Protokół 16.09.2014 r.

Protokół

z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP

w dniu 16 września 2014 r.

W dniu 16 września 2014 r. w siedzibie Krajowej Izby Doradców Podatkowych przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3/310 w Warszawie odbyło się 6 posiedzenie IV kadencji Zarządu Mazowieckiego Oddziału.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie zarządu (w kolejności alfabetycznej):

  1. Zbigniew Chojnacki
  2. Robert Jurkiewicz
  3. Andrzej Kapczuk
  4. Maja Rezanko-Zielińska
  5. Hanna Szarpak
  6. Beata Świątkowska-Gołąbek
  7. Paweł Trojanek
  8. Jan Wasilewski
  9. Agnieszka Zasikowska
  10. Iwona Żurawlow-Pawlikowska

W posiedzeniu nie uczestniczył Pan Krzysztof Kluczek, który w tym dniu przebywał na urlopie.

Porządek obrad

1. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Zarządu z dnia 4.06.2014 r., 13.06.2014 r. oraz 04.08.2014 r.

2. Organizacja Balu Doradców Podatkowych

3. Szkolenia-sprawy bieżące.

4. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zaprezentowania działań promocyjnych zawodu doradcy podatkowego, jako stanowiska Mazowieckiego Oddziału KIDP na Konwencie Zarządów.

5. Dyskusja na temat zwiększenia składu Komisji Ofert.

6. Dyskusja nad zmianą funkcjonowania Regulaminu Zarządu MO KIDP

1. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Zarządu z dnia 4.06.2014 r., 13.06.2014 r. oraz 04.08.2014 r.

Pan Paweł Trojanek przywitał członków zarządu i przedstawił zaplanowany porządek obrad. Ponadto Przewodniczący zaproponował aby Biuro przygotowało kalendarz terminów w 2014 r. posiedzeń Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP.

Zgromadzeni ustalili, że posiedzenia odbywałyby się w każdy drugi wtorek miesiąca a w przypadku gdy wtorek jest dniem wolnym od pracy lub kiedy tego samego dnia zostanie ustalone posiedzenie Krajowej Rady Doradców Podatkowych termin zostanie przesunięty na kolejny dzień tygodnia, czyli środę.

Pan Paweł Trojanek zaproponował aby powrócić do pomysłu jeden zarząd albo jedne spotkanie przedstawicieli zarządu w takich miastach jak Ostrołęka, Radom, Siedlce, Płock, Ciechanów. Pani Beata świątkowska – Gołąbek zauważyła, że najpierw należałoby się zorientować gdzie jest jak liczba doradców podatkowych w miastach na Mazowszu i od tego będzie uzależniona decyzja gdzie w jakim mieście będą spotkania z doradcami. Pani Agnieszka Zasikowska dodała, że takie zestawienie zostało przygotowane przez Biuro i rozesłane do członków zarządu.

Pan Zbyszek Chojnacki stwierdził jednak, że lepszym rozwiązaniem byłoby zorganizowanie szkolenia w tych miastach dla doradców podatkowych i tam oddelegowanie dwóch członków zarządu na spotkanie z doradcami. Członkom zarządu spodobał się taki pomysł.

W dalszej części obrad Pan Paweł Trojanek zaproponował przejście do pierwszego punktu porządku obrad czyli zatwierdzenia protokołów z trzech ostatnich posiedzeń zarządu.

Pani Agnieszka Zasikowska stwierdziła, że nie widzi możliwości głosowania z uwagi na fakt, że projekty protokołów otrzymała 15 min przed wyjściem na zarząd. Ponadto dodała, że ciągle są przesyłane nowe wersje protokołu z otwartego posiedzenia zarządu z dnia 4 czerwca 2014 r.

Pan Paweł Trojanek zaproponował przeniesienie tego punktu obrad na kolejne posiedzenie.

