Protokół 12.11.2014 r.

Protokół

z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP

w dniu 12 listopada 2014 r.

 

 

W dniu 12 listopada 2014 r. w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3/310 w Warszawie odbyło się 9 posiedzenie IV kadencji Zarządu Mazowieckiego Oddziału.

 

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie zarządu (w kolejności alfabetycznej):

 

 1. Zbigniew Chojnacki
 2. Robert Jurkiewicz
 3. Andrzej Kapczuk
 4. Krzysztof Kluczek
 5. Maja Rezanko-Zielińska
 6. Hanna Szarpak
 7. Beata Świątkowska-Gołąbek
 8. Paweł Trojanek
 9. Jan Wasilewski
 10. Agnieszka Zasikowska
 11. Iwona Żurawlow-Pawlikowska

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli doradcy podatkowi -  Marek Kluz oraz Marcin Grześkowiak, jako Goście specjalni.

 

Porządek obrad

 

1.    Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Zarządu z dnia 16.09.2014 r., 14.10.2014 r. oraz 29.10.2014 r.

2.    Omówienie aktualnych kwestii z zakresu prac Komisji Szkoleń, Integracji Wsparcia i Rozwoju, Regulacji i Kontaktów Wewnętrznych

3.    Dyskusja nad zmianą funkcjonowania Regulaminu Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP

4.    Uchwalenie Regulaminu Pracy Jury Konkursu „Podatki są proste jak drut”

5.    Informacje dotyczące przebiegu prac Jury

6.    Organizacja Konferencji Naukowej wspólnie z Oddziałem Warmińsko-Mazurskim oraz Oddziałem Podlaskim

7.    Gospodarka Finansowa Mazowieckiego Oddziału KIDP

8.    Wolne Wnioski.

 

Dodatkowo Przewodniczący Zarządu Mazowieckiego Oddziału Paweł Trojanek poinformował zebranych o propozycjach, jakie zostały przesłane mailem tuż przed posiedzeniem Zarządu przez Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP Hannę Szarpak, aby następujące tematy włączyć do porządku obrad:

1.    Najnowsze wydarzenia: Rada Podatkowa, Komisja Kodyfikacyjna do Ordynacji Podatkowej, zmiana ustawy o swobodzie działalności

2.    Usprawnienie przepływu informacji dla członków Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP

3.    Rotacyjne prowadzenie posiedzeń Zarządu

4.    Tematy prac magisterskich do konkursu na przyszły rok - na temat samorządów doradców podatkowych na świecie

5.    Uchwała w sprawie wynajęcia firmy do ankiet nt. struktury i oczekiwań doradców podatkowych z Mazowieckiego Oddziału

6.    Rozpoczęcie programów przyjętych w budżecie – szkolenia miękkie, system umów do współpracy doradców

7.    Info nt. listy gości na wigilie-pomysły jak ograniczyć koszty

 

Agnieszka Zasikowska zaproponowała, żeby włączyć propozycje tematów zaproponowane przez Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP Hannę Szarpak do porządku obrad.

Przewodniczący Zarządu Mazowieckiego Oddziału Paweł Trojanek zaproponował, aby w pierwszej kolejności przejść do rzeczy najważniejszej i najistotniejszej, czyli do dyskusji nad zmianą funkcjonowania Regulaminu Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP.

Iwona Żurawlow-Pawlikowska zaproponowała, aby tematy zgłoszone przez Hannę Szarpak zostały włączone do porządku obrad, jako wolne wnioski.

 

Podtrzymując powyższą propozycję Przewodniczący Zarządu Mazowieckiego Oddziału Paweł Trojanek zarządził głosowanie nad kwestią dotyczącą przyjęcia zaproponowanego porządku obrad.

 

Głosowało 9 osób

Za było – 9 osób

Przeciw było – 0 osób

Wstrzymało się – 0 osób

 

1.   Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Zarządu z dnia 16.09.2014 r., 14.10.2014 r. oraz 29.10.2014 r.

 

Zebrani ustalili, że będą głosować nad każdym z trzech protokołów oddzielnie.

 

W pierwszej kolejności odbyło się głosowanie nad protokołem z dnia 16 września 2014 r.

 

Głosowało 9 osób

Za było – 6 osób

Przeciw było – 0 osób

Wstrzymało się – 3 osoby

 

W drugiej kolejności odbyło się głosowanie nad protokołem z dnia 14 października 2014 r. Agnieszka Zasikowska zgłosiła poprawkę do protokołu, i wniosła o wykreślenie zapisu z protokołu, w pkt. 5, w 3 akapicie ostatnie zdanie stanowiącym, iż Agnieszka Zasikowska zaproponowała zakup podarków dla wszystkich Gości spotkania wigilijnego. Kontekst jej wypowiedzi w tym temacie był inny, chodziło mianowicie tylko o postawienie pytania.

 

Przewodniczący Zarządu Mazowieckiego Oddziału Paweł Trojanek zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia protokołu z dnia 14 października 2014 r. z jedną poprawką, czyli wykreśleniem zdania, że Agnieszka Zasikowska zaproponowała zakup podarków dla wszystkich Gości spotkania wigilijnego.

