Protokół 04.08.2014 r.

Protokół

z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP

w dniu 04 sierpnia 2014 r.

W dniu 04 sierpnia 2014 r. w siedzibie Mazowieckiego Oddziału KIDP przy ul. Targowej 20 A odbyło się V posiedzenie IV kadencji Zarządu Mazowieckiego Oddziału.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie (w kolejności alfabetycznej):

  1. Zbigniew Chojnacki
  2. Robert Jurkiewicz
  3. Andrzej Kapczuk
  4. Krzysztof Kluczek
  5. Hanna Szarpak
  6. Beata Świątkowska-Gołąbek
  7. Jan Wasilewski
  8. Agnieszka Zasikowska
  9. Iwona Żurawlow-Pawlikowska

W posiedzeniu nie uczestniczyli: Pan Paweł Trojanek i Pani Maja Rezanko-Zielińska, którzy w tym dniu przebywali na urlopie wypoczynkowym.

Posiedzenie prowadził Pan Andrzej Kapczuk.

Porządek obrad

1. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Zarządu z dnia 04.06.2014 r. oraz z dnia 13.06.2014 r.

2. Opinie w sprawie praktyk.

3. Wnioski doradców podatkowych w sprawie zwolnienia w całości lub w części z obowiązku opłacania składek członkowskich.

4. IV Konwent Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP.

5. Rada Funduszy Restrukturyzacyjnego.

6. Projekt IUSTITIA – Apteczka prawna.

7. Wniosek o dofinansowanie: CEE Vienna International Tax Law School 2014.

8. Szkolenie GIODO dla KIDP.

9. Omówienie aktualnych kwestii z zakresu prac Komisji Szkoleń, Integracji, Wsparcia i Rozwoju Zawodu, Regulacji i Kontaktów Wewnętrznych.

10. Korekta planu przychodów i wydatków 2014 r.

11. Dyskusja nad zmianą funkcjonowania Regulaminu Zarządu MO KIDP.

1. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Zarządu z dnia 04.06.2014 r. oraz z dnia 13.06.2014 r.

Pan Andrzej Kapczuk powitał zgromadzonych przedstawiając zaplanowany porządek obrad.

Pan Jan Wasilewski zaproponował, aby protokoły z otwartych posiedzeń Zarządu były umieszczane jako plik dźwiękowy w mDoradcy z uwagi na liczną korespondencję od członków zarządu, którzy wnosili wzajemnie się wykluczające poprawki do protokołu.

Pani Iwona Żurawlow-Pawlikowska po zapoznaniu się z treścią protokołów pisaną przez pracowników biura w formie obszernej zasugerowała zgromadzonym, aby powrócić do sporządzania protokołów bardziej ogólnych, które sygnalizować będą główne działania podejmowane przez Zarząd.

Pani Agnieszka Zasikowska zgodziła się, że nagranie dźwiękowe z otwartego posiedzenia zarządu powinno się umieszczać w mDoradcy rezygnując tym samym z obszernego protokołu w formie pisemnej.

Zgromadzeni członkowie zarządu przychylili się do propozycji Pana Jana Wasilewskiego i podjęli uchwałę nr 40/IV/2014 w sprawie umieszczenia pliku dźwiękowego z otwartego posiedzenia zarządu z dnia 04.06.2014 r. w mDoradcy.

Głosowało 9 osób z czego:

Za – 8 osób,

Przeciw – 0,

Wstrzymała się – 1.

Odnośnie protokołu z dnia 13.06.2014 r. Pan Jan Wasilewski poinformował, iż projekt protokołu nie został jeszcze sprawdzony.

2. Opinie w sprawie praktyk.

Pan Andrzej Kapczuk odczytał wniosek Pani Magdaleny Gałki dotyczący odbycia 18- miesięcznej praktyki w Deloitte Doradztwo Podatkowe Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Al. Jana Pawła II 19.

Zebrani członkowie zarządu rozpoczęli dyskusję dotyczącą zasadności podejmowania przez zarząd uchwały w tej sprawie. Pani Agnieszka Zasikowska postulowała o sprawdzenie szczegółów dotyczących wymiaru czasu odbywania praktyki.

Pan Marek Siramowski poinformował, iż 6-cio miesięczny okres praktyki obowiązywać będzie od momentu wydania przez Ministra Finansów Rozporządzenia, a następnie po przyjęciu go przez KRDP.

