Protokół 04.06.2014 r.

Protokół

z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP

w dniu 04 czerwca 2014 r.

W dniu 04 czerwca 2014 r. w siedzibie Krajowej Izby Doradców Podatkowych przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3/310 w Warszawie odbyło się III posiedzenie IV kadencji Zarządu Mazowieckiego Oddziału. Posiedzenie miało charakter otwarty dla wszystkich doradców podatkowych z oddziału mazowieckiego oraz zaproszonych gości.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie zarządu (w kolejności alfabetycznej):

  1. Zbigniew Chojnacki
  2. Krzysztof Kluczek
  3. Maja Rezanko-Zielińska
  4. Hanna Szarpak
  5. Beata Świątkowska-Gołąbek
  6. Paweł Trojanek
  7. Jan Wasilewski
  8. Agnieszka Zasikowska
  9. Iwona Żurawlow-Pawlikowska

W posiedzeniu nie uczestniczyli: Andrzej Kapczuk, który złożył wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Zarządu o przyczynach swojej nieobecności oraz Robert Jurkiewicz, który nie usprawiedliwił swojej nieobecności na posiedzeniu.

W posiedzeniu udział wzięli Goście według listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

1. Przedstawienie członków Zarządu i Gości

Pan Paweł Trojanek powitał zgromadzonych Gości oraz przedstawił członków Zarządu. Następnie nakreślił jaki cel przyświecał idei zorganizowania otwartego posiedzenia Zarządu. Przewodniczący podkreślił, że formuła ta spotkała się z jednomyślną aprobatą wszystkich członków Zarządu. Zauważył również, że z istoty swojej Zarząd ma być odzwierciedleniem interesów i oczekiwań całego środowiska doradców podatkowych, stąd też należy te oczekiwania poznać. Jednocześnie bez współpracy całego środowiska nie ma szans żeby te cele osiągnąć.

W dalszej części Paweł Trojanek przedstawił zebranym porządek obrad przygotowany przez Zarząd, zaznaczając, że każdy ze zgromadzonych na sali może zgłosić dodatkowe punkty do porządku obrad. Zebrani nie zgłosili żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad.

Porządek obrad

1. Przedstawienie członków Zarządu i Gości;

2. Prezentacja zasad pracy nowego Zarządu w kwestiach: programowych, wewnętrznych, finansowych, szkoleń komunikacyjnych, współpracy z KRDP, ORA, OIRP, organami podatkowymi – wstęp;

3. Przedstawienie zarysu programu komisji;

4. Szkolenia – wyjazdowe, wynagrodzenia dla wykładowców;

5. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 7 maja 2014 r.;

6. Opinie w sprawie praktyk.

2. Prezentacja zasad pracy nowego Zarządu w kwestiach: programowych, wewnętrznych, finansowych, szkoleń komunikacyjnych, współpracy z KRDP, ORA, OIRP, organami podatkowymi – wstęp;

· Przedstawiono krótką charakterystykę Mazowieckiego Oddziału na tle pozostałych regionalnych oddziałów KIDP:

o Oddział Mazowiecki jest największym oddziałem w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych i liczy 2378 doradców podatkowych;

o na przestrzeni ostatnich 6 lat liczba doradców podatkowych w regionie mazowieckim cały czas wzrasta, w tym roku zostało wpisanych na listę już 48 osób, co daje optymistyczną ocenę, że zawód doradcy podatkowego jest interesujący dla młodych ludzi, którzy chętnie chcą go wykonywać;

o przeciętnie z listy doradców podatkowych na wniosek skreśla się od 10 do 20 osób rocznie;

o ok. 92 % doradców podatkowych z Oddziału Mazowieckiego płaci składki członkowskie regularnie, ok. 5% doradców podatkowych ma zaległości w płaceniu składek do 500 zł, pozostałe 3% ma problem z płaceniem składek członkowskich - dane te pokazują, że można się spodziewać, że te ok. 8%, które mają problemy z regularnym opłacaniem składek członkowskich w wyniku deregulacji mogą skreślić się z listy doradców podatkowych;

o w szkoleniach organizowanych przez Mazowiecki Oddział KIDP uczestniczy ok. 1100 doradców podatkowych rocznie, przy czym zasadą w oddziale mazowieckim jest, że duże szkolenia organizowane dla doradców podatkowych są bezpłatne.

