Protokół 14.10.2014 r.

Protokół

z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP

w dniu 14 października 2014 r.

W dniu 14 października 2014 r. w siedzibie Mazowieckiego Oddziału KIDP przy ul. Targowej 20 A odbyło się VII posiedzenie IV kadencji Zarządu Mazowieckiego Oddziału.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie zarządu (w kolejności alfabetycznej):

  1. Zbigniew Chojnacki
  2. Andrzej Kapczuk
  3. Krzysztof Kluczek
  4. Maja Rezanko-Zielińska
  5. Hanna Szarpak
  6. Beata Świątkowska-Gołąbek
  7. Paweł Trojanek
  8. Jan Wasilewski
  9. Agnieszka Zasikowska
  10. Iwona Żurawlow-Pawlikowska

Przewodniczący Pan Paweł Trojanek przywitał zgromadzonych i zaproponował następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołów z posiedzenia Zarządu z dnia 04.06.2014 r , 13.06.2014 r., 04.08.2014 r. oraz 16.09.2014 r.

2. Wnioski o zmniejszenie składki, opinia w sprawie praktyki.

3. Organizacja spotkania wigilijnego.

4. Dyskusja nad tematami będącymi przedmiotem obrad IV Konwentu Regionalnych Zarządów KIDP.

5. Omówienie i zaplanowanie wydatków na IV kwartał 2014 r w związku z zatwierdzeniem korekty budżetu.

6. Omówienie aktualnych kwestii z zakresu prac Komisji Szkoleń, Integracji, Wsparcia i Rozwoju Zawodu, Regulacji i Kontaktów wewnętrznych.

7. Inne sprawy.

1. Zatwierdzenie protokołów z posiedzenia Zarządu z dnia 04.06.2014 r., 13.06.2014 r. 04.08.2014 r oraz 16.09.2014 r

Rozpoczęto głosowanie, za zatwierdzeniem protokołów:

· Protokół z dnia 04.06.2014 r –

Głosowało – 10 osób, z czego

Za 10 osób

Wstrzymało się 0 osób

Przeciw 0 osób

· Protokół z dnia 13.06.2014 r –

Głosowało – 10 osób, z czego

Za 9 osób

Wstrzymało się 1osoba

Przeciw 0 osób

· Protokół dnia 04.08.2014 r –

Głosowało – 10 osób, z czego

Za 9 osób

Wstrzymało się 1

Przeciw 0 osób

· Protokół z dnia 16.09.2014 r nie został zatwierdzony.

Paweł Trojanek wystąpił z propozycją podjęcia uchwały w sprawie zaciągniętego zobowiązania finansowego poprzedniego zarządu w sprawie zakupu ciasta i wynajęcia chłodni na piknik dla doradców podatkowych. Ponieważ skarbnik Krzysztof Kluczek miał obiekcje co do podpisu tych faktur w tej sprawie podjęto uchwałę 59/IV/2014 stanowiący załącznik do protokołu.

Głosowało – 10 osób, z czego

Za 9 osób

Wstrzymało się 1

Przeciw 0 osób

Rozpoczęto dyskusję na temat umieszczania nagrań z posiedzeń zarządu w mdoradcy.

-Argumenty za publikowaniem : jawność naszych posiedzeń, odpowiedzialność za słowa, przejrzystość naszych wydatków , możliwość wygłuszania nazwisk przy sprawach finansowych.

- Argumenty przeciw publikowaniu : ochrona danych osobowych przy uchwalaniu uchwał o wynagrodzeniach za wykłady, wniosków o zmniejszenie składki, potoczny język w wypowiedziach, momentami chaotyczny sposób omawianiu tematów.

W przypadku wygłuszaniu nagrania przy wymienianiu nazwisk doradców ogromny nakład pracy.

Za publikowanie nagrań z posiedzeń zarządu zagłosowały następujące osoby:

Pani Beata Światkowska-Gołąbek, Pani Hanna Szarpak, Pani Agnieszka Zasikowska i Pan Krzysztof Kluczek

Wstrzymał się: Pan Paweł Trojanek

Przeciw: Pan Zbigniew Chojnacki, Pan Andrzej Kapczuk, Pani Maja Rezanko- Zielińska, Pani Iwona Żurawlow-Pawlikowska, Pan Jan Wasilewski.