 

Głosowało 9 osób

Za było – 7 osób

Przeciw było - 0 osób

Wstrzymało się – 2 osoby

 

W dalszej kolejności Przewodniczący Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP Paweł Trojanek przeszedł do głosowania nad kolejnym protokołem z posiedzenia Zarządu z dnia 29 października 2014 r.

 

W tym momencie Beata Świątkowska-Gołąbek poprosiła o wstrzymanie się z głosowaniem nad tym protokołem, ponieważ uważa, że należy zmienić kilka zapisów w tym protokole dotyczących min. alkoholu. Ponadto w dalszej części wypowiedzi dodała, że jest on niezgodny z zapisami, które znajdują się w protokole z dnia 7 maja 2014 r.

 

Agnieszka Zasikowska poparła wypowiedź Beaty Światkowskiej Gołąbek i zgłosiła wstrzymanie się z głosowaniem nad w/w protokołem, ponieważ uważa, że znajdują się w nim pewne nieścisłości.

 

Andrzej Kapczuk dodał, że należy, zatem zastanowić się nad kwestią czy faktycznie zapisujemy szczegółowo to, co jest mówione podczas posiedzeń Zarządu przez uczestników czy wybieramy selektywnie.

 

Agnieszka Zasikowska dodała, że również ma uwagi do protokołu z dnia 29 października 2014 r. W dalszej części dodała, że protokół nie zawiera żadnych podjętych konkluzji. Według niej w protokołach należy pisać funkcje poszczególnych członków Zarządu, ponieważ każdy z członków Zarządu biorący udział w dyskusji wypowiada się nie we własnym imieniu, lecz w imieniu konkretnej Komisji, której jest członkiem.

Agnieszka Zasikowska zauważyła, że według zapisów w protokole z dnia 7 maja 2014 r. ustalono, że protokoły z posiedzeń Zarządu mają być bardziej szczegółowe niż były dotychczas, ale nie mają zawierać dyskusji tylko same podjęte wnioski natomiast, jeśli ktoś chce, aby jego zdanie było zapisane do protokołu to powinien podyktować to zdanie do protokołu.

 

Iwona Żurawlow – Pawlikowska wniosła, aby powrócić do protokołów pisanych wcześniej, czyli mniej rozbudowanych a bardziej ogólnych zawierających same konkluzje podjęte podczas dyskusji.

 

Agnieszka Zasikowska stwierdziła, że dobrym rozwiązaniem będzie, aby pracownicy Biura protokołujący na posiedzeniach Zarządu pisali protokół bezpośrednio na laptopie, co przyczyni się do usprawnienia pracy.

 

Paweł Trojanek zarządził głosowanie w sprawie wstrzymania się z głosowaniem nad protokołem z dnia 29 października 2014 r.

 

 

Głosowało 9 osób

Za było – 9 osób

Przeciw było – 0 osób

Wstrzymało się – 0 osób

 

2.   Omówienie aktualnych kwestii z zakresu prac Komisji Szkoleń, Integracji Wsparcia i Rozwoju, Regulacji i Kontaktów Wewnętrznych

 

Przewodniczący Komisji Szkoleń Zbigniew Chojnacki omawiając zakres prac Komisji Szkoleń podniósł, że wykładowca Pan Wiesław Zyskowski prosi, aby liczba uczestników na jego szkolenie nie przekraczała 30 osób. Prośba ta wynika ze specyfiki tego szkolenia, jest ono typowo warsztatowe, podczas szkolenia wykładowca dzieli liczbę uczestników na dwie grupy, każda z grup realizuje jakieś zadanie wskazane przez wykładowcę.

 

Ponadto Zbigniew Chojnacki dodał, że jest w planie zorganizowanie kolejnego szkolenia ”Skuteczny doradca podatkowy w przesłuchaniach”, które cieszy się ogromnym zainteresowanym byłby to już IV termin oraz jednego szkolenia 2 dniowego cz. 2 z Panem Wiesławem Zyskowskim w lutym/marcu 2015 r. To szkolenie 2 dniowe ze względu na jego specyfikę musiałoby się odbyć w siedzibie Biura KIDP przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., gdzie jest większa sala wykładowa.

Przewodniczący Komisji Szkoleń Zbigniew Chojnacki złożył wniosek o podjęcie uchwały w w/w kwestiach.

Przewodniczący Zarządu Mazowieckiego Oddziału Paweł Trojanek zauważył, że należy się zastanowić przed podjęciem tych uchwał, nad kwestią czy będzie dalsze zainteresowanie tym tematem wśród doradców podatkowych, mając na względzie, że 3 terminy tego szkolenia, już zostały przygotowane przez Oddział. Przewodniczący Komisji Szkoleń Zbigniew Chojnacki nadmienił, że kilka osób pytało się o kolejny termin szkolenia a więc wśród doradców podatkowych jest zainteresowanie tym tematem.