Pan Jan Wasilewski wyjaśnił, że zgodnie z podjętą uchwałą Zarządu na ostatnim posiedzeniu zarządu w dniu 4 sierpnia 2014 r. Zarząd przyjął, że plik dźwiękowy z otwartego posiedzenia zarządu z dnia 4 czerwca 2014 r. zostanie zamieszczony w systemie internetowym mDoradca i będzie funkcjonował jako protokół elektroniczny obok skróconego protokołu pisemnego. Po konsultacji z Działem Prawnym Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych okazało się, że zgodnie z prawem wszyscy uczestnicy otwartego posiedzenia zarządu, których wypowiedzi zostały utrwalone za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk powinni wyrazić swoją zgodę na umieszczenie tego pliku w systemie internetowym. W odpowiedzi na powyższe jeden z uczestników nie zgodził się na upublicznienie jego wypowiedzi albowiem wcześniej nie został poinformowany o tym, że jego wypowiedź będzie rejestrowana, i że plik dźwiękowy z otwartego posiedzenia zarządu będzie udostępniony w systemie internetowym. Jeden z uczestników poprosił o autoryzację protokołu. Wobec powyższego Pan Jan Wasilewski powiedział, że przesłał ponowną wersję protokołu z dnia 4 czerwca 2014 r. Wersja ta uwzględnia wszystkie uwagi zaproponowane przez Panią Hannę Szarpak i Panią Agnieszkę Zasikowską.

Pan Robert Jurkiewicz zgłosił uwagę do protokołu z dnia 4 czerwca 2014 r. i poprosił o dodanie, że był nieobecny z powodu tego, że był przeciwny takiemu posiedzeniu otwartemu.

Pani Agnieszka Zasikowska zaproponowała mailowe zagłosowanie nad przyjęciem tych protokołów.

2. Szkolenia-sprawy bieżące.

Pan Paweł Trojanek poprosił Przewodniczącego Komisji Szkoleń Pana Zbigniewa Chojnackiego o przedstawienie bieżących spraw związanych z tematyką szkoleń.

Pan Zbigniew Chojnacki w pierwszej kolejności zaproponował podjęcie uchwały w sprawie organizacji dwóch dodatkowych szkoleń na temat „Skuteczny doradca podatkowy w przesłuchaniach” z uwagi na duże zainteresowanie tym tematem przez doradców podatkowych i wynagrodzenia dla wykładowcy Pana Wiesława Zyskowskiego za ich przeprowadzenie w wysokości 3075 zł brutto.

Zgromadzeni podjęli uchwałę nr. 54/IV/2014 r. w sprawie organizacji dwóch dodatkowych szkoleń i wynagrodzenia dla wykładowcy za ich przeprowadzenie.

Głosowało 10 osób z czego:

Za -10 osób

Przeciw – 0,

Wstrzymało się- 0.

Dodatkowo Pan Zbigniew Chojnacki oznajmił, że w przyszłym roku jest propozycja dwudniowego szkolenia z Panem Wiesławem Zyskowskim.

W dalszej części dotyczącej omawiania kwestii szkoleń Pan Zbigniew Chojnacki zasygnalizował, że warto byłoby zorganizować szkolenie obejmujące zmiany dotyczące przekazywania deklaracji drogą elektroniczną. Szkolenie takie poprowadziłaby osoba z Urzędu Skarbowego. Pan Zbigniew Chojnacki dodał, że byłaby taka możliwość przeprowadzenia takiego szkolenia w Radomiu oraz w Siedlcach. Zebrani przychylili się do tego pomysłu.

Odnośnie kwestii warsztatów organizowanych dla doradców podatkowych przez Mazowiecki Oddział KIDP Pan Zbigniew Chojnacki stwierdził, że spotkały się one z pozytywnym zainteresowaniem i okazuje się, że jest potrzeba ich przeprowadzania. W związku z powyższym należałoby ustalić ile punktów doradca podatkowy może uzyskać uczestnicząc w takich warsztatach oraz w jakiej kwocie ustalić wynagrodzenie za ich przeprowadzenie dla Pani Hanny Szarpak.