· Przeanalizowano sprawozdanie finansowe Krajowej Izby Doradców Podatkowych za 2013 rok. Odnośnie gospodarki finansowej oddziału, w trakcie dyskusji podnoszono następujące kwestie:

o Oddział Mazowiecki osiągnął najwyższy wynik finansowy w 2013 roku. Wyjaśniono kilka kwestii szczegółowych, takich jak np. stosunkowo wysokie przychody Oddziału Śląskiego w porównaniu z Oddziałem Mazowieckim, które biorą się z tego że w Oddziale Śląskim szkolenia są płatne, podczas gdy w Mazowieckim bezpłatne.

o Oddział nie ma własnej księgowości i ma dostęp jedynie do ogólnych informacji dotyczących przychodów i kosztów. Krzysztof Kluczek zaproponował, by zakupić dla Oddziału program Symfonia, co uznano za bardzo dobrą inicjatywę. Program ten dawałby Zarządowi możliwość weryfikacji na bieżąco finansów Oddziału

o Oddział jest badany przez Komisję Rewizyjną i jako największy Oddział jest zawsze skrupulatnie badany.

o Na wniosek Pawła Trojanka poddano pod dyskusję możliwość rozliczenia działań poprzedniego Zarządu w zakresie gospodarki finansowej. Inicjatywa nie znalazła poparcia wśród członków Zarządu ani też wśród zaproszonych gości.

o Istotnymi pozycjami w kosztach Mazowieckiego Oddziału są kwoty przeznaczane na cele statutowe, takie jak bezpłatne szkolenia oraz duże imprezy integracyjne (dzień doradcy podatkowego oraz piknik).

o Przez lata istnienia samorządu udało się Mazowieckiemu Oddziałowi odłożyć ok. 1,5 mln złotych i być może należy rozsądnie zastanowić się jak tą kwotę spożytkować.

o Agnieszka Zasikowska omówiła wyniki pracy posiedzenia Komisji ds. Regionów Krajowej Rady Doradców Podatkowych, podczas którego dyskutowano o regulaminie korzystania ze środków funduszu restrukturyzacyjnego. W posiedzeniu komisji udział ze strony mazowieckiego oddziału udział wzięli: Beata Swiatkowska-Gołąbek, Agnieszka Zasikowska, Krzysztof Kluczek. Regulamin ustalił zasady korzystania ze środków Funduszu wskazane w uchwale nr 47/2014 IV KZDP oraz zasady przyznawania świadczeń z tego Funduszu dla jednostek organizacyjnych Izby, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, celem wsparcia ich procesów restrukturyzacyjnych oraz dofinansowania ich działalności statutowej. Na podstawie tego regulaminu utworzona zostanie Rada Funduszu, która będzie rozpatrywać wnioski o przyznanie świadczeń z Funduszu. Wskazała, że jako zarząd obawiamy się takiej sytuacji, że po wyczerpaniu środków funduszu najprostszą formą pozyskania pieniędzy dla oddziałów w trudnej sytuacji będzie sięgnięcie po środki pieniężne oddziałów w dobrej sytuacji, w tym nasze. .Wszystkie Oddziały Regionalne mają prawo mieć jednego przedstawiciela w Radzie Funduszu

o Bezpośrednio po obradach Komisji w imieniu uczestników posiedzenia z naszego oddziału wysłane zostały uwagi do regulaminu do Przewodniczącego Komisji oraz Przewodniczącej Rady. Zaproponowaliśmy by celem funduszu było przeciwdziałanie powstawaniu sytuacji kryzysowych w oddziałach. Rada tego funduszu, miałaby za zadanie monitorować sytuacje finansową oddziałów, sprawdzać ilu doradców się wypisuje z listy, czy nie mają zbyt dużych kosztów na te środki jakie dostają czy nie mają za drogiej siedziby i może powinni się łączyć. Zastrzyk gotówki powinien być uruchomiony wtedy jak powstanie jakiś plan restrukturyzacji przy czym ten plan też powinien powstać w z aktywnym udziałem członków Rady.