 

Zarząd podjął uchwałę nr. 76/IV/2014 w sprawie zorganizowania 3 dodatkowych szkoleń w formie warsztatów wraz z wynajęciem sali i ustalenia wynagrodzenia dla Pana Wiesława Zyskowskiego w wysokości.... za każde z tych szkoleń.

 

Głosowało 11 osób

Za było - 8 osób

Przeciw było – 0 osób

Wstrzymało się – 3 osoby

 

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Mazowieckiego Oddziału Hanna Szarpak w dalszej części dyskusji poprosiła, o dodatkowe wyjaśnienia odnośnie ankiet, które są przygotowywane i wprowadzone do systemu internetowego mDoradca. Paweł Trojanek poinformował zebranych, że ankieta, która została wprowadzona do systemu internetowego mDoradca była przygotowana przez wcześniejszy Zarząd. Ponadto dodał, że na wcześniejszych Zarządach sygnalizował, że należy przyjąć, że po każdym odbytym szkoleniu doradca podatkowy dostaje ankietę z prośbą o ocenę szkolenia, w którym uczestniczył.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Mazowieckiego Oddziału Hanna Szarpak zauważyła, że pytania powinna przygotować profesjonalna firma, która odpowiednio zredaguje pytania. W dalszej części swojej wypowiedzi powiedziała, że koszt wynajęcia zewnętrznej firmy do zredagowania pytań ankietowych a następnie przedstawienia wyników ankiety będzie się mieścił w przedziale 20-30 tys. zł.

Jan Wasilewski włączając się w dyskusję dodał, że jest przeciwny zatrudnianiu jakiejkolwiek firmy zewnętrznej, ponieważ Zarząd jest w stanie sam przygotować pytania do ankiety.

Tą wypowiedź poparł Przewodniczący Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP Paweł Trojanek informując, że ostatnią ankietę wypełniło niecałe 2 % respondentów.

 

Przewodniczący Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP Paweł Trojanek zwrócił się do Przewodniczącej Integracji Wsparcia i Rozwoju Iwony Żurawlow-Pawlikowskiej o przedstawienie aktualnego zakresu prac Komisji. Przewodnicząca krótko przedstawiła, że na dzień dzisiejszy dwa najbliższe wydarzenia są już ustalone i bliskie zrealizowaniu. Mowa oczywiście o spotkaniu wigilijnym oraz o balu karnawałowym 2015.

 

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP Hanna Szarpak odniosła się w tym momencie do kwestii listy Gości zaproszonych na spotkanie wigilijne. Według jej zdaniem należy zrezygnować z zapraszania z osobna Przedstawicieli z poszczególnych samorządów zawodów zaufania publicznego, tylko zaprosić jedną osobę, która jest Koordynatorem porozumienia samorządów zawodów zaufania publicznego w regionie mazowieckim Pana Andrzeja Surowieckiego.

 

W tym momencie, Przewodniczący Zarządu Mazowieckiego Oddziału Paweł Trojanek odczytał pełną listę osób, które zostaną zaproszone na spotkanie wigilijne w sumie 78 osób.

 

W dyskusję włączyła się Agnieszka Zasikowska poprosiła o przekazanie informacji, kto ustalał listę osób zaproszonych na spotkanie wigilijne.

 

Odpowiedzi udzieliła Przewodnicząca Komisji Wsparcia i Rozwoju Zawodu Maja Rezanko Zielińska informując, że kwestia ta należy do zadań Komisji Wsparcia i Rozwoju Zawodu. Lista ta powstała po konsultacji z Biurem Mazowieckiego Oddziału KIDP.

 

Przewodniczący Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP Paweł Trojanek dodał, że listę można uzupełnić, jeśli będzie taka potrzeba, mając na względzie warunki lokalowe, w której ma się odbyć spotkanie wigilijne.

 

W tym miejscu Agnieszka Zasikowska zaproponowała, aby przesłać ustaloną listę osób wszystkim członkom Zarządu z ustaleniem terminu, do kiedy można zgłaszać propozycje o dopisanie osób, które należałoby jeszcze zaprosić.

 

Beata Światkowska-Gołąbek złożyła formalny wniosek dotyczący kwestii wypracowania, przez wszystkie Komisje działające przy Zarządzie Mazowieckiego Oddziału KIDP, schematu obrad Komisji pomiędzy posiedzeniami Zarządu.

 

Andrzej Kapczuk włączając się w dyskusję złożył wniosek, aby wysłać zaproszenia do osób znajdujących się już na liście, następnie, jeśli ktoś złoży wniosek o dopisanie jakieś osoby do listy to Zarząd będzie to rozpatrywać.

 

Agnieszka Zasikowska w uzupełnieniu do powyższej wypowiedzi złożyła kontrwniosek, wskazując, że skoro właściwą w tej kwestii jest Komisja Wsparcia i Rozwoju Zawodu należy Przewodniczącemu tej Komisji przesłać wnioski o dopisanie poszczególnych osób. Następnie Komisja oceni, kogo należy zaprosić, ustali listę Gości i ją roześle.