Pan Paweł Trojanek poprosił Biuro o zwrócenie się do odpowiedniej Komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych z pytaniem ile punktów powinien otrzymać doradca podatkowy za udział w 2 godz. szkoleniu warsztatowym organizowanym przez Mazowiecki Oddział KIDP.?

Pani Iwona Żurawlow-Pawlikowska przyznała, że bezpieczniej będzie uzyskać w tej materii opinię Krajowej Rady Doradców Podatkowych by w przyszłości nie doszło do anulowania doradcom podatkowym punktów za odbyte warsztaty.

Pani Agnieszka Zasikowska przyznała, że punkty za warsztaty są przyznawane tak jak za inne szkolenia na podstawie zapisów określonych w zasadach etyki doradców podatkowych przyjętych przez Krajową Rade Doradców Podatkowych.

Pan Paweł Trojanek zauważył, że Krajowa Rada Doradców Podatkowych może mieć zastrzeżenia co do formy przeprowadzanie takich warsztatów więc bezpieczniej będzie uzyskać od nich odpowiedź na temat ile można przypisać doradcy podatkowemu punktów za taki warsztat.

Pani Beata Światkowska-Gołąbek dodała, że warsztaty Pani Hanny Szarpak niczym nie różnią się od szkolenia prowadzonego przez Pana Tomasza Gzelę.

W tym momencie Pani Iwona Żurawlow-Pawlikowska stwierdziła, że pierwotne założenia odnośnie warsztatów prowadzonych przez Panią Hannę Szarpak były inne. Miały to być spotkania dyskusyjne dla doradców podatkowych podczas których miał być moderator i każdy z uczestników sygnalizowałby swoje doświadczenia, wątpliwości w danym temacie. W dalszej części swojej wypowiedzi dodała, że w tej chwili te spotkania dyskusyjne ewoluowały w szkolenia dla doradców podatkowych.

Pani Beata Świątkowska-Gołąbek zwróciła uwagę, że zmieniła się formuła pierwotnych założeń ponieważ takie było zapotrzebowanie zgłoszone przez doradców podatkowych.

Jednocześnie po dyskusji zarząd przyznał, że za w/w warsztaty doradcom podatkowym będą przypisywane 3 punkty zgodnie z zasadami stałego podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego określonymi w zasadach etyki doradcy podatkowego.

Pan Zbigniew Chojnacki dodał, że małe szkolenia w siedzibie Biura Mazowieckiego Oddziału są uważane za warsztatowe ponieważ podczas takich szkoleń formuła jest następująca, oprócz wykładu jest również poddawany jakiś problem, nad którym jest dyskusja uczestników. Pan Zbigniew Chojnacki słyszał od uczestników, że warsztaty prowadzone przez Panią Hannę Szarpak mają charakter krótkiego wykładu, po którym następuje dyskusja na dany temat. Zgromadzeni zgodnie przyznali, że temat punktów został zamknięty.

Jednocześnie Pan Zbigniew Chojnacki zauważył, że należy poruszyć również kwestię wynagrodzenia za przeprowadzenie dwóch warsztatów dla doradców podatkowych w lipcu i we wrześniu br. oraz tego, które ma się odbyć 18 września 2014 r.

W tym miejscu Iwona Żurawlow-Pawlikowska podniosła, że osobiście uważa, że członkowie zarządu nie muszą brać wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia tak by być uczciwym wobec swoich wyborców.

Pani Agnieszka Zasikowska dodała, że podczas otwartego posiedzenia zarządu, uczestnicy tego posiedzenia przyznali, że członkowie zarządu powinni otrzymywać wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia.

W tym momencie Pan Jan Wasilewski przytoczył fragment protokołu z dnia 4 czerwca br. w którym był zapis, że wszyscy zgromadzeni przyznali, że członkowie zarządu powinni otrzymywać wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia ponieważ jest to praca intelektualna. Pan Jan Wasilewski dodał, że osobiście uważa, że członek zarządu nie powinien pobierać wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia.