o Niektóre inne oddziały spotkały się z sytuacją ubezwłasnowolnienia w kwestiach finansowych i tak naprawdę te oddziały utraciły prawo dysponowania własnymi pieniędzmi.

o W kwestii „Janosikowego” Paweł Trojanek stwierdził, że jako największy oddział musimy się zgodzić na jakąś formę solidarności z najmniejszymi oddziałami ale na zasadach które są jasne i przejrzyste dla wszystkich”. Beata Świątkowska Gołąbek stwierdziła, że na razie nie ma żadnych pomysłów żeby sięgnąć po środki Mazowieckiego Oddziału. Jan Wasilewski dodał, że jakaś forma „Janosikowego” już istniej chociażby w postaci tego, że Mazowiecki oddział otrzymuje 67% wpływów uzyskanych ze składek członkowskich wpłacanych przez doradców podatkowych zarejestrowanych w Mazowieckim Oddziale, podczas gdy inne oddziały otrzymują większą część składek. Dodał, że powinniśmy się zastanowić jak sensownie te 1,5 mln wydać, które mamy w nadwyżce.

o Iwona Żurawlow - Pawlikowska zauważyła, że przy ustalaniu budżetu obowiązują pewne procedury ustalone przez KRDP i musimy ich przestrzegać stąd może nie być tak łatwo rozplanować budżet wykorzystując nadwyżkę jaką mamy. Istnieje coś takiego jak instytucja Zjazdu Nadzwyczajnego gdyby była krytyczna sytuacja i wtedy te regiony być może w jakiś sensowny sposób mogłyby się połączyć.

4. Szkolenia – wyjazdowe, wynagrodzenia dla wykładowców;

Zbigniew Chojnacki Przewodniczący Komisji Szkoleń przedstawił priorytety komisji:

· utrzymanie dwóch szkoleń w miesiącu dużych i dwóch małych;

· preferowane przez doradców dni na szkolenia to po 20-stym dniu każdego miesiąca do 5-tego dnia następnego miesiąca tak, aby nie kolidowały ze sporządzeniem deklaracji;

· wprowadzenie szkolenia w sobotę jako sposobu alternatywnego dla doradców podatkowych, którzy nie mogą przychodzić na szkolenia w tygodniu;

· propozycja zorganizowania szkoleń popołudniowych;

· pozyskanie wykładowców z takich instytucji jak GIODO, zorganizowanie szkolenia dotyczącego tajemnicy zawodowej;

· propozycja wprowadzenia szkoleń wyjazdowych w Polskę oraz szkoleń zagranicznych; Ponadto w przypadku szkoleń zagranicznych czy weekendowych Zarząd przyjął, że oddział będzie płacił za wykładowcę i salę wykładową pozostałą część będzie pokrywał doradca podatkowy.

W trakcie dyskusji o programie szkoleń poruszano m.in. następujące kwestie:

· Tadeusz Boroń wskazał, że dla doradców spoza Warszawy najwygodniejszą formą szkolenia są 2-3 dniowe szkolenia wyjazdowe, gdyż przyjazd do Warszawy na jeden dzień roboczy angażuje zbyt dużo czasu i kosztów

· Należy pomyśleć o zorganizowaniu szkoleń panelowych prowadzonych przez praktyków z udziałem moderatora co do kwestii, które będą dla nas istotne.

· Prośba o zgłaszanie tematów do szkoleń przez wszystkich doradców podatkowych np. poprzez maila oddziałowego.

· W przypadku szkoleń wyjazdowych zgromadzeni zgodnie przyjęli, że takie szkolenia spotykają się z zainteresowaniem bo jest to jakaś również forma integracji środowiska.

· Marcin Grześkowiak dodał, że może warto zastanowić się nad urozmaiceniem palety szkoleń – może możliwe by było przeprowadzenie tego samego szkolenie dwa razy w ciągu dnia. Szkolenia często są zbyt długie być może należałoby je skrócić.

· Wszyscy zebrani goście zgodnie przyznali, że członkowie Zarządu powinni pobierać wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia dla doradców podatkowych, ponieważ to jest praca intelektualna. Krystyna Szałkowska – Kozyra dodała, że jeżeli w danej dziedzinie członek Zarządu jest specjalistą to powinien dostać wynagrodzenie za przeprowadzenie wykładu. Wypowiedź tą poparła również Danuta Łączyńska.