 

Przewodnicząca Komisji Wsparcia i Rozwoju Zawodu Maja Rezanko-Zielińska złożyła wniosek o podjęcie głosowania nad ustaloną listą Gości natomiast ewentualne zgłoszone wnioski o dopisanie osób na listę będą głosowane drogą mailową.

 

Agnieszka Zasikowska w dalszej części swojej wypowiedzi zaznaczyła, że według niej na liście brakuje przedstawicieli przedsiębiorców i pracodawców, przedstawicieli architektów. Podkreśliła, że brakuje jej wspólnej wizji, kto powinien być zaproszony przez Zarząd Mazowieckiego Oddziału na wigilię i jej zrealizowanie.

 

W tym momencie dyskusji Przewodniczący Zarządu Paweł Trojanek zarządził przeprowadzenie głosowania w sprawie przyjęcia ustalonej listy osób zaproszonych na spotkanie wigilijne.

 

Głosowało 11 osób

Za było - 8 osób

Przeciw było – 0 osób

Wstrzymały się – 3 osoby

 

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP Hanna Szarpak, w uzupełnieniu do powyższej dyskusji, złożyła wniosek do Przewodniczącej Komisji Wsparcia i Rozwoju Zawodu o dopisanie do listy Pana Andrzeja Surowieckiego.

 

W dalszej części obrad Przewodniczący Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP Paweł Trojanek zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Regulacji i Kontaktów Wewnętrznych Agnieszki Zasikowskiej o przedstawienie zakresu prac. Przewodnicząca Komisji przedstawiła dwie najważniejsze sprawy, które były przedmiotem obrad Komisji a mianowicie projekt zmiany Regulaminu funkcjonowania Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP oraz projekt Zasad dobrej gospodarki finansowej Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP. Odnośnie kwestii związanej z projektem Regulaminu funkcjonowania Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP, jest to ujednolicona wersja zawierająca wszystkie poprawki wniesione przez poszczególne osoby do chwili obecnej łącznie z poprawkami, które zostały przedstawione w projekcie przesłanym przez Przewodniczącego Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP Pawła Trojanka.

 

Marek Kluz zwrócił się z zapytaniem do członków Zarządu czy mamy wiedzę, jaki jest profil doradcy podatkowego?

Maja Rezanko Zielińska stwierdziła, że profil doradcy podatkowego jest to coś bardzo płynnego, co się zmienia. W grupie doradców podatkowych ma to być zawód bliżej prawa niż grupy doradców, którzy zajmują się kompleksową obsługą klientów.

 

 

3.   Dyskusja nad zmianą funkcjonowania Regulaminu Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP

 

Przewodniczący Zarządu Mazowieckiego Oddziału Paweł Trojanek poinformował uczestników posiedzenia, że są dwa projekty zmiany Regulaminu funkcjonowania Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP.

 

Przewodnicząca Komisji Regulacji i Kontaktów Wewnętrznych Agnieszka Zasikowska odparła, że jest jeden projekt zmiany Regulaminu funkcjonowania Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP uwzględniający wszystkie zgłoszone poprawki przez poszczególnych członków Zarządu, w tym również te, które były przesłane w projekcie Przewodniczącego Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP. Projekt ten został rozdany członkom Zarządu przed posiedzeniem, z uwagi na trwające do ostatniej chwili prace nad tym dokumentem. Dodała, że to do Komisji Regulacji i Kontaktów Wewnętrznych należy przygotowanie projektu takiego dokumentu. I w związku z tym to jest właściwy projekt zmiany Regulaminu funkcjonowania Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP, nad którym Zarząd powinien prowadzić dyskusję i głosowanie.

 

Jan Wasilewski przyznał jednak, że projekt ten został zbyt późno przedstawiony członkom Zarządu uniemożliwiając tym samym dogłębne zapoznanie się z nim i przeanalizowanie go. W dalszej części zaproponował przełożenie głosowania nad tym projektem na kolejne posiedzenie tak by można było go przeczytać.

 

Wobec powyższego Przewodnicząca Komisji Regulacji i Kontaktów Wewnętrznych Agnieszka Zasikowska złożyła formalny wniosek, aby został ustalony termin, do którego można zgłaszać uwagi odnośnie projektu zmiany Regulaminu funkcjonowania Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP przygotowanego przez Komisję, której przewodniczy. Następnie w terminie tygodniowym poszczególne uwagi zostaną uwzględnione lub nie przez Komisję i przedstawione na kolejnym Zarządzie pod dyskusję i głosowanie

 

Robert Jurkiewicz złożył formalny wniosek dotyczący przeprowadzenia głosowania nad wersją projektu zmiany Regulaminu funkcjonowania Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP, którą członkowie Zarządu otrzymali 7 listopada 2014 r. drogą mailową. Według niego Zarząd będzie miał zarys Regulaminu funkcjonowania Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP IV kadencji. Dodał, że na kolejnych posiedzeniach można będzie składać wnioski w sprawie jego dalszej zmiany.