Za publikowaniem nagrań otwartych posiedzeń wszystkie głosy były za. Zwrócono uwagę o konieczności powiadomienia wszystkich uczestników otwartego posiedzenia o nagrywaniu spotkania.

2. Wnioski o zmniejszenie składki, opinia w sprawie praktyki.

Pan Paweł Trojanek poinformował, że do biura wpłynęły dwa wnioski o zmniejszenie składki członkowskiej doradcy zawieszonego.

Ze względu na sprawy personalne nie wymieniamy nazwisk doradców, którzy wnioskowali o obniżenie składki członkowskiej.

Zarząd podjął następujące uchwały:

· Zarząd podjął uchwałę 60/IV/2014 stanowiąca załącznik do protokołu.

Głosowało – 10 osób, z czego

Za 6 osób

Wstrzymało się 0 osób

Przeciw 4 osoby

· Zarząd podjął uchwałę 61/IV/2014 stanowiąca załącznik do protokołu.

Głosowało – 10 osób, z czego

Za 8 osób

Wstrzymało się 0

Przeciw 2 osoby

Zarząd wydał pozytywną opinię w sprawie rozpoczęcia praktyki zawodowej na doradcę podatkowego Pana Ryszarda Grzelczaka dotyczący odbycia sześciomiesięcznej praktyki u doradcy podatkowego Iwony Mulik nr wpisu 08583.W tej sprawie podjęto uchwałę 62/IV/2014 stanowiącą załącznik do protokołu.

Głosowało – 10 osób, z czego

Za 10 osób

Wstrzymało się 0 osób

Przeciw 0 osób

3. Organizacja spotkania wigilijnego.

Biuro przygotowało oferty organizacji spotkania wigilijnego w restauracjach Belvedere, Bristol, Regent, Polka. Planowa na jest uroczysta kolacja połączona z rozstrzygnięciem konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa podatkowego.

Pani Agnieszka Zasikowska zwróciła uwagę , aby popierać polską przedsiębiorczość, może zróbmy rozeznanie jeszcze w innych restauracjach.

Pan Paweł Trojanek zaproponował, aby poprosić o ofertę w Le Regina, przy wyborze należy zwrócić uwagę na wielkość sali mieszczącą przynajmniej 60 osób.

Pani Beata Światkowska-Gołąbek zaproponowała Restaurację Dom Polski.

Głównym celem spotkania świątecznego jest integracja środowiska, więc zgodnie ustalono listę zaproszonych gości: Przewodniczącą Krajowej Rady, członków Krajowej Rady ( lista mazowiecka), sędziów, zastępców rzecznika, przewodniczących Samorządów Zawodowych, Przewodniczących Oddziałów Regionalnych, laureatów konkursu i ich promotorów.

Ze względu na nowe propozycje, wyboru restauracji miał dokonać Pan Krzysztof Kluczek i Pan Paweł Trojanek.

Zarząd podjął uchwałę o organizacji spotkania wigilijnego wraz z zakończeniem konkursu na najlepszą prace magisterską z dziedziny podatków.

W tej kwestii podjęto uchwałę 63/IV/2014 stanowiącą załącznik do protokołu.

Głosowało 10 osób, z czego

Za 10 osób

Wstrzymało się 0

Przeciw 0 osób

Maja Rezanko- Zielińska poinformowała o zgłoszonych pracach konkursowych , które przysłano do biura. Uczestnicy zobowiązani są do przesłania pracy do dnia 15 października 2014 r ( do dnia 14 października wpłynęło 11 prac).

Do Jury zgłosiły się następujące osoby:

1) Agnieszka Zasikowska

2) Iwona Żurawlow-Pawlikowska

3) Beata Świątkowska- Gołąbek

4) Krzysztof Kluczek

5) Andrzej Kapczuk

6) Maja Rezanko-Zielińska

7) Paweł Trojanek

Pani Maja Rezanko zaproponowała zgłoszenie do jury Pana Marcina Grześkowiaka, a Pani Hania Szarpak Krystynę Szałkowską Kozyrę.