· Zebrani stwierdzili, że może należałoby zacząć zbierać oferty wśród wykładowców poprzez kontakty z poszczególnymi wykładowcami i ustalanie z nimi ile chcieliby otrzymywać za dany wykład. Maja Rezanko-Zielińska stwierdziła, że często nie jest to wykonalne zwłaszcza w sytuacji kiedy szkolenia są organizowane szybko.

· Jeżeli wykładowca dwa razy przedstawia ten sam temat szkolenia to powinien odpowiednio mniej dostać za wykład.

· Krzysztof Kluczek stwierdził, że jego zdaniem symboliczna odpłatność za szkolenia powinna być wprowadzona. Jednak nie wszyscy byli skłonni przyznać temu rację, pojawiły się bowiem głosy z sali, że wprowadzenie takiej odpłatności byłoby bezzasadne. Jan Wasilewski stwierdził, że wprowadzenie minimalnej opłaty nie zmobilizowałoby ludzi do chodzenia na szkolenia, według niego opłata przyniosłaby odwrotny skutek.

· Paweł Trojanek zaproponował, żeby jednak wyłapywać osoby, które notorycznie się zapisują na szkolenia i nie przychodzą.

· Marcin Jamroży poddał pod rozważenie możliwości zorganizowania wspólnych konferencji ze Szkołą Główną Handlową. Środowiska naukowe powinny współpracować z doradcami podatkowymi. I jeśli jest zapotrzebowanie doradca podatkowy powinien współpracować z kołami naukowymi, które istnieją na uczelniach.

· Marcin Jamroży przedstawił prowadzone na SGH Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych i zachęcał doradców do uczestnictwa w tych studiach Uruchomienie III edycjistudiów planowanejest nasemestr zimowy roku akademickiego 2014/2015 (rozpoczęcie zajęć w listopadzie 2014 r.), zapisy od maja b.r..

· Następnie Przewodniczący udzielił głosu Tomaszowi Wiklińskiemu, który powiedział, że jego zdaniem kluczem do rozwoju profesji doradcy podatkowego jest ciągła edukacja, nie tylko z podstawowych zagadnień, jak podatek dochodowy, czy VAT, ale również bardziej skomplikowanych zagadnień związanych z międzynarodowym prawem podatkowym, które występują coraz powszechniej, a wielu doradców i ich klientów nie jest ich świadomych, a także konsekwencji, które niosą za sobą. Tydzień temu brał udział w zjeździe International Association of Professional Advisers, we władzach której uczestniczy. Jednym z elementów zjazdu, były wykłady dla doradców, którzy przyjechali z kilkunastu europejskich krajów, m.in. na temat ukrytych zakładów podatkowych. Temat był nowy dla wielu osób, a po krótkiej rozmowie okazało się, że problem właściwego kraju opodatkowania występuje u bardzo wielu klientów wykonujących usługi zagranicą lub zatrudniających tam handlowców.

· Jan Wasilewski wskazał na różnice zdań w zarządzie dotyczące odpłatności dla członków zarządu za prowadzone wykłady. Goście uznali, że członkowie zarządu winni być wynagradzani za prowadzony wykład na takich samych zasadach, jak inni wykładowcy i nie powinni prowadzić wykładów nieodpłatnie,

· Paweł Trojanek poinformował, że jeden członek zarządu jedzie na szkolenie wyjazdowe służbowo, na koszt Oddziału, gdyż ze względu na konieczność obecności na miejscu osoby decyzyjnej. Na sali nie podjęto dyskusji na ten temat.

· Wśród zgromadzonych obecny był Marcin Milewski, członek komisji doskonalenia zawodowego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, który podchwycił pomysł na zorganizowanie wspólnych szkoleń z zakresu podatków, należałoby tylko dokładnie ustalić wspólny zakres intersujących tematów.

· Paweł Trojanek powiedział, że została wyrażona zgoda na przeprowadzenie szkolenia przez prokuratora Kołodziejskiego.