Tym samym zgromadzeni podjęli uchwałę nr 41/IV/2014 w sprawie opinii dotyczącej wniosku kandydata na doradcę podatkowego dotyczącego odbycia praktyki zawodowej.

Głosowało 9 osób z czego:

Za – 7 osób,

Przeciw – 0,

Wstrzymały się – 2.

Pani Hanna Szarpak poinformowała zebranych, iż jej zdaniem odbycie w przyszłości praktyk w wymiarze czasu 6-ciu miesięcy jest zbyt krótkim okresem, aby kandydat na doradcę podatkowego odpowiednio właściwie przygotował się do pracy w zawodzie.

3. Wnioski doradców podatkowych w sprawie zwolnienia w całości lub w części z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Zebrani rozpatrzyli 5 wniosków w sprawie zwolnienia w całości lub w części z obowiązku opłacania składek członkowskich. Zarząd w tej sprawie podjął następujące uchwały nr: 42/IV/2014, 43/IV/2014, 44/IV/2014, 45/IV/2014, 46/IV/2014.

Dane osobowe osób składających wnioski oraz treść 5 w/w uchwał nie podlegają publikacji.

4. IV Konwent Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP.

Zarząd Mazowieckiego Oddziału rozpoczął dyskusję w związku z organizacją IV Konwentu Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP w dniach 24-26 października 2014 przez Wielkopolski Oddział KIDP.

Zgromadzeni zwrócili się z prośbą do pracowników biura o ustalenie bliższych szczegółów spotkania celem podjęcia decyzji w kwestii noclegu.

Jednocześnie Zarząd podjął uchwałę nr 47/IV/2014 w sprawie zezwolenia na uczestnictwo w konwencie wszystkim członkom zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP.

Głosowało 9 osób z czego:

Za – 9 osób,

Przeciw – 0,

Wstrzymały się – 0.

Swoje uczestnictwo w konwencie w trakcie potwierdzili: Pani Beata Świątkowska-Gołąbek, Pani Hanna Szarpak, Pani Agnieszka Zasikowska, Pani Iwona Żurawlow-Pawlikowska oraz Pan Andrzej Kapczuk.

Pozostałe osoby z zarządu poinformują o swojej decyzji do dnia 20 sierpnia 2014 r. Jednocześnie członkowie zarządu zobowiązali biuro do ustalenia szczegółów związanych z dojazdem na konwent do Poznania.

5. Rada Funduszy Restrukturyzacyjnego.

W związku z planowanym powołaniem Rady Funduszu Restrukturyzacyjnego na wrześniowym posiedzeniu KRDP członkowie zarządów regionalnych oddziałów zostali poproszeni o wyłonienie kandydatur na członków Funduszu z każdego Regionu KIDP.

Pani Beata Świątkowska-Gołąbek i Pani Agnieszka Zasikowska wyraziły chęć wstąpienia do Rady Funduszu.

Tym samym zarząd podjął uchwałę nr 48/IV/2014 w sprawie wydelegowania 3 osób z zarządu do Rady Funduszu Restrukturyzacyjnego.

Głosowało 9 osób z czego:

Za – 9 osób,

Przeciw – 0,

Wstrzymały się – 0.

6. Projekt IUSTITIA – Apteczka prawna.

Pan Andrzej Kapczuk zaprezentował temat związany organizowaną przez stowarzyszenie sędziów IUSTITIA akcją skierowaną do młodzieży, głównie licealistów dotyczącą promocji wiedzy prawniczej, w tym również podatkowej.

Pan Andrzej Kapczuk poinformował, iż z punktu widzenia sędziów w dużej mierze akcja ma na celu poprawę ich wizerunku wśród młodzieży oraz przygotowanie tzw. Apteczki Prawnej, która liczy ponad 100 stron i w pigułce wyjaśnia w dość przystępny sposób najbardziej przydatne kwestie prawne, jest swego rodzaju poradnikiem. Jednocześnie Zastępca Przewodniczącego oznajmił, iż w akcję włączył się już Oddział Śląski KIDP, dofinansowując druk tej apteczki kwotą 5000 zł (oprócz nich zaangażowała się także Polska Izba Ubezpieczeń i Uniwersytet Śląski). Sprawą interesuje się również Oddział Wielkopolski KIDP.

Sędzia Pan Wojciech Buchajczuk zwrócił się z prośbą do Mazowieckiego Oddziału KIDP o wsparcie, co umożliwiło by wydruk kolejnej ilości Apteczek Prawnych.