4. Dyskusja nad tematami będącymi przedmiotem obrad IV Konwentu Regionalnych Zarządów KIDP.

Pan Paweł Trojanek rozpoczął dyskusję na temat przygotowanych materiałów na Konwent Regionów organizowany przez Wielkopolski Oddział KIDP.

Może warto zaprosić inne regiony do wspólnego programu marketingowego zakupując różne gadżety reklamowe promujące logo izby.

Pani Maja Rezanko- Zielińska przedstawiła główne tematy przygotowane na konwent. Promocja zawodu skierowana do studentów, przedsiębiorców i i innych grup społecznych. Kontynuację konkursu, organizacja konferencji , opracowanie strategii marketingowej.

Pani Agnieszka Zasikowska , jednym z najważniejszych zadań jakie przed nami stoją to przegląd regulacji wewnętrznych, statutu i regulaminów wewnętrznych przygotowanie zmian przed następnym zjazdem.

Druga ważna sprawa to jawność finansowa, czyli sposób w jaki jest sporządzane sprawozdanie finansowe przez Krajową Radę. Żadne z oddziałów Regionalnych nie ma wpływu na zawartość sprawozdania. Najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie z oddziałów samobilansujących się jednostek. Sprawozdanie finansowe powinno być podpisywane przez zarządy oddziałów.

Kolejna ważna sprawa, to rozliczanie każdej imprezy, która została przez nas zorganizowana, proponuję rozszerzenie Regulaminu Komisji Ofert na naszym poziomie czy cała oferta zawarta w umowie została zrealizowana i w ślad za tym za tym powinny pójść pisemne rekomendacje jakie są na organizowanie imprezy tego typu. Musimy pracować w systemie zarzadzania projektami.

Padła również propozycja nad zastanowieniem się o zmianie logo izby. Czy orzeł dobrze nas reprezentuje?

Pan Krzysztof Kluczek zwrócił uwagę na dwie sprawy, podstawę prawną na jakiej my funkcjonujemy a ustawa o rachunkowości i popracować na uwagami zgłoszonymi do zmian w statucie.

Pani Hania Szarpak – przede wszystkim mobilizacja doradców w sprawie togi , szkolenia dla doradców ( nasze ubezpieczenia- likwidacja szkód, praca zespołowa i komunikacja ). Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne rozszerzenie uprawnień.

Pani Agnieszka Zasikowska zaproponowała, że ze względu na kontynuację konkursu powinniśmy zwrócić się do Martisa o umowę na cesję domeny jak również możliwość przeniesienia serwera do firmy BerMar.

5. Omówienie i zaplanowanie wydatków na IV kwartał 2014 r w związku z zatwierdzeniem korekty budżetu.

Pani Beata Świątkowska-Gołąbek nawiązała do zatwierdzenia korekty budżetu. Pewnie nie zrealizujemy całego programu, który zakładaliśmy , ale możemy stworzyć zaplecze marketingowe. Powinniśmy zamówić tablicę z naszym logo informującą doradców , w której Sali odbywa się szkolenie ( na Kawęczyńskiej), długopisy, notatniki, kubki, Pen Drive. Mam propozycję zakupu książki dla doradców podatkowych - Ceny Transferowe.

Pan Krzysztof Kluczek - w tym roku nie uda nam się wydać wszystkich zaplanowanych pieniędzy na gadżety, ale można zamówić materiały reklamowe, która są nam potrzebne.

Pan Agnieszka Zasikowska – proponuje zamówienie baneru z logo , który powinniśmy umieszczać przed wszystkimi imprezami organizowanymi prze Mazowiecki Oddział KIDP.

Pani Maja Rezanko – Zielińska poinformowała, że zawsze mieliśmy taki zwyczaj.

Zarząd zobowiązał Panią Beatę Światkowską- Gołąbek, aby wspólnie z biurem wybrać potrzebne materiały reklamowe i wybrać oferty zakupu prezentów do przedstawienia na następnym posiedzeniu.

Niezależnie od tego członkowie zarządu mogą przedstawić swoje propozycje.