Pani Iwona Żurawlow-Pawlikowska dodała, że nie ma przymusu aby to członek zarządu wykładał dany temat, na miejsce każdego członka zarządu znajdzie się inna osoba, która poprowadzi szkolenie.

Pan Paweł Trojanek zauważył, że to, że temat jest przesądzony w świetle protokołu, który nie został jeszcze przyjęty to znaczy, że temat nie jest jeszcze przesadzony.

Pan Jan Wasilewski zauważył, że jest sprawą dyskusyjną omawianie kwestii wynagrodzenia dla Pani Hanny Szarpak w momencie kiedy dwa warsztaty już się odbyły. Dodał jednak, że należy podjąć uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka zarządu Pani Hanny Szarpak za min. dwa szkolenia, które już się odbyły. Należałoby jednak na przyszłość uzgodnić zasady dotyczące ustalania wynagrodzenia dla członka zarządu za przeprowadzone szkolenie w momencie kiedy nie jest to epizodyczne szkolenie a zaczyna się to robić seria szkoleń. Może to być negatywnie odbierane przez doradców podatkowych.

Pani Hanna Szarpak dodała od siebie, że tematy przedstawione na omawianych warsztatach są wysokiej rangi co przyczynia się do wzrostu również rangi naszego Oddziału. Ponadto na jej warsztaty zapisują się prekursorzy danego tematu. W dalszej części swojej wypowiedzi przyznała, że ona nie czuje się winna za to, że bierze pieniądze jako członek zarządu za pracę, którą wykonuje przy przygotowaniu i przeprowadzeniu tych warsztatów dla doradców podatkowych. Tą wypowiedź poparła Pani Beata Światkowska-Gołąbek, która uważa, że warsztaty są bardzo interesujące i nowatorskie.

Pan Jan Wasilewski zgłosił wniosek formalny o podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Hanny Szarpak w wysokości 80 % maksymalnego wynagrodzenia dotychczas wypłacanego wykładowcy. Ponadto dodał, że nawet jeśli teraz zarząd przegłosuje kwestię wynagrodzenia dla Pani Hanny Szarpak za odbyte dwa szkolenia to nikt nie będzie teraz żądał od uczestników tych dwóch szkoleń zapłaty. Pani Iwona Żurawlow-Pawlikowska zauważyła, że jeżeli taki wniosek formalny zostanie złożony to doradcy podatkowi będą musieli zapłacić za takie szkolenie. Pan Robert Jurkiewicz dodał, że za dwa wykłady, które już się odbyły i szkolenie zaplanowane na 18 września br. Pani Hanna Szarpak powinna otrzymać wynagrodzenie. W dalszej części Pan Robert Jurkiewicz zgłosił wniosek formalny do Przewodniczącego zarządu o przegłosowanie kwestii czy członkowie zarządu powinni w ogóle wykładać. On sam, jak dodał, uważa, że członkowie zarządu nie powinni wykładać. Wniosek ten poparł Pan Andrzej Kapczuk oraz Pan Jan Wasilewski.

Wobec powyższego członkowie zarządu przyjęli, że za 6 godz. warsztatów Pani Hanna Szarpak otrzyma ...... brutto. W tej sprawie została podjęta uchwała nr. 57/IV/2014 r.

Głosowało 10 osób z czego:

Za-8 osób

Przeciw-1 osoba

Wstrzymała się-1 osoba

Pani Iwona Żurawlow-Pawlikowska w głosowaniu nad powyższą uchwałą zagłosowała przeciw i zgłosiła do protokołu prośbę o przytoczenie uzasadnienia swojego głosu w powyższej sprawie. Pani Iwona Żurawlow-Pawlikowska osobiście nie zgadza się na podejmowanie uchwał w sprawie wypłaty wynagrodzenia za wsteczne przeprowadzone wykłady, nieuzgadniane wcześniej na posiedzeniu zarządu.