Pan Andrzej Kapczuk zaproponował, aby wykonać telefon do Pana Sędziego celem ustalenia bliższych szczegółów, tj.:

- możliwości wprowadzenia zmian do projektu uwzględniających większy nacisk na tematykę podatków,

- wprowadzenia logo KIDP do materiałów promocyjnych,

- ustalenia spotkań, z którymi wiąże się wstąpienie do akcji.

Po rozmowie telefonicznej z Panem Sędzią zebrani członkowie Zarządu podjęli uchwałę nr 49/IV/2014 w sprawie dofinansowania akcji Apteczka Prawna celem uwypuklenia roli środowiska doradców podatkowych.

Głosowało 9 osób z czego:

Za – 9 osób,

Przeciw – 0,

Wstrzymały się – 0.

Pani Beata Świątkowska-Gołąbek zaproponowała, aby Mazowiecki Oddział KIDP sporządził zakładkę do książki, która wizerunkowo nawiązywałaby do Apteczki Prawnej. Tym samym pracownicy biura zostali zobowiązani do zebrania ofert dotyczących zaprojektowania tematycznych ulotek i zakładek w ramach uczestnictwa w akcji ISTUTITIA do dnia 31 sierpnia 2014 r.

7. Wniosek o dofinansowanie: CEE Vienna International Tax Law School 2014.


Pan Andrzej Kapczuk przedstawił szczegóły wniosku Koła Naukowego Prawa Podatkowego, działającego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, o dofinansowanie projektu CEE Vienna International Tax Law Summer School 2014 i Seminaria Towarzyszące zawierającego prośbę o rozważenie możliwości udzielenia wsparcia finansowego dla tego przedsięwzięcia.

Celem projektu, którego honorowy patronat ma objąć KRDP, jest pogłębienie współpracy międzynarodowej pomiędzy młodymi ekspertami prawa podatkowego i adeptami doradztwa podatkowego.

Pani Iwona Żurawlow-Pawlikowska wyjaśniła, iż dofinansowanie związane jest z cyklem wykładów z międzynarodowego prawa podatkowego oraz prawa podatkowego Unii Europejskiej, do którego zakwalifikowało się 4 studentów prawa.

Pani Hanna Szarpak wyraziła opinię, iż współpraca w ramach dofinansowania różnych projektów powinna dotyczyć głównie doradców podatkowych.

Tym samym zarząd podjął uchwałę nr 50/IV/2014 w sprawie odmowy dofinansowania projektu CEE Vienna International Tax Law School 2014.

Głosowało 8 osób z czego:

Za – 6 osób,

Przeciw – 0,

Wstrzymały się – 2.

8. Szkolenie GIODO dla KIDP.

Pan Zbigniew Chojnacki nawiązał do treści maila Pani Przewodniczącej KRDP w związku z planowanym na dzień 27 października 2014 r. szkoleniem z zakresu danych osobowych przeprowadzonego osobiście przez Pana Generalnego Inspektora, które zostanie udostępnione dla wszystkich doradców podatkowych za pośrednictwem systemu mDoradca.

Jednocześnie Pani Iwona Żurawlow-Pawlikowska zwróciła uwagę, iż w dniach 11-12 września 2014 r. zostanie przeprowadzone szkolenie dla pracowników biura KIDP przez Panią Urszulę Góral – Dyrektora Departamentu Edukacji i Współpracy Międzynarodowej GIODO. Z informacji o w/w szkoleniu wynika, iż do 30 września do KIDP powinny być kierowane ewentualne zagadnienia z zakresu danych osobowych, z którymi doradcy podatkowi mają problemy.

Tym samym Pan Zbigniew Chojnacki zaproponował, aby Zarząd wystosował maila do wszystkich doradców z regionu z prośbą o wskazanie interesujących ich zagadnień, które następnie zostaną przekazane do KIDP celem uwzględnienia w przedmiotowym szkoleniu.

Pracownicy biura zostali zobowiązani do wysłania maila w tej sprawie do doradców podatkowych.

Pani Beata Świątkowska-Gołąbek zaleciła, aby na najbliższe szkolenia dla doradców podatkowych, które mają odbywać się we wrześniu, przygotować kartki, na których zainteresowani doradcy podatkowi będą mogli wpisać tematy związane ze szkoleniem GIODO.

9. Omówienie aktualnych kwestii z zakresu prac Komisji Szkoleń, Integracji, Wsparcia i Rozwoju Zawodu, Regulacji i Kontaktów Wewnętrznych.