Pan Paweł Trojanek zaproponował, aby wykupić około 20 licencji ( dostęp czasowy ) do programów prawnych dla doradców podatkowych. W tym celu należy zebrać oferty profesjonalnych Systemów Informacji Prawnej : Lex, Legalis, Vademecum Doradcy Podatkowego. Członkowie zarządu poparli jego propozycję.

Pan Zbigniew Chojnacki zaproponował, aby zamiast książki kupić doradcom kalendarz książkowy na biurko. Kalendarz można rozesłać pocztą wszystkim doradcom. ( baza danych z biura KIDP )

Propozycja została przyjęta i skierowano sprawę do biura , aby zebrało oferty.

6. Omówienie aktualnych kwestii z zakresu prac Komisji Szkoleń, Integracji, Wsparcia i Rozwoju Zawodu, Regulacji i Kontaktów wewnętrznych.

Zbigniew Chojnacki poinformował o problemie związanym z wyborem Sali na szkolenia. Do końca roku mamy zarezerwowaną salę na szkolenia na 220 osób. Już teraz widzimy, że mamy więcej zgłoszeń doradców na przykład na szkolenie 29 października2014 r zgłosiło się 270 osób na 4 listopada 2014 r 240 osób. Jeśli sala większa jest wolna( n 550 osób) możemy zamienić salę ja sam tego zrobić nie mogę.

Zgromadzeni postanowili upoważnić Pana Zbigniewa Chojnackiego do zmiany Sali w zależności od potrzeb. W tej kwestii podjęto uchwałę 64/IV/2014 stanowiącą załącznik do protokołu.

Głosowało 6 osób, z czego

Za 6 osób

Wstrzymało się 0

Przeciw 0 osób

Pan Zbigniew Chojnacki poinformował, że 2 grudnia 2014 r planowane jest szkolenie „ Zmiany w PIT i CIT” w Radomiu. Jest to szkolenie bezpłatne dla doradców, płatne dla pracowników. Zwyczajowo zamawiana jest ‘przerwa kawowa”

W tej kwestii podjęto uchwałę 65/IV/2014 stanowiącą załącznik do protokołu.

Głosowało 6 osób, z czego

Za 6 osób

Wstrzymało się 0 osób

Przeciw 0 osób

Dyskutowano również o planowanym szkoleniu z sędziami na Sali Sądowej, to szkolenie planowane jest w przyszłym roku. Również w przyszłym roku styczniu 2015 r planowane jest szkolenie „ Zmiany występujące we wszystkich ustawach CIT, PIT, …

Pan Zbigniew Chojnacki poruszył problem, który występuje na każdym szkoleniu. Doradcy zapisują się na szkolenie i nie przychodzi około 40- 50 osób.

Pani Agnieszka Zasikowska zaproponowała, aby korzystając z firmy BerMar doradca, który nie przychodzi na szkolenie a się zapisał otrzymał automatycznie informację „o nieobecności na szkoleniu”.

Zgromadzeni poparli jej propozycję i skierowano prośbę do biura o możliwości przesyłania automatycznie takiej informacji do doradców.

7. Inne Sprawy

Pani Iwona Żurawlow-Pawlikowska przeprosiła Pana Krzysztofa Kluczka za pomówienie na poprzednim posiedzeniu o zamówienie wina na pikniku.

Pan Krzysztof Kluczek przyjął przeprosiny.

Po wyczerpaniu porządku obrad Paweł Trojanek zakończył posiedzenie Zarządu.

Termin następnego posiedzenia jest zależny od danych , które otrzymamy od księgowości, aby zaplanować budżet na 2015 r

Przewodniczący Zarządu                          Sekretarz Zarządu

Paweł Trojanek Jan                                         Wasilewski

podatki vat A A A podatki vat Wydrukuj Stronę
Twoja lokalizacja: Start  /  O nas /  Protokoły z posiedzeń zarządu /  2014 /  Protokół 14.10.2014 r.
»Na górę »Strona główna »Drukuj
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
03-731 Warszawa,
ul. Targowa 20 a
Strona Krajpwej Izby Doradców Podatkowych
tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax (22) 818 21 35
© Krajowa Izba Doradców Podatkowych :: KIDP, KRDP, Ustawy, Prawo, Podatki, Doradcy podatkowi, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki
Projekt i wykonanie BerMar multimedia