· Jerzy Rafałowicz natomiast zaakcentował, że jeśli chodzi o szkolenia dotyczące tajemnicy zawodowej to jedną z bardzo ważnych rzeczy jest akcentowanie, że tajemnica zawodowa powinna być chroniona do skutku, do póki nie ma decyzji prawomocnej a często jest tak, że bez wyczerpania drogi sądowej do końca, doradca podatkowy zwalnia się niejako sam z tajemnicy zawodowej. Należy stanąć na stanowisku, że doradca podatkowy będzie walczył do końca aby nie dać się zwolnić z tajemnicy zawodowej.

· Tomasz Wikliński stwierdził, że najistotniejszą rzeczą powinny być szkolenia. Wiedza jest tym co będzie nas wyróżniać. Dodał, że jeśli mowa jest o strategii to jedną rzeczą ważną jest podnoszenie poziomu naszej wiedzy bo tylko wtedy będziemy się przebijali ponad inne osoby, które będą się zajmowały również częścią tych rzeczy którymi się zajmujemy do tej pory.

· Marek Kluz nadmienił ponadto, że zmienia się procedura karna, sprawy karne karnoskarbowe i celne będą przedmiotem postepowań karnych i procedur karnych stąd należałoby to przewidzieć i być może zorganizować takie szkolenie w tym zakresie.

· W uzupełnieniu do wypowiedzi Marka Kluz, Paweł Trojanek dodał, że uchwała Sądu Najwyższego o funkcjonowaniu w obrocie pustych dokumentów, zmieniła radykalnie skutki dla stron, nagle okazuje się że to co do tej pory było przedmiotem regulacji w kodeksie karnoskarbowym nagle stało się przedmiotem zupełnie innych regulacji i zainteresowania zupełnie innego aparatu niż aparat skarbowy i aparat karnoskarbowy.

· Beata Świątkowska Gołąbek wtrąciła, że chciałaby aby pojawiły się szkolenia z zakresu mediacji oraz negocjacji.

· Krystyna Szałkowska Kozyra nadmieniła, że świadomość podatnika w zakresie mediacji jest tak bardzo niska więc mało kto wie co to jest. Gotowa byłaby więc do prowadzenia takich szkoleń ale żeby prowadzić takie szkolenia trzeba choć trochę wiedzieć czym jest mediacja jak sią ją prowadzi, można wcześniej przygotować drogą mailową dla doradców podatkowych krótkie informacje dotyczące kwestii, czym jest mediacja. Mało jest mediacji przed sądami administracyjnymi.

· Tadeusz Boroń napomknął, że w poprzednim zarządzie było bardzo mało tego typu szkoleń podczas gdy są one potrzebne doradcom podatkowym. Co prawda frekwencja na takich szkoleniach była niska, ale gdy te szkolenia dotyczące np. negocjacji były prowadzone na wyjeździe, to doradcy którzy w nich uczestniczyli, oceniali je bardzo wysoko.

· Paweł Trojanek odpowiedział, że okazało się że szkolenia, które były poza systemem punktacji, cieszyły się bardzo małym zainteresowaniem, więc sygnał dla ówczesnej komisji szkoleń był prosty to chyba nie ma sensu. Robimy szkolenie z rzeczy która ewidentnie powinna być punktowana np. z danych osobowych i przychodzi tylko 60 osób.

· Zbigniew Chojnacki dodał, że jest pomysł na zorganizowanie szkolenia wyjazdowego razem z Oddziałem Świętokrzyskim do Budapesztu, wspólnej imprezy w Sandomierzu połączonej ze szkoleniem razem z Oddziałem Lubelskim.

Pozostałe kwestie, które były poruszane podczas posiedzenia:

· Marek Kluz poruszył temat rozliczenia współpracy z głównym ubezpieczycielem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, dodał, że należy poznać kwestie związane z rozliczeniem szkodliwości. Nadmienił również, że doradcy podatkowi ponoszą duże koszty działalności poprzez zakup drogiego oprogramowania prawniczego;

· Beata Świątkowska Gołąbek zaproponowała aby złożyć wniosek do Krajowej Rady Doradców Podatkowych o wypracowanie procedury dotyczącej wszystkich kwestii związanych z ubezpieczeniem również o renegocjacje wysokości składek. Kwestię tą poparła Krystyna Szałkowska-Kozyra, która zauważyła, że należałoby negocjować składki ubezpieczeniowe w związku z negocjacją umów OC. Paweł Trojanek dodał, że jako region i środowisko mamy się prawo domagać renegocjacji stawek.