Pan Andrzej Kapczuk przystąpił do omawiania bieżących kwestii związanych z działalnością Komisji Mazowieckiego Zarządu KIDP. Pan Zbyszek Chojnacki omówił kwestie związane z planami na najbliższe szkolenia oraz przedstawił harmonogram szkoleń zaplanowanych w Mazowieckim Oddziale KIDP oraz w Wyższej Szkole Menedżerskiej na ul. Kawęczyńskiej.

W ramach działalności Komisji Integracji Pani Iwona Żurawlow-Pawlikowska poinformowała, iż przygotowania związane z organizacją tegorocznego pikniku dla doradców podatkowych i ich rodzin przebiegają zgodnie z planem i obecnie do Mazowieckiego Oddziału KIDP napływają zgłoszenia związane z uczestnictwem w spotkaniu.

Pani Hanna Szarpak poinformowała, iż zgłaszają się do niej doradcy podatkowi zainteresowani wyjazdem na szkolenie do Budapesztu, jednakże nie mają już możliwości zgłoszenia się na szkolenie z uwagi na brak wolnych miejsc.

Pan Zbigniew Chojnacki poinformował, że w przypadku, kiedy zostaną wolne miejsca w Świętokrzyskim Oddziale KIDP, co jest wysoce prawdopodobne z uwagi na mniejsze zainteresowanie, wówczas doradcy podatkowi z Mazowiecki Regionu będą mogli skorzystać z tychże miejsc.

Jednocześnie Pan Zbigniew Chojnacki wyjaśnił, iż zwiększenie liczby miejsc w autokarze o 10 osób spowoduje wzrost kosztów transportu o 2500 zł co może znacznie zaważyć na wysokości opłaty za uczestnictwo w szkoleniu. Tym samym zaproponował, aby wstrzymać się jeszcze z podjęciem decyzji o zwiększeniu ilości uczestników do momentu ustalenia pełnego składu uczestników szkolenia, również z uwagi na fakt podpisanej już umowy z biurem podróży.

Pani Agnieszka Zasikowska oraz Pani Beata Świątkowska – Gołąbek postulowały za zwiększeniem ilości uczestników biorących udział w szkoleniu do Budapesztu.

Pani Agnieszka Zasikowska stwierdziła, iż Mazowiecki Oddział powinien sfinansować dopłatę za zwiększenie ilości osób.

Pan Jan Wasilewski, Pani Iwona Żurawlow Pawlikowska oraz Pan Robert Jurkiewicz mieli inne zdanie, wskazujące na to, iż niewłaściwym było by dofinansować poszczególnych doradców podatkowych.

Pan Andrzej Kapczuk zwrócił się do obecnych z pytaniem o ewentualne kroki podjęte w kwestii organizacji noworocznego balu doradców podatkowych w 2015 roku.

Pani Agnieszka Zasikowska zwróciła uwagę, aby zarząd rozważył organizację kolejnego balu w mniejszym hotelu, niekoniecznie mieszczącym się w Warszawie. Pani Iwona Żurawlow-Pawlikowska zauważyła, iż problem w Warszawskich hotelach powstaje z chwilą ustalania wielkości parkietu. Jedynie hotel Hilton jest w stanie swobodnie pomieścić na parkiecie znaczną liczbę uczestników. Zebrani wyrazili chęć, aby przyszłoroczny bal zorganizować pod Warszawą (do około 60 km), kładąc nacisk zarówno na wielkość parkietu jak i jakość serwowanych dań.

Tym samym pracownicy biura zostali zobligowani do zebrania stosownych ofert na organizację balu doradców podatkowych uwzględniając takie obiekty jak: hotel Warszawianka, Dom Polonii.

W ramach działalności Komisji Wsparcia i Rozwoju Zawodu głos zabrała Pani Hanna Szarpak, która zasygnalizowała, iż istnieje wśród doradców podatkowych potrzeba dokształcenia pod względem prawnym oraz rozważania dotyczące umożliwienia dofinansowania studiów dla doradców podatkowych.

Pani Agnieszka Zasikowska zauważyła, iż większość doradców podatkowych jest z wykształcenia albo prawnikami, albo ekonomistami.

Dlatego też Pani Agnieszka Zasikowska zauważyła, iż należy rozważyć pomoc doradcom podatkowym w zakresie wskazania i wynegocjowania warunków podjęcia uzupełniających studiów magisterskich w zakresu prawa.