 

Przewodniczący Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP Paweł Trojanek zarządził głosowanie nad kwestią w sprawie przyjęcia wniosku Roberta Jurkiewicza odnośnie przeprowadzenia głosowania nad wersją projektu zmiany Regulaminu funkcjonowania Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP, którą członkowie Zarządu otrzymali 7 listopada 2014 r. drogą mailową.

 

 

Głosowało 11 osób

Za było - 6 osób

Przeciw było - 3 osoby

Wstrzymały się - 2 osoby

 

W tym momencie głosowania Beata Świątkowska-Gołąbka poprosiła o zaprotokołowanie do protokołu, że głosowała przeciw.

 

Robert Jurkiewicz dodał, że przyjęcie zmiany Regulaminu funkcjonowania w takiej formie nie wyklucza dalszych prac nad nim, stwarza jedynie płaszczyznę do dokonywania zmian w przyszłości.

 

Beata Świątkowska - Gołąbek, jako członek Komisji Regulacji i Kontaktów Wewnętrznych dodała, że praca Komisji Regulacji i Kontaktów Wewnętrznych nad projektem została przekreślona. Ponadto złożyła wniosek do Przewodniczącego Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP Pawła Trojanka o przesłanie mailem wszystkich zmian poszczególnych członków, jakie były naniesione do projektu zmiany Regulaminu funkcjonowania Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP rozesłanego droga mailową w dniu 7 listopada 2014 r.

 

Przewodniczący Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP Paweł Trojanek przyznał, że wskazanie konkretnie, kto wniósł, jakie zmiany na przesłany przez niego projekt drogą mailową może być trudne w szczególności, dlatego, że w większości nanoszone zmiany są wynikiem różnych rozmów prowadzonych z członkami Zarządu.

 

W tym momencie Przewodniczący Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP Paweł Trojanek zarządził 5 minut przerwy w obradach.

 

Po wznowieniu obrad Zarządu, Przewodniczący Zarządu Mazowieckiego Oddziału Paweł Trojanek poprosił wszystkich członków Zarządu o wypowiedzenie się w kilku zdaniach, czemu jest, za/czemu jest przeciw przeprowadzeniu głosowania nad kwestią w sprawie przyjęcia wersji projektu zmiany Regulaminu funkcjonowania Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP, którą członkowie Zarządu otrzymali 7 listopada 2014 r. drogą mailową.

 

Hanna Szarpak przyznała, że należy docenić pracę członków Komisji Regulacji i Kontaktów Wewnętrznych przy tworzeniu projektu zmian Regulaminu funkcjonowania Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP.

 

Beata Świątkowska – Gołąbek dodała, że jest przeciwna głosowaniu nad wyżej wspomnianą kwestią z uwagi na to, że punkt 3 porządku obrad mówi o dyskusji nad zmianą funkcjonowania Regulaminu Zarządu Mazowieckiego Oddziału KID a nie o głosowaniu nad projektem, który został przesłany członkom Zarządu kilka dni wcześniej.

 

Andrzej Kapczuk, w swojej wypowiedzi stwierdził, że jest za przeprowadzeniem takiego głosowania chociażby, dlatego, że musimy w końcu mieć jakieś ramy Regulaminu funkcjonowania Zarządu Mazowieckiego Oddziału IV kadencji, na które możemy nanosić kolejne zmiany.

 

Iwona Żurawlow-Pawlikowska zauważyła, że Komisja Regulacji i Kontaktów Wewnętrznych zbyt późno przedstawiła członkom Zarządu wypracowany projekt. Zaprezentowanie projektu Komisji w dniu posiedzenia jest niewłaściwe stąd ona będzie głosowała za projektem, z którym mogła się zapoznać wcześniej.

 

Zbyszek Chojnacki stwierdził, że nie ma zdania w tej kwestii, dlatego się wstrzymuje.

 

Krzysztof Kluczek przyznał, że jako członek Komisji Regulacji i Kontaktów Wewnętrznych jest przeciwny głosowaniu, ponieważ Komisja włożyła dużo pracy w przygotowanie projektu, który został odrzucony.

 

Agnieszka Zasikowska, również, jako członek Komisji Regulacji i Kontaktów Wewnętrznych zgodziła się ze swoim przedmówcą. Dodała również, że przygotowanie Regulaminu funkcjonowania Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP należy do zakresu kompetencji Komisji Regulacji i Kontaktów Wewnętrznych.

 

Robert Jurkiewicz powtórzył swoje stanowisko, które prezentował już wcześniej, że przyjęcie zmiany Regulaminu funkcjonowania w takiej formie nie wyklucza dalszych prac nad nim, stwarza jedynie płaszczyznę do dokonywania zmian w przyszłości.

 

Maja Rezanko-Zielińska stwierdziła natomiast, że jest za głosowaniem nad projektem zmiany Regulaminu funkcjonowania Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP rozesłanego drogą mailową członkom Zarządu, ponieważ bardzo chciałaby, aby została ostatecznie uregulowana procedura dotyczycąca uchwał obiegowych. Dodała również, że nie miała okazji zapoznać się z projektem zmiany Regulaminu funkcjonowania Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP przygotowanym przez Komisję Regulacji i Kontaktów Wewnętrznych dostarczonym w dniu posiedzenia i przez to głosuje za projektem, z którym się zapoznała i przeanalizowała.