W dalszej części posiedzenia członkowie zarządu głosowali nad wnioskiem zgłoszonym przez Pana Roberta Jurkiewicza w sprawie podjęcia uchwały, że członkowie zarządu Mazowieckiego Oddziału nie powinni wykładać/przeprowadzać szkolenia/warsztatów itp. odpłatnie lub nieodpłatnie na rzecz doradców podatkowych z Mazowieckiego Oddziału.

Głosowało 10 osób z czego:

Za-3 osoby

Przeciw-4 osoby

Wstrzymało się-3 osoby

Uchwała nie została podjęta przez Zarząd.

W tym momencie Pan Robert Jurkiewicz zgłosił do protokołu prośbę o zanotowanie następującej wypowiedzi odnośnie kwestii, związanej z podjęciem uchwały w sprawie, że członkowie zarządu Mazowieckiego Oddziału nie powinni wykładać/przeprowadzać szkolenia/warsztatów itp. odpłatnie lub nieodpłatnie na rzecz doradców podatkowych z Mazowieckiego Oddziału. Cytat „Swoją decyzję motywuję tym, że od początku obecnej kadencji trwają nieustanne dyskusje na ten temat, co utrudnia bieżącą pracę Zarządu i wpływa na nią destrukcyjnie”.

W tym momencie Pan Jan Wasilewski zauważył, że osobiście nie widzi problemu w głosowaniu nad kwestią wynagrodzenia dla członka zarządu za przeprowadzenie przez niego szkolenia dla doradców podatkowych w momencie kiedy jest to czynność jednorazowa. Problem powstaje wtedy kiedy są to szkolenia przeprowadzane regularnie przez pewien okres czasu. W jego ocenie, może należałoby ustalić dwie kwestie. Po pierwsze, że wynagrodzenie dla członka zarządu za przeprowadzenie szkolenia będzie wynosiło 80 % maksymalnego wynagrodzenia dotychczas wypłacanego wykładowcy przez Oddział Mazowiecki, oraz po drugie, że maksymalnie wynagrodzenie wypłacone członkowi zarządu za przeprowadzenie szkolenia dla doradców podatkowych nie może wynosić więcej niż 5000 zł. rocznie. Wniosek ten nie został poddany jednak pod głosowanie.

Pan Andrzej Kapczuk zgłosił kolejny wniosek, który chciałby poddać pod głosowanie i dotyczyłby on sprawy, że członkowie zarządu mogą przeprowadzać szkolenia/warsztaty dla doradców podatkowych z regionu mazowieckiego tylko bezpłatnie. Wniosek ten nie został poddany jednak pod głosowanie.

3. Dyskusja nad zmianą funkcjonowania Regulaminu Zarządu MO KIDP

Pan Paweł Trojanek zaproponował przesunięcie punktu 6 czyli dyskusji nad zmianą regulaminu funkcjonowania Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP porządku obrad na punkt 3. Zgromadzeni przychylili się do tej propozycji.

Pan Jan Wasilewski Sekretarz Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP zaproponował wprowadzenie następującej zmiany w §15a pkt. 3,5 i 6 Regulaminu funkcjonowania Zarządu Mazowieckiego Oddziału.

§15a

3. Przewodniczący podejmuje decyzję o skierowaniu albo odmowie skierowania projektu uchwały do głosowania w drodze obiegowej. O odmowie Przewodniczący informuje niezwłocznie wnioskodawcę i pozostałych członków Zarządu wraz z uzasadnieniem takiej decyzji.

4. Skierowany do głosowania w drodze obiegowej projekt uchwały, Przewodniczący lub upoważniony przez niego pracownik biura Oddziału przesyła wraz z uzasadnieniem do członków Zarządu za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail lub faks) z żądaniem potwierdzenia odbioru.

