to odbywać rotacyjnie. Pani Agnieszka Zasikowska ma uczestniczyć w najbliższym powiedzeniu KRDP z ramienia MO KIDP.

3. Deregulacja – obecna sytuacja, plany działania

W trakcie dyskusji poruszono następujące tematy:

· Spotkanie w poniedziałek 5 maja z przewodniczącą KRDP Panią prof. Jadwigą Glumińską-Pawlic dotyczące deregulacji. W czwartek będzie przedstawiciel KRDP na Komisji Sejmowej to przedstawi raz jeszcze wniosek KRDP żeby odstąpić od deregulacji prowadzenia ksiąg.

· Pani Agnieszka Zasikowska oraz Pani Hanna Szarpak przygotowały pisma do złożenia na komisji sejmowej z podpisami doradców podatkowych przeciwnych deregulacji (pismo Pani Hanny Szarpak jest napisane pod kątem ksiąg rachunkowych, natomiast pismo Pani Agnieszki Zasikowskiej dotyczy ewidencji podatkowych).

· Pani Agnieszka Zasikowska poinformowała, że dalszy plan jest następujący: wystosowanie pisma do prezydenta, aby zawetować te ustawy. Pod tym pismem ma się podpisać prof. Modzelewski i założenie jest takie, aby podać w tym piśmie argumenty konstytucyjne. Takie pismo powinno być przygotowane na koniec następnego tygodnia tj. do dnia 18.05.2014 r.

· Pisma przygotowane w kwestii deregulacji przez zarząd mają być zamieszczone na mDoradcy.

· Dofinansowanie kwotą 5 tys. złotych publikacji książki-sprawozdania z konferencji naukowej, którą MO KIDP wcześniej firmował swoim znakiem. Z prośbą o dofinansowanie zgłosił się prof. Modzelewski. Po dyskusji zarząd stwierdził, że nie weźmie udziału w tym projekcie.

W toku dalszej dyskusji podnoszono następujące tematy:

· Zgłaszanie się przez doradców podatkowych na szkolenia i ich późniejsze nieprzychodzenia na szkolenie. Dyskutowano nad wprowadzeniem opłat od osób, które zgłaszają się, potem nie rezygnują i nie przychodzą na szkolenie zabierając miejsce innym doradcom podatkowym.

· Pani Agnieszka Zasikowska zaproponowała podjąć uchwałę o zwróceniu się do KRDP, aby przedstawiła rozliczenie działań, jakie zostały podjęte przez firmę lobbyingową Konkret (na co pieniądze MO KIDP zostały wydane i co w efekcie zostało osiągnięte). Paweł Trojanek zaproponował, aby głosowanie nad podjęciem uchwały dotyczącej w/w treści zrobić obiegowo w momencie, kiedy Pani Agnieszka Zasikowska przygotuje stosowne pismo.

· Pan Paweł Trojanek zwrócił się z prośbą żeby Pan Marek Siramowski przesłał do wszystkich członków Zarządu pismo KRDP dotyczące efektów deregulacji i poprosił, aby wszyscy członkowie zarządu je przeczytali.

· Oferta współpracy przy projekcie „Let's starta” otrzymana od Studenckiego Koła Naukowego Biznesu SGH. Pan Andrzej Kapczuk zadeklarował się, że skontaktuje się z kołem studenckim.

· Pani Hanna Szarpak zaproponowała, że doradcy podatkowi powinni mieć płacone wynagrodzenie za szkolenie praktykantów-kandydatów na doradców podatkowych jak to ma miejsce u radców prawnych i poinformowała, że Komisja Wsparcia i Rozwoju Zawodu będzie nad tą kwestią pracować. Ustalono, że Pani Hanna Szarpak zgłębi temat, jak się to odbywa u radców prawnych.

· Pan Paweł Trojanek zaproponował zebranym, aby kolejne posiedzenia wyglądały w sposób następują: zarząd ma dyskutować nad przygotowanymi przez komisję pracami i projektami.

4. Sprawy bieżące

Pan Paweł Trojanek zapytał czy ktoś ma jeszcze jakieś sprawy bieżące do poruszenia na posiedzeniu Zarządu. Zebrani nie zabrali głosu.

Termin następnego posiedzenia ustalono na 4 czerwca 2014 r o godzinie 17:00, tzw. otwarte posiedzenie zarządu w Sali Biura KIDP przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3/310 w Warszawie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Paweł Trojanek zakończył posiedzenie.

 

Przewodniczący Zarządu Sekretarz Zarządu

podatki vat A A A podatki vat Wydrukuj Stronę
Twoja lokalizacja: Start  /  O nas /  Protokoły z posiedzeń zarządu /  2014 /  Protokół 07.05.2014 r.
»Na górę »Strona główna »Drukuj
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
03-731 Warszawa,
ul. Targowa 20 a
Strona Krajpwej Izby Doradców Podatkowych
tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax (22) 818 21 35
© Krajowa Izba Doradców Podatkowych :: KIDP, KRDP, Ustawy, Prawo, Podatki, Doradcy podatkowi, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki
Projekt i wykonanie BerMar multimedia