 

Paweł Trojanek dodał, że projekt zmiany Regulaminu funkcjonowania Zarządu Mazowieckiego Oddziału, który został rozesłany członkom Zarządu drogą mailową łączy w sobie wszystkie uwagi, propozycje członków Zarządu, które były mu przedstawiane droga mailową, telefoniczną czy podczas osobistych rozmów prowadzonych z członkami Zarządu. W dalszej części wyjaśnił, że sam merytorycznie niczego nie zmienił w Regulaminie. Uważa, że ta wersja Regulaminu pokrywa się, z projektem przygotowanym przez Komisję Regulacji i Kontaktów Wewnętrznych. 

 

Jan Wasilewski zauważył po analizie obu projektów, że projekt przesłany drogą mailową nie wiele różni się od projektu przedstawionego przez Komisję Regulacji i Kontaktów Wewnętrznych. Dodał, że przy głosowaniu nad wnioskiem formalnym zgłoszonym przez Roberta Jurkiewicza wstrzymał się od głosowania, ale teraz zagłosowałby za.

 

Przewodniczący Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP Paweł Trojanek zwrócił się do Gości Marka Kluz i Marcina Grześkowiaka by zechcieli powiedzieć kilka zdań w omawianej sprawie. Marek Kluz odmówił komentarza, natomiast Marcin Grześkowiak przyznał, że członkowie Zarządu powinni byli dostać projekt Regulaminu Komisji Regulacji i Kontaktów Wewnętrznych dużo wcześniej by zapoznać się swobodnie z oboma projektami. Z uwagi, że tak się nie stało należy zagłosować za projektem znanym, co jednocześnie nie wyklucza możliwości nanoszenia dalszych zmian na przyjęty Regulamin.

Agnieszka Zasikowska w tym momencie poprosiła o zapisanie do protokołu, że zmiany Regulaminu Funkcjonowania Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP miała przygotować Komisja Regulacji i Kontaktów Wewnętrznych. Natomiast Beata Świątkowska – Gołąbek, członek tej Komisji dodała, że w dniu dzisiejszym zgodnie z porządkiem obrad miała się odbyć dyskusja w tym przedmiocie a nie głosowanie.

 

Podsumowując całą dyskusję Przewodniczący Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP Paweł Trojanek stwierdził, że Zarząd będzie mógł dokonać kolejnej zmiany Regulaminu w oparciu o projekt przedstawiony w dniu dzisiejszym przez Komisję Regulacji i Kontaktów Wewnętrznych.

W związku z powyższym Przewodniczący Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP Paweł Trojanek zarządził głosowanie nad uchwałą nr. 75/IV/2014 w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu funkcjonowania Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP, który członkowie Zarządu otrzymali 7 listopada 2014 r. drogą mailową.

 

Głosowało 11 osób

Za było - 5 osób

Przeciw było – 4 osoby

Wstrzymały się – 2 osoby

 

W tym momencie Beata Światkowska-Gołąbek poprosiła o zaprotokołowanie, że jest przeciwna glosowaniu nad projektem Regulaminu przekazanego przez Przewodniczącego albowiem pkt 3 w proponowanym porządku obrad mówi o dyskusji nad Regulaminem a tej dyskusji nie było, w związku z powyższym nie powinno się tak robić.

 

4.   Uchwalenie Regulaminu Pracy Jury Konkursu „Podatki są proste jak drut”

 

O włączenie tej kwestii do punktu obrad wniosła Agnieszka Zasikowska, która dostrzegła potrzebę naniesienie zmian do obecnego Regulaminu pracy Jury konkursu „Podatki są proste jak drut”. W jej opinii należałoby dopisać do Regulaminu, że każdy członek jury powinien złożyć oświadczenie, że nie jest mu znany autor konkretnej pracy i promotor konkretnej pracy. W odniesieniu do prac nadesłanych w języku angielskim każda osoba, która ocenia pracę w tym języku powinna złożyć oświadczenie, że jest to jej język znany. Ponadto kolejna kwestia, która wymaga ujęcia w Regulaminie dotyczy określenia max. liczby ocenianych prac przez poszczególnego członka jury oraz określenie, w jaki sposób będą przydzielane prace: losowo lub każdy z członków wybiera konkretne tematy.

 

Andrzej Kapczuk zauważył, że wybór losowy prac może spowodować, że dany członek Jury nie będzie mógł właściwie ocenić pracę, ponieważ może się nie specjalizować w temacie pracy, którą ocenia.

 

Maja Rezanko-Zielińska włączając się w dyskusję podkreśliła, że ona również uważa, że wybór losowy prac może nie być do końca dobrym pomysłem. Kontynuując dodała, że w mailu poprosiła, aby poszczególne osoby, które są w Jury Konkursu wybierali sobie tematy prac, które chcą oceniać z małą sugestią by każdy wybrał min. 5 prac - właściwym byłoby wybór, co najmniej 7-8 prac. Kończąc swoją wypowiedź dodała, że Paweł Trojanek czyta wszystkie prace, natomiast ona czyta wszystkie prace nadesłane w języku polskim.