Pan Jan Wasilewski zasygnalizował również istnienie potrzeby zorganizowania uzupełniających studiów w zakresie rachunkowości.

Pani Agnieszka Zasikowska zobowiązała się do przeprowadzenia rozmów w w/w kwestiach z Akademią Leona Koźmińskiego.

10. Korekta planu przychodów i wydatków 2014 r.

Pan Andrzej Kapczuk udzielił głosu Panu Krzysztofowi Kluczkowi celem omówienia szczegółów korekty budżetu za rok 2014.

Pan Krzysztof Kluczek poinformował zebranych, iż wpłynął do niego jedynie wniosek przygotowany przez Komisję Regulacji i Kontaktów Wewnętrznych zawierający wyszczególnienie działań, celów i kosztów związanych z pracami jakie zamierza podjąć w/w Komisja, a zalicza się do nich przygotowanie:

ü Opinii prawnej na temat zgodności statutu doradców podatkowych z ustawą o izbach zawodowych i ustawą o doradztwie podatkowym,

ü Opinii na temat demokratycznych zasad wyboru delegatów na Krajowy Zjazd,

ü Opinii na temat głosowania: jak liczyć połowę głosów,

ü Sposobu sporządzania sprawozdania finansowego KRDP,

ü Zasad współpracy z regionami w powyższych prawach – tzw. polityka informacyjna i integracyjna.

Przewodniczący poszczególnych Komisji wyrazili swoje stanowisko dotyczące zwiększenia kwot wydatków w drugim półroczu 2014 r. w związku z zaplanowanymi projektami, które były uwzględnione przez poprzedni zarząd Mazowieckiego Oddziału KIDP. Pani Beata Świątkowska-Gołąbek zauważyła, iż ramach źródeł finansowania wydatków funkcjonuje pula środków niewykorzystanych z poprzednich okresów, z której można sfinansować dodatkowe projekty zainicjowane przez zarząd IV kadencji.

Zebrani dyskutowali nad kwotami przychodów na drugie półrocze 2014. Następnie poszczególni Przewodniczący Komisji, zadeklarowali kwoty, o jakie chcieliby zwiększyć następujące rubryki związane z wydatkami, m.in.

ü Na organizację konferencji naukowej i związaną z tym przedsięwzięciem koniecznością wpłacania zaliczek (informacja od Pana Zbigniewa Chojnackiego)

ü Na organizację tematycznych warsztatów dla doradców podatkowych (propozycja Pani Hanny Szarpak)

ü Na wynegocjowanie korzystnych warunków zakupu baz zawierających bazy prawne dla doradców podatkowych (sugestia Pana Roberta Jurkiewicza).

Zgromadzeni zadecydowali jednogłośnie, iż wydatki w budżecie 2014 r. należy zwiększyć (szczegóły znajdują się w korekcie Budżetu za 2014 r. stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu). Tym samym zarząd podjął uchwałę nr 51/IV/2014 w sprawie podjęcia korekty budżetu za 2014 r.

Głosowało 9 osób z czego:

Za – 9 osób,

Przeciw – 0,

Wstrzymały się – 0.

11. Dyskusja nad zmianą funkcjonowania Regulaminu Zarządu MO KIDP.

Z uwagi na ilość czasu jaki Zarząd chciałby poświęcić na omówienie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zarządu MO KIDP zadecydowano o przełożeniu tego punktu obrad na kolejne posiedzenie.

Termin następnego posiedzenia ustalono na 9 września 2014 r na godzinę 16:00 w siedzibie Mazowieckiego Oddziału KIDP.

Tym samym Zastępca Przewodniczącego Zarządu Pan Andrzej Kapczuk zakończył posiedzenie.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu                     Sekretarz Zarządu


podatki vat A A A podatki vat Wydrukuj Stronę
Twoja lokalizacja: Start  /  O nas /  Protokoły z posiedzeń zarządu /  2014 /  Protokół 04.08.2014 r.
»Na górę »Strona główna »Drukuj
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
03-731 Warszawa,
ul. Targowa 20 a
Strona Krajpwej Izby Doradców Podatkowych
tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax (22) 818 21 35
© Krajowa Izba Doradców Podatkowych :: KIDP, KRDP, Ustawy, Prawo, Podatki, Doradcy podatkowi, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki
Projekt i wykonanie BerMar multimedia