· Iwona Żurawlow - Pawlikowska podkreśliła, że już pojawiły się pewne koncepcje związane z negocjacją umów z firmami dostarczającymi bazy aktów prawnych.

· Paweł Trojanek zauważył, że być może jako środowisko nie wywieraliśmy zbyt odpowiedniego nacisku na firmy dostarczające oprogramowanie baz zawierających akta prawna.

· Zgromadzeni przyznali, że skoro oddział mazowiecki wybrał swoich przedstawicieli jako delegatów na Zjazd Krajowej Rady Doradców Podatkowych i skoro oni się dostali do KRDP to czy nie byłaby możliwość poprzez takie osoby wnosić określone propozycje na posiedzenia Krajowej Rady Doradców Podatkowych obligując tym samym naszych przedstawicieli w tych organach do przedstawiania na forum Rady propozycji oddziału mazowieckiego.

· Andrzej Chojnacki zauważył, że pewne kwestie są w zakresie kompetencji Krajowej Rady Doradców Podatkowych i to ona decyduje o renegocjacji umowy ubezpieczeniowej a także o wyborze ewentualnie innej firmy ubezpieczeniowej. Zauważył ponadto, że musimy rozmawiać co my możemy zrobić jako zarząd a nie co mamy złożyć do KRDP.

· Konrad Nowak wtrącił, że jeśli nie będziemy walczyć o swoje interesy to zawsze będziemy zdani na łaskę Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Dodał również, że w ustawie o doradztwie podatkowym jest możliwość łączenia oddziałów, w dalszej części rozważań dodał, że być może przyszedł już czas żeby mniejsze oddziały łączyły się tak żeby stworzyć równowagę między oddziałami. KRDP może jest przeciwna dzisiaj łączeniu się oddziałów ale może warto się nad tym zastanowić na przyszłość par. 43 pkt 3 Statutu mówi oddziały Izby mogą być łączone art. 51 uodp nakreśla podstawę prawną do tego, żebyśmy mieli jako oddziały osobowość prawną żeby do nas składki wpływały i żebyśmy to my przekazywali część składki do KRDP. Ja nie wiem po co KIDP prawie 500 tys zł zysku. Oni podnoszą składki doradcom szczególnie chodzi mi o mniejsze regiony po to żeby KRDP miała 500 tys. zysku rocznego.

· Beata Świątkowska Gołąbek nadmieniła, że KRDP jest przeciwna łączeniu oddziałów.

· Paweł Trojanek dorzucił, że w wielu wypadkach mamy związane ręce, mamy ustawę o doradztwie podatkowym i mamy statut i tam są możliwości naszego działania.

· Marcin Grześkowiak trafnie zauważył, że może warto zastanowić się nad wprowadzeniem zakupów grupowych. Samorząd zbierałby zamówienia od doradców podatkowych i następnie w ich imieniu występowałby z danym zapytaniem do określonej firmy.

· Podczas dyskusji pojawiły się również głosy, że samorząd zaczyna działać jak biurokracja przy ściągalności składek.

· Jerzy Rafałowic zapytał jakie plany przygotował Mazowiecki Odział w związku z deregulacją zawodu Doradcy Podatkowego i usług prowadzenia ksiąg?