 

Marcin Grześkowiak zauważył, że losowy wybór prac może spowodować, że członek Jury będzie zobligowany ocenić pracę na temat, w którym się słabo orientuje. I w związku z tym może nie móc obiektywnie ocenić czy praca jest dobra czy zła.

 

Agnieszka Zasikowska podkreśliła, że najważniejsze jest by liczba oceny każdej pracy była taka sama. Zasadą powinno być to, że każdy z oceniających ma taki sam udział w ocenie.

 

Agnieszka Zasikowska w dalszej części dyskusji poprosiła, aby 5 prac zostało jej przydzielonych losowo, oraz że na początku wnosiła również, że być może należałoby wprowadzić przy okazji kolejnego konkursu za rok, dwustopniowy etap oceniania prac.

 

Podsumowując dyskusję zebrani zgodzili się, że każdy powinien przeczytać 5 prac i prace będą losowane. W sytuacji, kiedy ktoś z członków Jury zgłosił, że będzie czytać dwie prace w języku angielskim dolosowane zostaną mu 3 prace w języku polskim. Ponadto zostaną przygotowane oświadczenia dla członków Jury zaproponowane przez Agnieszkę Zasikowską. Agnieszka Zasikowska przygotuje również projekt zmiany Regulaminu pracy Jury Konkursu „Podatki są proste jak drut”.

 

6.   Organizacja Konferencji Naukowej wspólnie z Oddziałem Warmińsko-Mazurskim oraz Oddziałem Podlaskim

 

Przewodniczący Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP w tym punkcie obrad zwrócił się do uczestników posiedzenia, z propozycją oddelegowania Przewodniczącego Komisji Szkoleń Zbigniewa Chojnackiego na spotkanie do Białegostoku z Profesorem Leonardem Etelem w sprawie zorganizowania Konferencji Naukowej z Oddziałem Warmińsko-Mazurskim oraz Oddziałem Podlaskim.

 

W związku z powyższym Przewodniczący Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP Paweł Trojanek zarządził głosowanie nad kwestią w sprawie oddelegowania Przewodniczącego Komisji Szkoleń Zbigniewa Chojnackiego na spotkanie do Białegostoku z Profesorem Leonardem Etelem w sprawie zorganizowania Konferencji Naukowej z Oddziałem Warmińsko-Mazurskim oraz Oddziałem Podlaskim.

 

Głosowało 11 osób

Za było - 9 osób

Przeciw było – 0 osób

Wstrzymały się – 2 osoby

 

7.   Gospodarka Finansowa Mazowieckiego Oddziału KIDP

 

Przewodniczący Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP odczytał uczestnikom posiedzenia projekt Zasad dobrej gospodarki finansowej Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP. Następnie oddał głos Skarbnikowi Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP Krzysztofowi Kluczkowi.

 

Skarbnik Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP Krzysztof Kluczek przedstawił zebranym główne założenia dotyczące przygotowanego projektu, podkreślając, że niniejsze zasady nie naruszają przepisów wydanych przez Zjazd, jaki i KRDP oraz, że przygotowane zasady maja uregulować sprawy finansowe Mazowieckiego Oddziału KIDP. W szczególności uregulowania wymaga kwestia dotycząca składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z działalnością Oddziału. Uchwała KRDP w tej sprawie upoważnia Skarbnika Zarządu oraz Przewodniczącego Zarządu do składania oświadczeń woli. Przyznanie Skarbnikowi Zarządu i Przewodniczącemu umocowania do składania oświadczeń woli nie powinno się jednak wiązać, według Skarbnika Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP Krzysztofa Kluczka z przyznaniem umocowania do podpisywania faktur i zaciągania zobowiązań. Podejmując oświadczenia woli w sprawach majątkowych Skarbnik oraz Przewodniczący powinni podejmować je na podstawie uchwał podjętych przez Zarząd po przeprowadzeniu wcześniej, jeżeli jest to wymagane, procedury przetargowej przeprowadzonej przez Komisję Ofert.     

 

Rozpoczynając dyskusję Iwona Żurawlow-Pawlikowska stwierdziła, że według niej zaproponowany w projekcie §1 powinien brzmieć następująco „Każdy zakup towarów lub usług na rzecz Mazowieckiego Oddziału KIDP musi być poprzedzony zbieraniem ofert i wyborem najkorzystniejszej z nich”. W związku z tym pkt. 3 należałoby skreślić. Kontynuując dodała, że zmieniony powinien zostać również pkt. 2 powinno być tam dopisane, że przekroczenie limitu 120 000 tys. na rzecz jednego dostawy powoduje obowiązek wdrożenia procedury przetargowej. Według Pani Iwony Żurawlow-Pawlikowskiej pkt. 4 jest również nie do przyjęcia chociażby z tego względu, że realizacja jakiegokolwiek projektu zawsze odbywa się przy nadzorze wszystkich członków Zarządu, sporządzanie dodatkowych budżetów, projektów nakłada dodatkową pracę na członków Zarządu.