5. Głosy oddaje się poprzez wyrażenie woli za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail lub faks).

6. Za głosy oddane uznaje się głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się” przekazane osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail lub faks) w przewidzianym terminie nie krótszym niż 2 dni robocze nie dłuższym niż tydzień.

7. Do ważności uchwały podejmowanej w niniejszym trybie wymagane jest oddanie głosów przez ponad połowę składu Zarządu.

8. Przewodniczący opatruje uchwałę datą i zawiadamia o wynikach głosowania członków Zarządu w terminie 3 dni od daty zakończenia głosowania.

Pan Robert Jurkiewicz zauważył, że nadsyłane maile zawierają różną treść. Warto więc ustalić, że maile powinny zawierać wyłącznie treść wskazaną w §15a pkt.6 czyli „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”.

Pani Agnieszka Zasikowska zasugerowała aby w treści maila oprócz w/w wyrazów pojawiła się również nazwa uchwały, która będzie poddawana pod głosowanie.

Pani Beata Światkowska-Gołąbek zaproponowała również dodanie w §15a pkt. 6 wyrazu „osobiście”, w przypadku kiedy osoba głosująca ma możliwość zagłosowania osobiście w biurze Oddziału. Zebrani przychylili się do naniesienia tej zmiany.

Pani Agnieszka Zasikowska zauważyła, że w §15a pkt. 6 należy dookreślić zwrot „w przewidzianym terminie” podając konkretny termin przewidziany na oddanie głosu. Zebrani uwzględnili tą poprawkę.

W dalszej części dyskusji nad zmianami w Regulaminie funkcjonowania Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP Pan Jan Wasilewski w §16 pkt. 1 zaproponował naniesienie poprawki na zmiany do regulaminu przygotowane przez Panią Agnieszkę Zasikowską w taki sposób aby §16 pkt. 1 dodać wyraz „Sekretarza” wówczas punkt ten będzie brzmiał następująco ”Korespondencja adresowana do Oddziału przekazywana jest na ręce Przewodniczące, Sekretarza i Skarbnika, z zastrzeżeniem ust.3”. Zmiana ta będzie zgodna z §11 pkt. 4, który określa obowiązki Sekretarza Zarządu. Zebrani przychylili się do naniesienia tej zmiany.

Pani Iwona Żurawlow-Pawlikowska przyznała, że według niej Skarbnik nie musi otrzymywać całej korespondencji, która wpływa do Oddziału. Innego zdania była Pani Agnieszka Zasikowska, która przyznała, że Skarbnik Zarządu jako osoba, która odpowiada za gospodarkę finansową Oddziału powinna mieć wgląd w całą korespondencję tak by mógł ocenić czy dane pismo nie rodzić jakiś zobowiązań finansowych dla Oddziału.

Pan Paweł Trojanek zauważył, że wprowadzenie zmiany do §16 pkt. 1 związanej z dodanie wyrazów „i Skarbnika” wpłynie na konieczność przeredagowania §11 pkt. 5 regulaminu funkcjonowania Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP

Na koniec dyskusji nad zmianami w Regulaminie funkcjonowania Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP Pani Agnieszka Zasikowska zaproponowała przesłanie do Komisji Regulacji i Kontaktów Wewnętrznych propozycję zmian do regulaminu. Komisja po zebraniu wszystkich propozycji zmian, naniesie je na projekt regulaminu Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP i przedstawi na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

4. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zaprezentowania działań promocyjnych zawodu doradcy podatkowego, jako stanowiska Mazowieckiego Oddziału KIDP na Konwencie Zarządów.

Przewodnicząca Komisji Wsparcia i Rozwoju Zawodu Pani Maja Rezanko-Zielińska zwróciła się do wszystkich członków zarządu z prośba o wyrażenie zgody na przygotowanie przez w/w Komisję materiałów dotyczących planów na przyszłość i dokonań Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP, które mają być przedstawione na IV Konwencie Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP.