· Jerzy Rafałowicz w swojej wypowiedzi zauważył, że nie do końca wierzy w pomysł organizowania szkoleń wspólnie z organami podatkowymi. W dalszej części swojej wypowiedzi dodał, że większość uwag, która do tej pory padła była być może słuszna ale dotyczyła doświadczeń które mijają, według niego po deregulacji będzie trochę inna rzeczywistość która odciśnie piętno na wszystkim o czym jest tutaj mowa łącznie ze szkoleniami, nagle się może okazać że nie wszystkie szkolenia wiążą się w specyfice zawodu. Szkolenia do tej pory organizowane przechodzą do jakiegoś archiwum i dziś przydatne zawodowo mogą być tylko szkolenia które dają szansę żeby być rzeczywiście stroną i reprezentować interesy klienta a nie tylko towarzyszyć w pewnym procesie który jakby interesów klienta niczego nie daje. Powinniśmy się zastanowić w jaki sposób wykonywać zawód po nowemu i czy korporacja może w tym pomóc, i czy szkolenia które daje nam korporacja będą nam potrzebne bo to nie jest istotne czy one są o 18 czy 10 bo to nigdy nikomu się nie dogodzi. Jeśli na sali jest 200-300 osób to szkolenie jest potrzebne. Jeśli rocznie połowa doradców podatkowych była przynajmniej raz na szkoleniu to ja widzę z tego, że duża cześć nie wykonuje zawodu a tylko udaje że jest inaczej, duża część jest pracownikami korporacji i mają te szkolenia za darmo, pozostaje część trzecia których wybory warto byłoby poznać czy nie przychodzą na szkolenia dlatego, że nie dajemy im właściwej oferty czy jest jakiś inny powód. Większość problemów jest do załatwienia min. rozmowy z Wolters Kluwer. Również normą jest, że doradcy podatkowi zawieszają wykonywanie zawodu i pracują w organach podatkowych. W zawodzie doradcy podatkowego interpretacja jest szalenie trudna i nie zawsze ze strony Izby Skarbowej możemy oczekiwać bezstronności. Z tego punktu widzenia poglądy pracowników Izby Skarbowej będą odzwierciedlały poglądy pracodawcy a nie to, co można z istniejącego porządku prawnego wyciągnąć w interesie klienta. Nie znajdziemy w tak prezentowanych przez pracowników izby skarbowej stwierdzeniach tego co by nam się zawodowo mogło przydać.

· Paweł Trojanek dodał, że być może w związku z tym nie powinniśmy się ograniczać tylko do organów podatkowych i robić szkolenia, konferencje na poziomie Ministerstwa Finansów.

· Beata świątkowska – Gołąbek nadmieniła, że była na posiedzeniu KRDP. Jest proponowana zmiana w ordynacji podatkowej (pomysły KRDP) które należy wspierać, wprowadzenie instytucji zaufanego podatnika reprezentowanego przez doradcę podatkowego. Podkreślanie roli tajemnicy zawodowej ochrony dokumentów. KRDP chce robić posiedzenia z Naczelną Izbą Adwokacką z prokuratorami tak aby wskazywać tym organom o zasadniczej roli naszej jeśli chodzi o ochronę dokumentów, należałoby wskazywać naszym klientom że jesteśmy gwarantami ochrony ich dokumentacji. Ponadto jest propozycja aby stworzyć stowarzyszenie zawodów zaufania publicznego tak by wypracowywać wspólne projekty.

· Agnieszka Zasikowska zaproponowała zorganizowanie jeszcze jednego takiego otwartego posiedzenia Zarządu.

· Paweł Trojanek zaproponował przygotowanie konspektu z otwartego spotkania zarządu, który zostanie udostępniony wszystkim uczestnikom. W planach jest także zorganizowanie we wrześniu spotkania doradców z mazowieckiego oddziału z Przewodniczącą KRDP.

5. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 7 maja 2014 r.;

Po zakończeniu dyskusji członkowie zarządu przyjęli jednomyślnie w drodze jawnego głosowania protokół z II posiedzenia zarządu w dniu 7 maja 2014 roku.

6. Opinie w sprawie praktyk.

Wobec późnego zakończenia posiedzenia otwartego, ten punkt porządku obrad członkowie przełożyli na kolejne posiedzenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Paweł Trojanek zakończył posiedzenie.

Termin następnego posiedzenia ustalono na 13 czerwca 2014 r o godzinie 16:00, w Mazowieckim Oddziale KIDP przy ul. Targowej 20a.

Przewodniczący Zarządu                                  Sekretarz Zarządu


podatki vat A A A podatki vat Wydrukuj Stronę
Twoja lokalizacja: Start  /  O nas /  Protokoły z posiedzeń zarządu /  2014 /  Protokół 04.06.2014 r.
»Na górę »Strona główna »Drukuj
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
03-731 Warszawa,
ul. Targowa 20 a
Strona Krajpwej Izby Doradców Podatkowych
tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax (22) 818 21 35
© Krajowa Izba Doradców Podatkowych :: KIDP, KRDP, Ustawy, Prawo, Podatki, Doradcy podatkowi, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki
Projekt i wykonanie BerMar multimedia