 

Sekretarz Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP Jan Wasilewski podkreślił, że Zasady dobrej gospodarki finansowej Zarządu Mazowieckiego KIDP są bardzo ważnym dokumentem dla Oddziału, dlatego należy dokładnie się zapoznać z tym dokumentem by w przyszłości podjąć kwestię związaną z głosowaniem.

 

Robert Jurkiewicz dodał, że chciałby usłyszeć szerzej punkt po punkcie o tym dokumencie.

 

Skarbnik Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP Krzysztof Kluczek podkreślił jeszcze raz, że dla realizacji prawidłowej gospodarki finansowej Oddziału należy pewne rzeczy usystematyzować wiąże się to min. z ustaleniem pewnych limitów związanych z realizowaniem zakupów towarów lub usług na rzecz Mazowieckiego Oddziału KIDP. Limity te mogą być ustalone nawet na niższym poziomie niż ma to miejsce w przepisach uchwały KRDP. Dodał również, że przedstawione zasady nie nakładają na członków Zarządu dodatkowych obowiązków przy realizacji przyszłych projektów. Kończąc powiedział, że, mimo, że zgodnie z uchwałą KRDP to Skarbnik Zarządu i Przewodniczący Zarządu są umocowani do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Oddziału, to umocowanie to nie jest tożsame z podpisywaniem każdej faktury i przyjmowaniem każdego zobowiązania. Jako Skarbnik Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP Krzysztof Kluczek chce działać na podstawie pewnych uchwał przygotowanych również przez Komisję Ofert.

 

Agnieszka Zasikowska dodała, że w przedstawionym projekcie został obniżony próg, kiedy powstaje obowiązek wdrożenia procedury przetargowej na poziomie 40 000 tys. Ponadto podkreśliła, że Komisja, która zgłasza wydatek w związku z realizacją jakiegoś projektu musi przedstawić Komisji Ofert poszczególnych wykonawców czy firmy, które zostały wybrane w związku z danym projektem. Następnie Komisja Ofert wybiera najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymogi i oczekiwania odnośnie realizowanego projektu i przedkłada swoja rekomendację Zarządowi, który podejmuje uchwałę w tej sprawie.

 

Maja Rezanko-Zielińska złożyła wniosek o wprowadzenie w przyszłości procedury inwentaryzacyjnej materiałów promocyjnych.

 

8.   Wolne Wnioski.

 

Beata Świątkowska-Gołąbek wniosła o podjęcie uchwały przez Zarząd w sprawie zakupu sprzętu komputerowego dla Biura. Kontynuując dodała, że w przewidzianym na ten rok budżecie są przewidziane fundusze na ten cel.

 

W związku z powyższym Przewodniczący Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP Paweł Trojanek zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zakupu sprzętu komputerowego. W tej sprawie została podjęta uchwała nr. 77/IV/2014 w sprawie ustalenia budżetu na zakup sprzętu komputerowego dla Biura w wysokości do 20 tys. zł brutto.

 

Głosowało 10 osób

Za było - 10 osób

Przeciw było - 0 osób

Wstrzymuje się – 0 osób

 

Biuro zostało zobligowane do zebrania ofert związanych z w/w kwestią i przesłanie ich do Komisji Ofert, która po analizie wyda rekomendację, odnośnie firmy, gdzie zostanie zrealizowany zakup sprzętu komputerowego dla Biura.

 

Wobec powstałych różnic w interpretacji wyniku głosowania nad uchwałą nr. 75/IV/2014 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu funkcjonowania Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP, który członkowie Zarządu otrzymali 7 listopada 2014 r. drogą mailową, Przewodniczący Zarządu Paweł Trojanek poprosił pracowników Biura o zwrócenie się do Działu Prawnego Biura KIDP o udzielenie odpowiedzi w kwestii ustalenia, iż uchwała nr. 75/IV/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały 23/III/2010 w sprawie uchwalenia Regulaminu funkcjonowania Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP została podjęta zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Mazowieckiego Oddziału KIDP zasadami i trybem głosowania.

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Paweł Trojanek zakończył posiedzenie.

 

Termin następnego posiedzenia ustalono na 9 grudnia 2014 r o godzinie 17: 00, w Mazowieckim Oddziale KIDP przy ul. Targowej 20a.

 

 

Przewodniczący Zarządu                                                 Sekretarz Zarządu

podatki vat A A A podatki vat Wydrukuj Stronę
Twoja lokalizacja: Start  /  O nas /  Protokoły z posiedzeń zarządu /  2014 /  Protokół 12.11.2014 r.
»Na górę »Strona główna »Drukuj
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
03-731 Warszawa,
ul. Targowa 20 a
Strona Krajpwej Izby Doradców Podatkowych
tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax (22) 818 21 35
© Krajowa Izba Doradców Podatkowych :: KIDP, KRDP, Ustawy, Prawo, Podatki, Doradcy podatkowi, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki
Projekt i wykonanie BerMar multimedia