Zgromadzeni ustalili, że obrady tej Komisji są otwarte dla wszystkich członków zarządu. Każdy kto chce zabrać głos może uczestniczyć w obradach. Wszelkie ustalenia w/w Komisji zostaną rozesłane drogą mailową do akceptacji wszystkim członkom zarządu.

5. Organizacja Balu Doradców Podatkowych

Komisja Ofert zarekomendowała Zarządowi wybór hotelu Windsor w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim k/Warszawy w kwestii wyboru miejsca na zorganizowanie balu dla doradców podatkowych. Zgromadzeni przychylili się do tej rekomendacji. W tej sprawie została podjęta uchwała nr. 56/IV/2014 r.

Głosowało 10 osób z czego:

Za-10 osób

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

6. Dyskusja na temat zwiększenia składu Komisji Ofert.

Z wnioskiem o zwiększenie składu Komisji Ofert zwróciła się do zarządu Pani Iwona Żurawlow-Pawlikowska.

Pani Agnieszka Zasikowska stwierdziła, że nie widzi potrzeby zwiększania liczby osób w Komisji Ofert, ponieważ to może zakłócić jej pracę.

Po krótkiej dyskusji członkowie zarządu podjęli uchwałę nr. 55/IV/2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Ofert w taki sposób, że w skład Komisji Ofert weszła Pani Maja Rezanko-Zielińska.

Głosowało 10 osób z czego:

Za-6 osób

Przeciw-1 osoba

Wstrzymało się-3 osoby

W związku z przystąpieniem Mazowieckiego Oddziału KIDP do projektu IUSTITIA-Apteczka Prawna, Zarząd po rekomendacji Komisji Ofert, podjął uchwałę nr. 53/IV/2014 w sprawie wyboru wykonawcy zakładek do książki w ramach przystąpienia przez Mazowiecki Oddział KIDP do projektu IUSTITIA-Apteczka Prawna.

Głosowało 9 osób z czego:

Za-9 osób

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Wykonawcą zakładki do książki została firma MAVIL. Projekt przedstawiony przez w/w firmę spotkał się z aprobatą zgromadzonych uczestników i po krótkiej dyskusji i naniesieniu kilku zmian, uczestnicy zdecydowali o druku 2500 tysiąca sztuk tych zakładek.

W związku z informacjami powziętymi przez Zarząd o występującej wśród doradców podatkowych chęci do dokształcania się w zakresie uzupełniających studiów magisterskich (prawo, ekonomia, rachunkowość) oraz rozważenia w tym zakresie kwestii dofinansowania studiów dla doradców podatkowych. Zarząd podjął decyzję o konieczności przygotowania ankiety, która da odpowiedź jakie są potrzeby doradców podatkowych w zakresie edukacji. W związku z powyższym, po rekomendacji Komisji Ofert, Zarząd podjął uchwał nr. 52/IV/2014 r. w sprawie zlecenia wykonania przez firmę BerMar Multimedia z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Fabrycznej 14A/34 modułu tworzenia ankiet w systemie mDoradca.

Głosowało 9 osób z czego:

Za-7 osób

Przeciw-0

Wstrzymało się-2 osoby

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Paweł Trojanek zakończył posiedzenie.

Termin następnego posiedzenia ustalono na 14 października 2014 r o godzinie 17:00, w Mazowieckim Oddziale KIDP przy ul. Targowej 20a.

 

Przewodniczący Zarządu Sekretarz Zarządu

podatki vat A A A podatki vat Wydrukuj Stronę
Twoja lokalizacja: Start  /  O nas /  Protokoły z posiedzeń zarządu /  2014 /  Protokół 16.09.2014 r.
»Na górę »Strona główna »Drukuj
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
03-731 Warszawa,
ul. Targowa 20 a
Strona Krajpwej Izby Doradców Podatkowych
tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax (22) 818 21 35
© Krajowa Izba Doradców Podatkowych :: KIDP, KRDP, Ustawy, Prawo, Podatki, Doradcy podatkowi, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki
Projekt i wykonanie BerMar multimedia